Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna po II roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-PP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna po II roku
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o rozwoju dziecka w wieku 6-10 lat, o metodyce pracy z dzieckiem w klasach I-III z uwzględnieniem różnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, artystycznej, itd.)

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu i uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Literatura:

• Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

• Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

• Al.-Khamisy D. (red.): Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa 2007.

• Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

• Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

• Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

• Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

• Kopik A. (red.): Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce 2007.

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

• Michalak R., Misiorna E.: Konteksty gotowości szkolnej. Z. 1. Warszawa 2006.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Dz. U. z dnia 15. 01. 2009 r. Nr

• Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

• Żytko M.: Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

• Seria Nauczyciele-Nauczycielom, pod reakcją B.Dymary, a wśród wielu publikacji, np.

• Dziecko w świecie języka, D. Bula, Krzyżyk D., B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec, Kraków 2004, „Impuls”.

• Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie rodziny, red. B.Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie szkoły, red. B. Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie sztuki, red. B. Dymara, Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie wartości, cz.1, K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Cz. Michałowski, Kraków 2003, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie współdziałania, cz.1 i 2, red. B.Dymara, Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

• Dąbrowski M., Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa 2011.

• Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

• Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

• Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

• Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

• Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

• Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o uczniach klas I-III, ich możliwościach i potrzebach edukacyjnych;

ma pogłębioną wiedzę o metodyce pracy w klasach I-III;

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę nt. edukacji wczesnoszkolnej, zna podstawę programową, teorię i metodykę pracy w klasach I-III.

potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III;

potrafi wspierać samodzielność uczniów i inspirować ich do uczenia się przez całe życie;

potrafi ocenić własne i cudze zajęcia edukacyjne oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pedagogiczne, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; przygotowuje się odpowiednio do własnej pracy, projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w klasach I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza dokumentów - ocenie podlegają składane przez studenta: arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej (w szkole) uzupełniony przez opiekunów praktyk w placówkach, dzienniki praktyk prowadzone przez studenta i poświadczone podpisem opiekunów w placówkach z dokładnym zapisem codziennych działań na praktyce, raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych, scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, zeszyt ćwiczeń kaligraficznych.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni dokonuje ostatecznej oceny na podstawie przedstawionej mu dokumentacji oraz rozmowy na temat praktyki ze studentem. Rozmowa może dotyczyć przebiegu praktyki oraz kontrolować wiedzę studentów z zakresu metodyki pracy z dziećmi w klasach I-III, znajomości programów nauczania itp.

Praktyki zawodowe:

Praktyki stanowią ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego przez studentów w uczelni wyższej. Są z jednej strony sposobem sprawdzenia użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych w toku kształcenia, z drugiej-natomiast mogą stanowić podstawę do podejmowania zagadnień wynikających z własnych zainteresowań studentów. Praktyki organizowane są zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia na kierunku pedagogika oraz z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli przez okres 3 tygodni w ilości 75 godzin.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pełna dokumentacja z praktyki pedagogicznej szkolnej.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)