Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-EP-S1-PDW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia artystyczna do wyboru
Jednostka: Instytut Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacanie doświadczeń artystycznych

w pracowni o odmiennym charakterze od głownej specjalności. Wykorzystywanie zwiazków i różnic pomiędzy kontynuowanymi równolegle pracowniami . Poszukiwanie niekonwecjonalnych zastosowań technicznych i technologicznych w pracy artystycznej. Doskonalenie warsztatu plastycznego, ogólnej wrażliwości i świadomości artystycznej

Literatura:

Teissig Karel „Techniki rysunku” Wydawnictwa Artystyczne i FilmoweBarcsay Jeno „Anatomia dla artysty”Smith Ray „Tajemnice warsztatu artysty” Warszawa 1997Pignatti Teriso „Historia rysunku od Altamiry do Picassa” Arkady Warszawa 2006Albumy rysunkowe i graficzne z cyklicznych wystaw oraz indywidualne wydawnictwa wybranych artystów.

Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki"

kolejne wydania kwartalnika 2+3 D

i „Monitor Magazine" oraz „Futu” (dostępny nieodpłatnie w internecie)

Efekty uczenia się:

Posiada podstawowa wiedzę w zakresie form i środków ekspresji właściwą dla wybranej pracowni, związaną z realizacją prac artystycznych w uzupełniającej specjalność pracowni artystycznej

Samodzielnie tworzy i realizuje prace artystyczne zgodne z programem wybranej pracowni

Posiada umiejętności niezbedne do realizowania prac w wybranej technice

Dysponuje umiejętnościami umożliwiajacymi wykorzystanie technik i technologi wybranej pracowni

Jest przygotowany do współpracy przy realizacji wystaw i prezentacji wybranej dziedziny sztuki

Świadomie dobiera narzędzia warsztatu plastycznego do realizacji zamierzonych celów artystycznych

Dysponuje skutecznymi technikami umożliwiajacymi dalszy rozwój zarówno w ramach wybranej pracowni jak i w połączeniu z główna specjalnością

Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wystaw, prezentacji oraz wspólnych działań artystycznych

Po zapoznani się z technikami i technologia wybranej pracowni w efektywny sposób potrafi wykorzystać wyobraźnię i intuicję w procesie twórczym i edukacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie ekspozycji, wystawa zestawu prac, wypowiedź, odpowiedź na pytania dotyczące zagadnień związanych z tematami zadań semestralnych, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)