Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PMU-ASKT-7SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

elementarna wiedza z zakresu socjologii, teorii kultury, pedagogiki, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej

Skrócony opis:

w ramach modułu seminaryjnego student samodzielnie określa tematykę i zakres badań związanych z edukacją kulturalną, animacją społ.-kulturalną i upowszechnianiem kultury, które stanowią przedmiot pracy magisterskiej; realizuje badania w wyznaczonym zakresie; dokonuje teoretycznego opracowania badań z uwzględnieniem analizy literatury przedmiotu

Pełny opis:

problematyka seminarium obejmuje:

• kwestie z zakresu metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych oraz nauk społecznych

• wdrażanie w samodzielną lekturę tekstów naukowych , stanowiących efekt badań podejmowanych w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury

• wyposażanie w umiejętność poddawania tekstów naukowych pogłębionej analizie i refleksji krytycznej

• zagadnienie mechanizmów komunikacji naukowej i językowych wykładników stylu naukowego (język mówiony , język pisany)

• poznawanie formy pisanych tekstów naukowych – sporządzanie przypisów, bibliografii, struktury pracy

• poznanie różnorodnych gatunków tekstu naukowego

Literatura:

wg prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

po ukończeniu seminarium student:

- zna podstawowe strategie i metody badań humanistycznych lub społecznych (zależnie od tematyki seminarium), zna przykłady różnego typu badań w zakresie edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej i upowszechniania kultury przedstawione w literaturze przedmiotu;

- posiada podstawową wiedzę o realizacji badań, analizowaniu wyników badań i opracowywaniu wniosków w zakresie problematyki związanej z edukacją kulturalną, animacją społeczno-kulturalną j i upowszechnianiem kultury oraz zjawiskami z pogranicza kultury i życia społecznego ważnych dla ww działań;

- potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji wyników badań z pogranicza edukacji i kultury,

problemów kulturalnych i związanych z różnymi formami uczestnictwa w kulturze;

- potrafi napisać poprawnie pracę licencjacką, przedstawić syntetycznie jej koncepcję, przebieg badań, wyniki, podjąć dyskusję na jej temat w świetle literatury przedmiotu,

- potrafi wypowiadać się na temat poznanych na podstawie literatury przykładów badań z wyodrębnieniem ich celu, przedmiotu, metody, organizacji ; potrafi sformułować problematykę przykładowych, prostych badań związanych z wybrana tematyką , zaproponować i uzasadnić dobór metody badań, zaprojektować proste przykładowe badania ; sporządzić bibliografię;

- potrafi przedstawić w sposób poprawny i komunikatywny własne zainteresowania badawcze i wziąć aktywny udział w dyskusji

nad problemami badawczymi;

- potrafi wskazać etyczne aspekty własnych badań oraz możliwości ich wykorzystania w świetle dostrzeganych potrzeb społeczno- kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega:

- umiejętność wykorzystania tekstów naukowych z zakresu wybranej tematyki do konstruowania części teoretycznej pracy;

- znajomość zasad metodologicznych w podanym zakresie,

ze sposobami wykorzystania w indywidualnej pracy badawczej;

-umiejętność budowania projektu badań i struktury pracy;

- opanowanie umiejętności konstruowania tekstu naukowego, w tym sporządzania odsyłaczy i bibliografii;

- poprawność i kompletność konspektu pracy magisterskiej;

- poprawność i zasadność wyboru i opracowania narzędzi badawczych;

- poprawność przygotowanego i przedstawianego komunikatu z badań z opracowaniem wyników;

- zgodność opracowanej pracy pisemnej z obowiązującymi rygorami w zakresie struktury, treści, formy i języka

ocenie podlegają wypowiedzi ustne [ w dyskusji z promotorem i grupą] oraz wypowiedzi pisemne [poszczególne części i całość pracy ]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.