Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-EP-S2-PAI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia artystyczna I
Jednostka: Instytut Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wskazana jest znajomość podstawowych zagadnień, technik i środków wyrazu z obszaru studiowanej dyscypliny sztuki.

Pełny opis:

Realizacja modułu Pracownia artystyczna przebiega w trzech wybranych przez studenta pracowniach autorskich. Student wybiera spośród wszystkich pracowni znajdujących się w ofercie Instytutu Sztuki w danym roku. Po zakończeniu semestru student może pozostać lub zmienić dowolną pracownię. Realizacja modułu pozwala studentowi poznać właściwą dla siebie dyscyplinę sztuki i opanować umiejętności posługiwania się właściwymi dla niej środkami wypowiedzi. Student w praktyce poznaje podstawowe techniki przekazu w ramach wybranych dyscyplin sztuki, które wykorzystuje w różnych formach twórczej aktywności budując systematycznie indywidualny język artystycznej wypowiedzi.

Literatura:

Albumy rysunkowe i graficzne z cyklicznych wystaw oraz indywidualne wydawnictwa wybranych artystów.Teissig Karel „Techniki rysunku” Wydawnictwa Artystyczne i FilmoweValery Paul „Rzeczy przemilczane. Z pism o sztuce.” PIW Warszawa 1974Smith Ray „Tajemnice warsztatu artysty” Warszawa 1997Format 35/36 (wyd. ASP Wrocław)Pignatti Teriso „Historia rysunku od Altamiry do Picassa” Arkady Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Posiada szczegółową wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki oraz ich wzajemnych relacji, zależności i powiązań niezbędną do podejmowania różnych zagadnień w obszarze twórczości.

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie wybranej dyscypliny sztuki.

Wykształcona osobowość artystyczna umożliwia mu realizację zaawansowanych projektów artystycznych z zakresu wybranej dyscypliny sztuki.

Posiada wysoki poziom samoświadomości artystycznej w zakresie studiowanej dyscypliny sztuki.

Podejmuje samodzielne decyzje podczas realizacji własnych projektów twórczych.

Posiada umiejętność przewidywania znaczących estetycznie i treściowo efektów prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

Doskonali nabyte umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych

Posiada umiejętność i zdolności inspirowania się różnymi wzorcami kulturowymi i społecznymi dla wzbogacenia własnej twórczości plastycznej.

Jest kompetentnym i samodzielnym twórcą, zdolnym do świadomego rozwijania i integrowania zdobytej wiedzy.

Posiada umiejętność krytycznej oceny działań twórczych.

Posiada umiejętność współpracy w obrębie zespołowych przedsięwzięć i projektów artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie ekspozycji, wystawa zestawu prac, wypowiedź, odpowiedź na pytania dotyczące zagadnień związanych z tematami zadań semestralnych, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)