Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PZZ-ZEW-7SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć student potrafi dokonać oceny i doboru literatury do badań, umie prawidłowo przeprowadzić procedurę badawczą. Potrafi słownie i w piśmie opisać założenia, przebieg i wnioski z badań.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studenta do samodzielnego doboru literatury związanej z jego zainteresowaniami badawczymi. Dzięki poznaniu etapów procesu badawczego ma zaplanować i przeprowadzić własne badania naukowe – wcześniej formułując cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy, dobierając wskaźniki do badań oraz właściwe metody badawcze, konstruując narzędzia (lub korzystając z narzędzi standaryzowanych) oraz dobierając populację badanych osób i określając teren badań. Efektem tych działań jest pisemna praca zawierająca część poświęconą ukazaniu wybranego zagadnienia (badawczego) w świetle istniejącej literatury przedmiotu, część dotyczącą ustaleń metodologicznych oraz część stanowiącą przedstawienie, opis i analizę wyników własnych poszukiwań badawczych studenta.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody; ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT),

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocean pracy pisemnej - opracowania literatury do badań, założeń badawczych; przygotowania procedury badawczej; przeprowadzenia badań i ich analizy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.