Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-N1-ZJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. zarządzanie /niestacjonarne I stopna/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania formalne – zaliczenie modułów z nauki o organizacji oraz podstaw zarządzania, jako niezbędnego warunku do realizowania podstawo-wych treści programowych

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy związanej z problematyką zarządzania jakością w organizacji. Istotnym celem jest wykształ-cenie u studentów umiejętności i kompetencji w zakresie:

– rozumienia podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień analizy wymagań standardów ISO i Total Quality Management,

– analizy i oceny oraz wnioskowania podczas badań jakości w organizacji,

– identyfikowania procesów i elementów organizacji pod kątem wdrożenia wymagań standardów zarządzania jakością,

– rozwiązywania problemów zarządzania jakością w organizacji.

Pełny opis:

- Przedmiot nauki o jakości. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości

- Koncepcja Total Quality Management. Historia, ewolucja podejścia do koncepcji jakości, filozofia TQM, guru zarządzania jakością

- Model zarządzania jakością w dążeniu do doskonałości organizacji

- Analiza norm z serii 9000. Struktura dokumentów, zasady i definicje jakości, dokumenty piramidy SZJ, procedury, wymagania jakości, audyt

- Normalizacja, certyfikacja i integracja systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji

- Metody i narzędzia doskonalenia jakości

- Koszty jakości – definicje, produkt wadliwy – tradycyjne i nowoczesne podejście, różnice

- Kultura jakości – ewolucja koncepcji, tworzenie kultury jakości

- Wybrane systemy zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy, HACCP i systemy branżowe – analizy przypadków

Literatura:

literatura obowiązkowa Opracowania zwarte:

- Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004.

- Hamrol A., W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

- Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2011.

- Wawak S., Zarządzania jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice 2011.

- Wolniak R., Skotnicka B.,

Opracowania ciągłe:

- „ABC Jakości”, kwartalnik, wyd. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Źródła internetowe:

- www.pcbc.gov.pl – portal Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

- www.strefa-iso.pl – portal FLC Zbigniew Huber.

literatura uzupełniająca Opracowania zwarte:

- Lock D. (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.

- Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Opracowania ciągłe:

- „Zarządzanie jakością” kwartalnik, wyd. Viperium Media Sp. z o.o.

- „Problemy jakości”, miesięcznik, wyd. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Źródła internetowe:

- www.pfiso9000.pl – portal Klubu Polskie Forum ISO 9000.

- www.centrum.jakosci.p/ – portal Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

- www.zj.com.pl – portal „Zarządzania jakością”.

- www.pkn.pl – portal Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Efekty uczenia się:

Student identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

Student wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność organizacji

Student zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp.

Student jest przygotowany do objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.)

Student Jest przygotowany do identyfikacji zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji

Student posiada umiejętności przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub innej organizacji

Student jest przygotowany do posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.)

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny egzamin pisemny zawierający pytania otwarte i zamknięte

ocena ciągła ocena pracy studenta podczas zajęć obejmuje aktywność oraz umiejętność analizy i wnioskowania podczas omawiania realizowanych treści ilustrowanych przykładami

projekt ocena pracy w grupach studentów podczas przygotowania i prezentacji badań efektywności zarządzania jakością - organizacji wdrażających lub posiadających wdrożony system zarządzania jakością

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności ;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności ;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności ;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.