Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-EP-S2-PAI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia artystyczna I
Jednostka: Instytut Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne tu przedstawione dotyczą jednego z wariantów realizacji modułu Pracownia Artystyczna oferowanych w Instytucie Sztuki, a mianowicie: Malarskiej Pracowni Badań Alternatywnych.

Wymagane jest ukończenie studiów I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych lub sztuk projektowych lub ukończone 4 semestry kształcenia ogólnoplastycznego (w tym malarstwo i rysunek) na studiach jednolitych w dziedzinie sztuk plastycznych lub sztuk projektowych. Wskazane, ale nie niezbędne, jest posiadanie ogólnych umiejętności związanych z ceramiką.


Realizacja modułu Pracownia artystyczna przebiega w trzech wybranych przez studenta tzw. pracowniach autorskich. Student wybiera spośród pracowni znajdujących się w ofercie Instytutu Sztuki w danym roku trzy warianty realizacji (trzy tzw.pracownie autorskie). Po zakończeniu semestru student może pozostać lub zmienić dowolną pracownię. Realizacja modułu pozwala studentowi poznać właściwą dla siebie dyscyplinę sztuki i opanować umiejętności posługiwania się właściwymi dla niej środkami wypowiedzi. Student w praktyce poznaje podstawowe techniki przekazu w ramach wybranych dyscyplin sztuki, które wykorzystuje w różnych formach twórczej aktywności budując systematycznie indywidualny język artystycznej wypowiedzi.

Skrócony opis:

Opis tu przedstawiony dotyczy jednego z wariantów realizacji modułu Pracownia Artystyczna oferowanych w Instytucie Sztuki, a mianowicie: Malarskiej Pracowni Badań Alternatywnych.

W Malarskiej pracownia badań alternatywnych możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych rozwiązań artystycznych na styku dyscyplin - szeroko rozumianego malarstwa i szeroko rozumianej ceramiki, eksperymentowanie, badanie możliwych powiązań pomiędzy odmiennymi technikami i technologiami, kształcenie umiejętności łączenia warsztatów, poszukiwanie nowych form obrazowania z wykorzystaniem własnych koncepcji artystycznych z możliwością wprowadzania nowatorskich technologii.

Pełny opis:

Opis tu przedstawiony dotyczy jednego z wariantów realizacji modułu Pracownia Artystyczna oferowanych w Instytucie Sztuki, a mianowicie: Malarskiej Pracowni Badań Alternatywnych.

Opis treści i zakres tematyczny:

Zajęcia w pracowni obejmują poznawanie problemów łączenia szeroko rozumianego warsztatu malarskiego z warsztatem związanym z szeroko rozumianą ceramiką. Zajęcia pozwalają podejmować różne zagadnienia twórcze. W pracowni wykorzystywane są wzorce leżące u podstaw zarówno kreacji malarskiej jak i funkcjonujące w obrębie ceramiki oraz ogólnie rozumianej kreacji o charakterze interdyscyplinarnym.

Zajęcia obejmują badanie i analizowanie problematyki warsztatu i ekspresji malarstwa w połączeniu z badaniem ekspresji szeroko rozumianej ceramiki pod kątem możliwości łączenia tych obszarów, tworzenia nowych form obrazowania, działania w różnych przestrzeniach (naturalnej, otwartej, publicznej, społecznej) i wykorzystania w realizacji własnych koncepcji artystycznych. Praca obejmuje konstruowanie koncepcji, idei i projektu pracy indywidualnej, względnie zbiorowej, tworzenie planu pracy i organizowanie warsztatu pracy, badanie struktury i możliwości kreacyjnych materii oraz poznanie niezbędnych elementów technologii stosowanych w podjętym obszarze, wykonywanie prac artystycznych (obiektów, sytuacji lub innych form wypowiedzi artystycznej). Ponadto prowadzi się analizę i interpretację zebranych materiałów związanych z koncepcją i projektem pracy z uwzględnieniem wykorzystanych wzorców kulturowych i społecznych, możliwych efektów pod względem estetycznym, społecznym jak i pod względem warunków i okoliczności ekspozycji pracy.

Preferowane jest samodzielne wytyczanie drogi eksperymentu w poszukiwaniu nowych połączeń technologicznych i formalnych.

Przykładowe tematy prac: "ziemia", "powierzchnia”, "podłoga", "ścieżka", "droga", „czas”.

Całkowita liczba godzin jaką student musi przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych dla modułu w semestrze to

135 - 150 godzin.

Praca na zajęciach zorganizowanych w pracowni to 90 godzin.

Praca samodzielna to 45-60 godzin

Praca na zajęciach zorganizowanych w pracowni to:

-uczestnictwo w prezentacji problematyki przez prowadzącego (wprowadzenie do tematyki, film, slajdy), analiza, dyskusja;

-ćwiczenia praktyczne i laboratorium w pracowni;

-konsultacje i analiza koncepcji pracy indywidualnej, analiza przygotowanych materiałów, szkiców, projektów;

-proces realizacyjny pracy z uwzględnieniem technicznych i technologicznych uwarunkowań wynikających z założeń projektu interdyscyplinarnego - pomoc techniczna, merytoryczna pedagogów;

- omówienie prezentacji/wystawy autorskiej na koniec semestru.

Praca samodzielna to:

-zapoznanie się z problematyką zajęć, z przykładami, eksploracja;

-praca koncepcyjna, generowanie pomysłów;

-zbieranie materiałów, dokumentacji i pomocy do zadań semestralnych;

-projektowanie i planowanie pracy indywidualnej;

-realizacja pracy artystycznej we własnym zakresie;

-tworzenie i gromadzenie dokumentacji z efektów przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń, realizacji pracy we własnym zakresie;

-samodzielne opracowanie i przygotowanie formy prezentacji/wystawy/pokazu, prace związane z ekspozycją obiektu/projektu oraz prezentacją procesu jego powstawania (źródeł inspiracji, poszczególnych faz działania , rozwoju idei, akcesoriów itp.) z wykorzystaniem różnych form dokumentacji;

-przygotowanie się do omówienia pracy i dyskusji.

Student zobowiązany jest do udziału w pracach pracowni związanych z przygotowaniem wystawy.

Literatura:

Nie istnieje stała lista lektur, prowadzący na bieżąco podają i aktualizują literaturę.

Efekty uczenia się:

Posiada szczegółową wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki oraz ich wzajemnych relacji, zależności i powiązań niezbędną do podejmowania różnych zagadnień w obszarze twórczości.

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie wybranej dyscypliny sztuki.

Wykształcona osobowość artystyczna umożliwia mu realizację zaawansowanych projektów artystycznych z zakresu wybranej dyscypliny sztuki.

Posiada wysoki poziom samoświadomości artystycznej w zakresie studiowanej dyscypliny sztuki.

Podejmuje samodzielne decyzje podczas realizacji własnych projektów twórczych.

Posiada umiejętność przewidywania znaczących estetycznie i treściowo efektów prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

Doskonali nabyte umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych

Posiada umiejętność i zdolności inspirowania się różnymi wzorcami kulturowymi i społecznymi dla wzbogacenia własnej twórczości plastycznej.

Jest kompetentnym i samodzielnym twórcą, zdolnym do świadomego rozwijania i integrowania zdobytej wiedzy.

Posiada umiejętność krytycznej oceny działań twórczych.

Posiada umiejętność współpracy w obrębie zespołowych przedsięwzięć i projektów artystycznych (związanych głównie z wystawami).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustalana na podstawie wystawy/ pokazu/ prezentacji. Student przygotowuje ekspozycję, wystawę pracy lub zestawu prac wykonanych w semestrze względnie inny pokaz stanowiący formę realizacji pracy semestralnej.

Wystawie/ pokazowi/ prezentacji towarzyszy wypowiedź autorska oraz odpowiedź na pytania prowadzącego (prowadzących), dotyczące zagadnień związanych z tematami zadań semestralnych, potwierdzająca wiedzę, umiejętności analizy oraz świadomość wykorzystanych środków i wzorców. Dodatkowo możliwy jest udział w dyskusji z innymi studentami uczestnikami wystawy oraz prowadzącymi. Wystawiana jest jedna ocena za całość.

Wystawa/pokaz/prezentacja powinna uwzględniać udokumentowanie procesu powstawania pracy: projekty, źródła inspiracji, szkice koncepcyjne, akcesoria itp.

Ocenie podlega wykonana i zaprezentowana w określonej przestrzeni praca/projekt o charakterze interdyscyplinarnym prezentująca świadomość artystyczną i umiejętności warsztatowe studenta, aktywność, pomysłowość w tworzeniu koncepcji i realizacji własnego dzieła, ukazująca logikę twórczego myślenia studenta, jego możliwości intelektualne i kreacyjne, umiejętność przygotowania wystawy jak i prezentacji werbalnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)