Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (po I roku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-PP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (po I roku)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu i uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o dzieciach w wieku przedszkolnym i uczniach klas I-III, ich możliwościach i potrzebach edukacyjnych;

ma pogłębioną wiedzę o metodyce pracy w przedszkolu i klasach I-III;

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę nt. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zna podstawę programową, teorię i metodykę pracy w przedszkolu i klasach I-III.

potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III

Student potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III

potrafi wspierać samodzielność uczniów i inspirować ich do uczenia się przez całe życie

potrafi ocenić własne i cudze zajęcia edukacyjne oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pedagogiczne, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; przygotowuje się odpowiednio do własnej pracy, projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w przedszkolu i w klasach I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza dokumentów - ocenie podlegają składane przez studenta: arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej (w szkole i przedszkolu) uzupełniony przez opiekunów praktyk w placówkach, dzienniki praktyk prowadzone przez studenta i poświadczone podpisem opiekunów w placówkach z dokładnym zapisem codziennych działań na praktyce, raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych, scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni dokonuje ostatecznej oceny na podstawie przedstawionej mu dokumentacji oraz rozmowy na temat praktyki ze studentem. Rozmowa może dotyczyć przebiegu praktyki oraz kontrolować wiedzę studentów z zakresu metodyki pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III, znajomości programów nauczania itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Analiza dokumentów - ocenie podlegają składane przez studenta: arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej (w szkole i przedszkolu) uzupełniony przez opiekunów praktyk w placówkach, dzienniki praktyk prowadzone przez studenta i poświadczone podpisem opiekunów w placówkach z dokładnym zapisem codziennych działań na praktyce, raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych, scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni dokonuje ostatecznej oceny na podstawie przedstawionej mu dokumentacji oraz rozmowy na temat praktyki ze studentem. Rozmowa może dotyczyć przebiegu praktyki oraz kontrolować wiedzę studentów z zakresu metodyki pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III, znajomości programów nauczania itp.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu i uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Duraj
Prowadzący grup: Dominika Duraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalane jest na podstawie następującej dokumentacji (pod uwagę brana jest również jej jakość):

• arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej w zakresie specjalności nauczycielskiej - praktyka w szkole, uzupełniony przez opiekuna praktyki w szkole.

• arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej w zakresie specjalności nauczycielskiej - praktyka w przedszkolu, uzupełniony przez opiekuna praktyki w przedszkolu,

• dzienniki praktyk poświadczone podpisem opiekunów praktyk w placówkach z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć edukacyjnych wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą),

• raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych,

• scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami, planowanym przebiegiem zajęć z uwzględnieniem czynności nauczyciela i czynności dzieci - podpisane przez opiekuna praktyki w szkole i przedszkolu.


Pełny opis:

Po realizacji praktyki pedagogicznej student w podstawowym zakresie nabywa kwalifikacji nauczycielskich, określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach tego student:

• dzięki posiadanej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, w wysokim stopniu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się,

• pogłębia wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu,

• pogłębia umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów,

• pogłębia umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

• w wysokim stopniu komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,

• charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności,

• jest w wysokim stopniu praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Ulewicz-Adamczyk
Prowadzący grup: Danuta Ulewicz-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trzcionka-Wieczorek
Prowadzący grup: Julia Gąszczak-Wilde
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalane jest na podstawie następującej dokumentacji (pod uwagę brana jest również jej jakość):

• arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej w zakresie specjalności nauczycielskiej - praktyka w szkole, uzupełniony przez opiekuna praktyki w szkole.

• arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej w zakresie specjalności nauczycielskiej - praktyka w przedszkolu, uzupełniony przez opiekuna praktyki w przedszkolu,

• dzienniki praktyk poświadczone podpisem opiekunów praktyk w placówkach z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć edukacyjnych wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą),

• raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych,

• scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami, planowanym przebiegiem zajęć z uwzględnieniem czynności nauczyciela i czynności dzieci - podpisane przez opiekuna praktyki w szkole i przedszkolu.


Pełny opis:

Po realizacji praktyki pedagogicznej student w podstawowym zakresie nabywa kwalifikacji nauczycielskich, określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach tego student:

• dzięki posiadanej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, w wysokim stopniu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się,

• pogłębia wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu,

• pogłębia umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów,

• pogłębia umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

• w wysokim stopniu komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,

• charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności,

• jest w wysokim stopniu praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.