Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy terapii pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S2-2PTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy terapii pedagogicznej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot podstawy terapii pedagogicznej ma umożliwić studentom poznanie aktualnych tendencji w zakresie terapii, zdobyć elementarną wiedzę na temat utrudnień rozwojowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami, działalnością profilaktyczną w postępowaniu terapeutycznym. Ma umożliwić opanowanie umiejętności planowania przebiegu wstępnej diagnozy, konstruowania programów indywidualnych, przebiegu terapii korekcyjno-kompensacyjnej

Pełny opis:

Przedmiot podstawy terapii pedagogicznej ma umożliwić studentom poznanie aktualnych tendencji w zakresie terapii, zdobyć elementarną wiedzę na temat utrudnień rozwojowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami, działalnością profilaktyczną w postępowaniu terapeutycznym. Ma umożliwić opanowanie umiejętności planowania przebiegu wstępnej diagnozy, konstruowania programów indywidualnych, przebiegu terapii korekcyjno-kompensacyjnej.Tematyka zajęć obejmuje wybrane formy pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży z przejawami zaburzeń zachowania (zachowania aspołeczne, niestabilne emocjonalnie, konfliktowe, agresywne, bierne społecznie, nadpobudliwe), dzieciom z trudnościami w relacjach interpersonalnych i komunikacji wewnątrzgrupowej (także komunikacji z nauczycielem, rodzicami), dzieciom z zaburzonym obrazem własnej osoby, a także dzieciom z problemem dysleksji i innych zaburzeń związanych z procesem uczenia się. Analiza tych zagadnień osadzona jest na tle warunków socjalizacji rodzinnej, środowiskowej oraz indywidualnych wyznaczników mechanizmów rozwojowych.

Literatura:

 Balejko A., Zińczuk M. (red.): Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. Białystok 2006, Wydawnictwo „Logopeda Radzi”.

 Cytowska B., Winczura B. (red.): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Kraków 2006, “IMPULS Czeredecka B.: Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 2003 Dąbrowska-Jabłońska M.(red.): Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pracy psychopedagogicznej. Kraków

 Dąbrowska M., Rozesłaniec M.: Korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjometrycznej. Toruń 2004

 Gładyszewska - Cylulko J. : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. Kraków 2007

 Kaja B.: Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagające rozwój dziecka. Bydgoszcz 1995 Konieczna E.J. : Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków 2003, “IMPULS”.

 Molicka M. : Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii., „Bliżej Przedszkola” 2008, nr 8.

 Sawicka K. (red.): Rozwój autokontroli emocjonalnej: program socjoterapii dzieci agresywnych. Warszawa 1993 Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998, WSiP.

 Włodek-Chronowska J.(red.): Terapia pedagogiczna. Kraków 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna student:

WIEDZA-posiada podstawową wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z podstawami terapii pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach grupowych, charakteryzuje się postawą poszukującą i udoskonalającą własny warsztat pracy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej ważonej uzyskanej z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- Kolokwium 60%

- praca pisemna, indywidualna diagnoza ucznia 40%

przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

KOLOKWIUM-Kolokwium obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 6 pytań z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień. Ocenie podlegać będzie poziom wiedzy, jej zrozumienie oraz umiejętność operowania informacją.

Kolokwium obejmuje 6 pytań otwartych, z których każde punktowane jest 5 punktami.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kolokwium jest uzyskanie wyniku minimum 16 punktów na 30 możliwych.

0-15 ndst

16-20 dst

21 +dst

22-25 db

26 +db

27-30 bdb

PRACA PISEMNA-

Studenci opisują diagnozę danego ucznia pod kątem wystąpienia dysfunkcji. Pracę sporządzają według wzoru i literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.