Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (po I roku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-PP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (po I roku)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu i uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o dzieciach w wieku przedszkolnym i uczniach klas I-III, ich możliwościach i potrzebach edukacyjnych;

ma pogłębioną wiedzę o metodyce pracy w przedszkolu i klasach I-III;

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę nt. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zna podstawę programową, teorię i metodykę pracy w przedszkolu i klasach I-III.

potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III

Student potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III

potrafi wspierać samodzielność uczniów i inspirować ich do uczenia się przez całe życie

potrafi ocenić własne i cudze zajęcia edukacyjne oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pedagogiczne, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; przygotowuje się odpowiednio do własnej pracy, projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w przedszkolu i w klasach I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza dokumentów - ocenie podlegają składane przez studenta: arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej (w szkole i przedszkolu) uzupełniony przez opiekunów praktyk w placówkach, dzienniki praktyk prowadzone przez studenta i poświadczone podpisem opiekunów w placówkach z dokładnym zapisem codziennych działań na praktyce, raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych, scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni dokonuje ostatecznej oceny na podstawie przedstawionej mu dokumentacji oraz rozmowy na temat praktyki ze studentem. Rozmowa może dotyczyć przebiegu praktyki oraz kontrolować wiedzę studentów z zakresu metodyki pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III, znajomości programów nauczania itp.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.