Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka i komunikacja w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-EM-S2-PKJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka i komunikacja w szkole
Jednostka: Instytut Muzyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (w jej obręb wchodzą: uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji i kolokwium, oraz aktywności własnej studenta na zajęciach); uzyskanie oceny pozytywnej z tekstu obejmującego treści i problemy omawiane na zajęciach

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problematyką kultury języka i komunikacji interpersonalnej w porządku teoretycznym i praktycznym z uwzględnieniem aspektu przemian kulturowych i społecznych. Prezentowane zagadnienia szczegółowe, dotyczące kolejno: podmiotów, warunków, mechanizmów, form i narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz kultury języka mają zwrócić uwagę na konieczność rozwijania umiejętności budowania relacji personalnych i społecznych oraz kształcenia nawyków sprzyjających efektywnej, skutecznej komunikacji (sprawne posługiwanie się możliwymi narzędziami komunikacji ).

1) Proces komunikacji językowej a funkcje języka (model komunikacji językowej; komunikacja językowa i jej zakłócenia;

2) Warunki udanej komunikacji językowej; problemy funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy);

3) Kultura języka-jej istota i składniki (pojęcie kultury języka, kultura słowa w kulturze języka, kryteria poprawności językowej i ocena zachowań językowych);

4) Pojęcie normy językowej i błędu językowego na tle innowacji językowych (wewnętrzne zróżnicowanie współczesnej normy językowej-zagadnienia teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi);

5) Kryteria oceny innowacji językowych (wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe); poprawność językowa w zakresie słowotwórstwa (derywaty wsteczne, uniwerbizacja, tworzenie nazw zawodowych, tytułów i nazwisk żeńskich oraz przymiotników od nazw miejscowych, odmiana nazwisk rodzimych i obcych oraz nazw miejscowych);zagadnienia poprawnościowe w zakresie składni (syntaktyczne użycie form przypadkowych, związki zgody);

6) Poprawność językowa w zakresie fleksji rzeczowników (kategoria rodzaju i przypadka; ćwiczenia praktyczne z uogólnieniem teoretycznym);

7) Etykieta językowa (zasób formuł grzecznościowych i ich klasyfikacja; kryteria i uwarunkowania wyboru formuł);

8) Podstawy etyki mowy (tekst a językowy obraz świata, retoryka współczesna, etyka mowy a współczesna filozofia języka);

9) Język wartości w edukacji szkolnej (kryteria poprawności językowej a system wartości);

10) Zróżnicowanie stylowe polszczyzny z uwzględnieniem modelu w odmian i wariantów językowych-analiza porównawcza reprezentatywnych tekstów i ich właściwości;

11) Zróżnicowanie gatunkowe tekstów (wypowiedzi) i ich funkcjonalna specyfika- przegląd i konstruowanie wzorów;

12) Wyznaczniki spójności i tekstowości w tekstach użytkowych-ustalenia praktyczne;

13) Manipulacja i agresja językowa a kultura języka.

14) Reklamowe i prasowe style wypowiedzi.

15) Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe użytkowników języka w świetle mowy językowej, poprawności językowej i stylizacji (stylów mieszanych)

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje oceny cząstkowe podane w punkcie metody i kryteria oceniania, w ocenie wystąpień (prezentacji) głos zabierają także wybrani studenci, ocenie poddawane są takie parametry, jak: zawartość treściowa prezentacji, sposób przedstawienia informacji oraz sposób aktywizowania uczestników zajęć, oceny są równoważne

Pełny opis:

Przedmiot: kultura języka i komunikacja interpersonalna w szkole przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą, naświetla ewolucję języka, specyfikę różnych kodów służących komunikacji (kod werbalny pisany i mówiony, kod niewerbalny i inne systemy znakowe), zmiany w zakresie normatywnym i uzualnym w języku; eksponuje różnorodność zachowań językowych; uzmysławia istnienie takich zjawisk, jak: językowy obraz świata (kultura danego narodu znajduje odzwierciedlenie w języku tegoż narodu, stąd różnice w postrzeganiu i w opisie świata przy pomocy danego języka), stereotypy językowe, tabu i eufemizmy językowe, zróżnicowanie środowiskowe języka, żargonowe odmiany języka, etykieta językowa, zasady konwersacji i inne zagadnienia.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.