Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wychowania przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-2PWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wychowania przedszkolnego
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wychowania przedszkolnego. Zna obowiązujące przepisy prawa oświatowego z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod i form z jednoczesnym uwzględnieniem prawidłowości psychofizycznych dziecka. Zna i stosuje zasady wychowania i nauczania dziecka w wieku przedszkolnym. Jest zaangażowany w pracę, podejmuje działania związane w własnym rozwojem zawodowym w zakresie podstaw wychowania przedszkolnego.

Pełny opis:

Celem wykładów (75 godzin całkowitej pracy studenta) jest wprowadzenie studentów do rozumienia znaczenia wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka, w znajomość jego historycznych uwarunkowań oraz bieżących działań reformatorskich. Treści wykładów podzielono na następujące zagadnienia:

1. Historia wychowania przedszkolnego

- znaczące kierunki wychowania przedszkolnego i ich przedstawiciele

- ważne daty w rozwoju pedagogiki przedszkolnej

- wiodące programy wychowania przedszkolnego na przestrzeni dziejów do czasów transformacji ustrojowej

2. Współczesne tendencje i kierunki zmian w teorii i praktyce wychowania przedszkolnego.

- Pedagogika przedszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Problematyka badań pedagogiki przedszkolnej i jej związek z innymi naukami

- Założenia i treści współczesnego systemu wychowania przedszkolnego. Dylematy koncepcji edukacji przedszkolnej w Polsce i na świecie

- Nowe tendencje i kierunki badań nad dzieckiem i dzieciństwem

- Istota i elementy procesu wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Cele i zadania wychowania przedszkolnego.

- Teorie zabaw i ich klasyfikacja. Zabawa w kształceniu i wychowaniu.

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i jej rola w pracy nauczyciela

- Regulacje prawne funkcjonowania placówek przedszkolnych

- Przedszkole jako miejsce wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

3. Podmioty edukacji przedszkolnej

- Dziecko i jego rozwój. Różnice rozwojowe wśród dzieci.

- Nauczyciel i jego rola w wychowaniu i edukacji małego dziecka; rozwój zawodowy nauczyciela; osobowość nauczyciela; specyfika nauczyciela dziecka

- Rodzice i ich rola w wychowaniu i edukacji małego dziecka;

- Personel przedszkola jako element środowiska społecznego dzieci

- współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój i wychowanie dziecka

Celem ćwiczeń (75 godzin pracy studenta) jest wprowadzenie studentów w zagadnienia metodyczne wychowania przedszkolnego, a zwłaszcza:

- cele i zadania edukacji przedszkolnej

- treści wychowania przedszkolnego, kryteria doboru i układ. Relacje doboru i układu treści w stosunku do właściwości rozwojowych dziecka.

- konstruowanie programów wychowania przedszkolnego; koncepcje, funkcje, struktury.

- wychowanie moralne, przez sztukę, zdrowotne, ekologiczne, itp.

- zabawa jako podstawowa forma aktywności życiowej dziecka. Poglądy na zabawę.

- metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

- formy organizacyjne pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu

- zasady pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym

- planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz diagnozę dzieci

- konstruowanie scenariuszy zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi

- diagnozowanie rozwoju dziecka, etapy i metody diagnozowania,

Literatura:

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011, Wyd. WAM

Kasacova B.: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne. Katowice 2007, Wyd. UŚ

Lubowiecka J.: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa 2000, WSiP

Waloszek D.: Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej

Kielar – Turska M. : Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992, WSiP

Efekty uczenia się:

Wiedza - student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię,

podstawy wychowania przedszkolnego

ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych w zakresie podstaw wychowania przedszkolnego

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej,

pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną o podstawy wychowania przedszkolnego

Umiejętności - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań wychowania przedszkolnego

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

kompetencje społeczne - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (zestaw pytań otwartych na przygotowanym arkuszu) weryfikujący wiedzę z zakresu tematyki wykładów. Warunkiem zaliczenia pisemnego egzaminu na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna) jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 50% zadanych pytań.

Prezentacja- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym w celu opracowania inspirujących i nowatorskich zajęć dla dzieci ; zaprezentowanie zebranej dokumentacji z użyciem środków multimedialnych i wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych; odpowiedzi na pytania dotyczące przygotowanych treści (ze strony prowadzącego i studentów uczestniczących w zajęciach); stosowanie specjalistycznego języka i wykorzystanie odpowiedniej literatury oraz doświadczeń praktycznych. Ocenie podlega zakres i jakość przygotowania materiału do prezentacji (wg tabeli „wymagania merytoryczne”), samodzielność w wyborze, analizie i ocenie opracowanych treści; systematyczne uczestniczenie w zajęciach.

Projekt-Opracowanie projektu dotyczącego mechanizmów rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym, ukazanie różnych form jego aktywności a także optymalnych i nowatorskich metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola z uwzględnieniem najnowszych tendencji w edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Ocenie podlega jakość przygotowanego materiału (trafność uwzględnionej literatury, wiedza z zakresu wykładów oraz własnych doświadczeń praktycznych) i jego sposób opracowania. Sprawdzenie czy student potrafi przedstawić opis zmian koniecznych w organizacji pracy przedszkola, uwzględniających potrzeby dzieci i przyczyniających się jego zdaniem do lepszego funkcjonowania instytucji przedszkola, z uwzględnieniem najnowszych europejskich rozwiązań w dziedzinie edukacji przedszkolnej (próba stworzenia nowego, lepszego modelu placówki przedszkolnej). Ocena 2,3,4,5 w zależności od ilości uzyskanych punktów ( 10% ogólnej końcowej oceny).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.