Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-7SM.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułów w zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego.

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest zorganizowanie i przeprowadzenie badań, analiza otrzymanego materiału empirycznego, opracowanie rozdziału/rozdziałów empirycznych pracy, zredagowanie całości pracy, opracowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej; przygotowanie do egzaminu i obrony . Seminarium związane jest ściśle z problematyką specjalności, praca ma poszerzać wiedzę i kompetencje zawodowe studenta.

Pełny opis:

organizacja i przeprowadzenie badań, analiza otrzymanego materiału badawczego, opracowanie rozdziału/rozdziałów empirycznych pracy, redakcja całej pracy, przygotowanie ostatecznej wersji pracy;

przygotowanie do obrony pracy magisterskiej.

Literatura:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

4. Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

6. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

8. Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

9. Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

11. Palka Stanisław, Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

12. Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

13. Silverman David, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

14. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

16. Szwed Robert, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice, zna formalne zasady i warunki pisania i obrony pracy magisterskiej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego);

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i stosuje ją w pisaniu pracy magisterskiejma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych; wykorzystuje tą wiedzę wykazując dbałość o logikę i spójność treści poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej;

charakteryzuje się właściwą postawą etyczną względem własnej pracy i prowadzonych poczynań badawczychposiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów badawczych, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, poglądów różnych autorów, kierując się zasadami etycznymi; wypowiada się przy użyciu różnych kanałów komunikacyjnych

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych związanych z tematyką pracy magisterskiej

ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy badacza, pedagoga-praktyka

jest wrażliwa/y na problemy edukacyjne, gotowa/y do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne; potrafi sformułować wnioski i postulaty dla praktyki pedagogicznej wynikające z podjętych w ramach pracy magisterskiej poczynań badawczych

Metody i kryteria oceniania:

ocena sposobu organizacji i przeprowadzenia badań, umiejętności analizy otrzymanego materiału empirycznego, opracowania rozdziału/rozdziałów empirycznych pracy, ocena całej pracy.

wynik obrony pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Studenska
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek, Józef Budniak, Barbara Chojnacka-Synaszko, Bogusław Dziadzia, Ilona Fajfer-Kruczek, Barbara Głyda, Barbara Grabowska, Tadeusz Kania, Andrzej Kasperek, Danuta Kocurek, Ewelina Konieczna, Izabela Łuc, Renata Raszka, Halina Rusek, Jolanta Skutnik, Anastazja Sorkowicz, Anna Studenska, Anna Szafrańska, Alina Szczurek-Boruta, Urszula Szuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Zenon Gajdzica, Danuta Kurzyna-Chmiel, Ewa Ogrodzka-Mazur, Katarzyna Olbrycht, Anna Szafrańska, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kocurek
Prowadzący grup: Zenon Gajdzica, Barbara Grabowska, Danuta Kocurek, Ewelina Konieczna, Izabela Łuc, Andrzej Murzyn, Anna Szafrańska, Urszula Szuścik, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.