Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura, teatr i film dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-7LTF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura, teatr i film dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przekazanie wybranych problemów dotyczących funkcji, miejsca i znaczenia literatury, teatru i filmu dla dzieci w kulturze; przedstawienie możliwości wpływania za pomocą literatury, teatru i filmu na zachowania dzieci; interpretacja wybranych dzieł literackich, filmowych i teatralnych dla dzieci, ukazanie roli, funkcji, miejsca i znaczenia edukacji literackiej i szeroko pojętego czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka, jego wrażliwości, języka oraz wartości moralno-społecznych; prezentacja form pracy z tekstem literackim; rola nauczyciela w kontekście inicjowania i inspirowania do kontaktów z literaturą; uświadomienie studentom miejsca literatury dla dzieci w kulturze, cech swoistych owej literatury, jej funkcji i kryteriów oceny, uwarunkowań odbioru; ukazanie złożoności procesów historycznoliterackich w jej obrębie i ich relacji z pedagogiką i psychologią oraz genologii, aksjologii i recepcji owe literatury.

Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza:

student ma elementarną wiedzę o formach działalności dydaktyczno-wychowawczej w szkole, o różnych metodach pracy (zwłaszcza terapeutycznych, kompensacyjnych i profilaktycznych) wykorzystujących teksty kultury (jak: teksty literackie, spektakle teatralne, filmy), zna ich specyfikę; ma podstawową wiedzę na temat procesu wdrażania jednostki do życia w społeczeństwie, biorąc pod uwagę aspekt rozwojowy i osobowościowy oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania;

student ma elementarna wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, opartą o umiejętne wykorzystanie tekstów kultury w pracy dydaktycznej z małym dzieckiem.

Umiejętności:

student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych i etycznych; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na ich temat , dokonywać analizy własnych działań terapeutycznych;

potrafi pracować indywidualnie i w zespole pełniąc różne role oraz ma elementarne umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, a także potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł; potrafi włączyć się w istniejące (bądź tworzyć własne) projekty;

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych i etycznych; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na ich temat , dokonywać analizy własnych działań.

Kompetencje społeczne:

student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, a także wykazuje aktywność i oznacza się wytrwałością w realizacji zespołowych działań w zakresie pedagogiki opiekuńczej, jest odpowiedzialny za swoje projekty i działania;

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy z małymi dziećmi (w grupach) w instytucji przedszkola i szkoły, realizując działania wychowawcze oraz opiekuńcze; jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność własna studenta; świadoma praca z testem ; dyskusja na temat zaproponowanych lektur; umiejętność wykorzystania tekstu kultury (literatura, teatr, film) w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i przedszkola)w doniesieniu do realizowania treści programowych z wyzyskaniem aktywizujących metod nauczania.

Pełny opis:

Przekazanie wybranych problemów dotyczących funkcji, miejsca i znaczenia literatury, teatru i filmu dla dzieci w kulturze; przedstawienie możliwości wpływania za pomocą literatury, teatru i filmu na zachowania dzieci; interpretacja wybranych dzieł literackich, filmowych i teatralnych dla dzieci, ukazanie roli, funkcji, miejsca i znaczenia edukacji literackiej i szeroko pojętego czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka, jego wrażliwości, języka oraz wartości moralno-społecznych; prezentacja form pracy z tekstem literackim; rola nauczyciela w kontekście inicjowania i inspirowania do kontaktów z literaturą; uświadomienie studentom miejsca literatury dla dzieci w kulturze, cech swoistych owej literatury, jej funkcji i kryteriów oceny, uwarunkowań odbioru; ukazanie złożoności procesów historycznoliterackich w jej obrębie i ich relacji z pedagogiką i psychologią oraz genologii, aksjologii i recepcji owe literatury.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność własna podczas zajęć; Prezentacja (omówienie) autorskiego projektu / scenariusza zajęć wyzyskujących poznane metody pracy z tekstem literackim oraz teatrem i innymi tekstami kultury (film), integrujących teatralizowanym (integrujących m.in. treści dydaktyczne z zabawą, aktywnością twórczą dzieci, techniki relaksacji, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości (od)twórczej dziecka, rozwijających zasób leksykalny, propagujących kulturę żywego słowa )


Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność własna podczas zajęć; Prezentacja (omówienie) autorskiego projektu / scenariusza zajęć wyzyskujących poznane metody pracy z tekstem literackim oraz teatrem i innymi tekstami kultury (film), integrujących teatralizowanym (integrujących m.in. treści dydaktyczne z zabawą, aktywnością twórczą dzieci, techniki relaksacji, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości (od)twórczej dziecka, rozwijających zasób leksykalny, propagujących kulturę żywego słowa )


Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.