Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa i metodyka pisania prac naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-N1-IN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa i metodyka pisania prac naukowych
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. zarządzanie /niestacjonarne I stopnia/
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Cel poznawczym modułu jest istota informacji naukowej wykorzystywanej czasem nieświadomie podczas studiowania, zaś cel praktycznym - wy-kształcenie umiejętności efektywnego poszukiwania i porządkowania informacji naukowej, etycznego wykorzystywania piśmiennictwa naukowego, a także poprawnego prezentowania wyników pracy własnej.

Pełny opis:

- Pojęcie nauki. Współczesna klasyfikacja nauk. Znaczenie klasyfikacji w bibliotekoznaw-stwie i informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej

- Rola nauk społecznych w poznaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Istota badania ekonomicznego. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych. Techniki badań ekonomicznych. Wykorzystywanie w badaniu ekonomicznym danych faktograficznych

- Wiedza, informacja, dane

- Informacja a prawo – utwór autorski, oryginał, kompilacja, plagiat

- Źródła informacji w XXI wieku. Strategie wyszukiwania źródeł. Źródła drukowane vs źródła internetowe. Biblioteki vs Internet

- Informacja internetowa i jej wartość – jakość informacji

- Praca naukowa jako szczególna forma pracy twórczej. Pisanie pracy naukowej – koncep-cja, gromadzenie informacji, preparacja, opis, wnioskowanie

- Redakcja tekstu naukowego opracowania. Język naukowych tekstów ekonomicznych. Struktura tekstu opracowania. Cytowanie zapożyczeń i obcych poglądów, techniki przypi-sów. Tablice, ilustracje graficzne (schematy, wykresy, ryciny)

Literatura:

Opracowania zwarte:

– Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć, jak stosować. Podręcznik, SBP, Warszawa 2009.

– Cambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Wyd. 4, Kraków 2001.

– Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, PWN, Wyd. 1, Warszawa 2010.

– Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dy-plomowe, CeDeWu, Wyd. 1, Warszawa 2011.

– Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2010.

Źródła internetowe:

– Bibliografia załącznikowa, Wirtu@lne Informatorium, Biblioteka Główna UEK w Krakowie [online]. [dostęp: 7 września 2012]. Dostępny w WWW: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/zalaczniki.php?link=zalacznikil.

– Sawczuk-Kapica J., Przypisy bibliograficzne i bibliografia załącznikowa, BP Filia Radzyń Podlaski 25.05.2005 [onlne]. [dostęp: 7 września 2012]. Dostępny w WWW: http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/110289/przypisy.pdf.

Własne niepublikowane materiały dydaktyczne.

Efekty uczenia się:

Student wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście zmian i rozwoju gospodarczego

Student oobjaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.)

Student jest przygotowany do użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji

Student jest przygotowany do planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych

Student posiada umiejętności interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania, w tym przygotowania opracowań pisemnych i wystąpień ustnych w języku ojczystym i obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku ojczystym i angielskim)

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy - przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie zrealizowanych podstawowych treści programowych.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności analityczne;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności analityczne;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności analityczne;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności analityczne, jednak ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – dostateczna wiedza i umiejętności analityczne, lecz licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Do uzyskania oceny 3,0 (dst) wymagane jest poprawne zaliczenie minimum 60% podanego materiału.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.