Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo zawodowe i rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-N1-DZIRP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe i rynek pracy
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. zarządzanie /niestacjonarne I stopna/
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

- Zapoznanie studentów z nowoczesnymi teoriami i koncepcjami dotyczącymi doradztwa zawodowego i współczesnego rynku pracy.

- Wykształcenie u studentów umiejętności i kompetencji w zakresie poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego.

- Zaznajomienie ze specyfiką pracy doradcy zawodowego.

- Charakterystyka doradztwa zawodowego w wybranych krajach UE i poza nią.

Pełny opis:

- Wprowadzenie - Rynek pracy. Podstawowe pojęcia. Specyfika funkcjonowania rynku pra-cy

- Dynamika rynku pracy. Źródła danych o rynku pracy. Metody analizy danych statystycz-nych rynku pracy

- Podaż pracy i popyt na pracę. Bezrobocie. Rodzaje bezrobocia. Przyczyny i skutki wystę-powania bezrobocia

- Postawy wobec pracy – etyka rynku pracy. Nieuchronność zjawiska bezrobocia współcze-snej gospodarce rynkowej. Grupy ryzyka na rynku pracy

- Polityka zatrudnienia a rynek pracy. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej

 Istota doradztwa zawodowego

 Doradztwo zawodowe wobec wymagań rynku pracy

 Kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej

 Modele działalności doradców zawodowych

 Istota kontaktu poradniczego. Rozmowa doradcza

 Umiejętności pracy z ludźmi ważne dla doradcy zawodowego

 Wybrane aspekty etyki zawodu doradcy

 Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego

 Znaczenie zainteresowań, motywacji, inteligencji, temperamentu w procesie podejmo-wania decyzji edukacyjno – zawodowych

 Różne potrzeby punktem wyjścia dla wytyczania ścieżek kariery – Kwestionariusz Oceny Potrzeb

 Wizyta studyjna w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ślą-skim połączona z warsztatem na temat dostrzegania i rozwijania własnej przedsiębior-czości oraz umiejętności doradztwa w tym zakresie

Literatura:

Opracowania zwarte:

– Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia polaków 2011. Projekt „Diagnoza społeczna 2009-2013”, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

– Dach Z., Rynek Pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, UE w Krakowie, Kraków 2009.

– Kucharski L., Kwiatkowski E. (red.), Rynek pracy w Polsce. Tendencje, uwarunkowania i Polityka Państwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.

– Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2009.

- Spendel Z. (red.) (2010) Diaprezamus. Pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający pro-ces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. Inspiracje i założenia teoretyczne. Uniwersy-tet Śląski, Katowice. Porojekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

- Stopińska-Pająk A. (2006) Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. WSP TWP, Warszawa

Akty prawne:

– Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1001) i wybrane akty wykonawcze.

Opracowania ciągłe:

– „Polityka społeczna”. Wybór artykułów z lat 1999-2012. Wydawnictwo IPiSS.

– „Praca i Zabezpieczenia Społeczne”. Wybór artykułów z lat 2005-2012. Wydawnictwo PWE.

Źródła internetowe:

– http:// gazetapraca.pl - Gazeta Praca

– http:// gospodarka.gazeta.pl/ - Rynek pracy - Gospodarka - Gazeta.pl

– http://www.egospodarka.pl/

– http:// www.rynekpracy.pl - Sedlak & Sedlak

http://www.stat.gov.pl – GUS

http://www.wup-katowice.pl/ – WUP Katowice

Własne niepublikowane materiały dydaktyczne.

Efekty uczenia się:

Student identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, także w powiązaniu z własnymi doświadczeniami w środowisku pracy

Student wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów

Student używa odpowiednich metod i narzędzi analitycznych i systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji

Student potrafi odważnie przekazywać i bronić własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych

Student jest przygotowany do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia

Student jest przygotowany do adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczający wykład

Ocena ciągła

Praca zaliczeniowa

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – dostateczna wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.