Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-7MWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł media w edukacji przygotowuje studenta do posługiwania się w praktyce pedagogicznej materiałami medialnymi, multimedialnymi oraz technicznymi środkami nauczania przydatnymi w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajamia ze sposobami tworzenia komunikatów medialnych w różnych technikach oraz pobudza i rozwija zainteresowania w dziedzinie mediów. Przygotowuje także do krytycznej analizy wpływu mediów na procesy edukacyjne.

Pełny opis:

1. Powstanie i rozwój środków masowego przekazu – prasa,

radio, telewizja, Internet

2. Materiały medialne – zastosowania edukacyjne, oczekiwania,

zagrożenia

3. Proces i środki komunikowania a edukacja

o proces komunikowania w szkole

o edukacyjne możliwości środków komunikowania

o kierunki rozwoju konstrukcji urządzeń audiowizualnych

stosowanych w dydaktyce

4. Techniczne środki kształcenia, rodzaje i funkcje w edukacji

szkolnej i kształceniu równoległym; środki wizualne, audialne,

film, telewizja, multimedia

5. Koncepcje kształcenia z wykorzystaniem mediów: kształcenie

multimedialne, nauczanie zdalne

6. Cele powszechnej edukacji medialnej

7. Cechy komunikatu multimedialnego

8. Pozyskiwanie i tworzenie materiałów multimedialnych

9. Tworzenie komunikatów medialnych na podstawie materiału

audiowizualnego;

o dramaturgia filmowa

o technika i sztuka operatorska

o montaż filmowy

o scenariusz i scenopis

o udźwiękowienie

10. Sposoby rejestracji komunikatu medialnego; sygnał analogowy i

cyfrowy

Literatura:

Chudziński E. (red.).: Słownik wiedzy o mediach , Bielsko-Biała 2007, Wyd. ParkEdukacja

Ejsmont M., Kosmalska B.: Media, wartości, wychowanie, Kraków 2010, Wyd. „Impuls”

Field S., Rolf R.: Pisanie scenariusza filmowego, Warszawa 1998 , Art. Program

Fiołek-Lubczyńska B.: Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Gajda J.: Media w edukacji, Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę o powstaniu i rozwoju środków masowego przekazu; zna zasady pozyskiwania i tworzenia komunikatu medialnego na podstawie materiału audiowizualnego; zna podstawy techniczne tworzenia i rejestracji komunikatów medialnych

zna edukacyjne możliwości środków komunikowania w tym technicznych środków kształcenia, ich funkcje w edukacji szkolnej i kształceniu równoległym. Zna nadzieje i zagrożenia dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wynikające z dominującego wpływu mediów na rozwój dzieci.

umie tworzyć komunikaty medialne wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne. Umie obsłużyć urządzenia techniczne służące do rejestracji komunikatów medialnych. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje założonych celów; potrafi dokonać podstawowej analizy i oceny wytworów kulturowych oraz wykorzystywać indywidualne umiejętności twórcze do projektowania i realizacji działań w różnych środowiskach

potrafi przygotować pracę pisemną w zakresie tematyki przedmiotu i zreferować ją na wspólnych zajęciach wspierając się prezentacja multimedialną

ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie mediów w edukacji i rozumie wagę tego zakresu działalności w życiu społecznym.

współpracuje z innymi osobami z różnych środowisk w związku z realizacją rejestracji komunikatów medialnych, przestrzegając zasad etyki zawodowej; ma świadomość wartości i poszanowania dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu, kraju lub świata oraz dostrzega jego ważność i aktualność dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzenie umiejętności gromadzenia materiałów źródłowych i napisania na ich podstawie tekstu dotyczącego problematyki mediów wspartego prezentacją multimedialną przeznaczonego do ustnego wygłoszenia; ocena formułowania indywidualnych opinii i argumentów podczas dyskusji

ocena umiejętności wybrania, przygotowania i zarejestrowania komunikatu medialnego w wybranej technice z uwzględnieniem jego wartości dydaktycznej; praca w zespołach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Żaba
Prowadzący grup: Leszek Żaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2,0 – 5,0)

- przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

1. Powstanie i rozwój środków masowego przekazu – prasa,

radio, telewizja, Internet

2. Materiały medialne – zastosowania edukacyjne, oczekiwania,

zagrożenia

3. Proces i środki komunikowania a edukacja

o proces komunikowania w szkole

o edukacyjne możliwości środków komunikowania

o kierunki rozwoju konstrukcji urządzeń audiowizualnych

stosowanych w dydaktyce

4. Techniczne środki kształcenia, rodzaje i funkcje w edukacji

szkolnej i kształceniu równoległym; środki wizualne, audialne,

film, telewizja, multimedia

5. Koncepcje kształcenia z wykorzystaniem mediów: kształcenie

multimedialne, nauczanie zdalne

6. Cele powszechnej edukacji medialnej

7. Cechy komunikatu multimedialnego

8. Pozyskiwanie i tworzenie materiałów multimedialnych

9. Tworzenie komunikatów medialnych na podstawie materiału

audiowizualnego;

o dramaturgia filmowa

o technika i sztuka operatorska

o montaż filmowy

o scenariusz i scenopis

o udźwiękowienie

10. Sposoby rejestracji komunikatu medialnego; sygnał analogowy i

cyfrowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Ruman
Prowadzący grup: Natalia Ruman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Studenci podejmują problematykę historii mediów w edukacji, modele komunikowania, problematykę związaną z językiem Internetu i manipulacjami w mediach, komunikacją człowieka z komputerem, zasadami tworzenia prezentacji multimedialnych, oceny oprogramowania edukacyjnego, problematykę środków dydaktycznych w procesie twórczym.

Studenci zapoznają się z oprogramowaniem do tworzenia prezentacji, podejmują debaty na tematy związane z relacją człowieka z mediami w aspektach: społecznym - funkcjonowania człowieka w świecie wirtualnym, społeczności internetowych, podręczników cyfrowych w edukacji, potencjału gier komputerowych, ekologii mediów, zagrożeń związanych z kulturą medialną, e- learningiem w edukacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.