Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w organizacjach publicznych i komercyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-KM-EOPIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w organizacjach publicznych i komercyjnych
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Konwersatoria monograficzne zarządzanie /stacjonarne/ - do wyboru
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem modułu jest uświadomienie wagi i znaczenia norm i standardów etycznych w skomercjalizowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie do zagadnień związanych z etyką w zarządzaniu organizacją sektora publicznego i niepublicznego, w tym m.in.: zapoznanie studentów z wybranymi nurtami etyki ogólnej i etyki gospodarczej oraz zasadniczymi przesłankami zachowań etycznych praco-dawców i pracowników we współczesnej organizacji. Efektem modułu powinno być przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w ramach reali-zowanych treści programowych oraz kształcenie kompetencji, zwłaszcza umiejętności i kompetencji społecznych.

Pełny opis:

 Cel przedmiot i zakres nauki o etyce

 Moralność i etyka – pojęcia podstawowe

 Wybrane systemy etyczne: kultura Zachodu, kultura Bliskiego i Dalekiego Wschodu; dy-lematy związane z funkcjonowaniem systemów etycznych

 Etyka w organizacji publicznej i komercyjnej

 Etyka z zarządzaniu zasobami ludzkimi

 Etyka na rynku pracy: popyt i podaż pracy, praca jako towar, cena pracy

 Etos polskiego przedsiębiorcy a etos urzędnika

 Etyki zawodowe i kodeksy etyczne w wybranych zawodach ekonomicznych i społecznych

 Etyka wobec patologii społecznych i gospodarczych: patologie życia gospodarczego, ko-rupcja, protekcja, szara i czarna strefa, piractwo komputerowe, plagiat – prawa własności

 Demaskowanie nieprawidłowości – dylematy lojalności

Literatura:

Opracowania zwarte

 Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej, eMPi2, Poznań 2000.

 Bogucka I., Pietrzykiewicz T., Etyka w administracji publicznej, Wyd. 2, LexisNexis, War-szawa 2001.

 Chryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.

 Elementy etyki gospodarki rynkowej, Pogonowska B. (red.), PWE, Warszawa 2000.

 Etyka biznesu, Dietl J., Gasparski W. (red.), PWN, Warszawa 2002.

 Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Wybrane artykuły, m.in:

 Batko B., Information quality management in public administration. The crisis of work ethics, [w:] Kożusznik B., Cross-cultural and interdisciplinary approaches of Work and Or-ganizational Psychology in Management , 2012 (w druku).

 Kietliński K., Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu. Referat na bazie rozdziału: Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, [w:] Etyka biznesu, K. Kie-tliński, V. Martinez Reyes i T. Oleksyn (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. [dostęp: 12 marca 2010]. Dostępny w WWW: www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt8/04_kietlinski.pdf.

 Lucas J.R., Ponieważ jesteś kobietą [online]. Etyka biznesu. Dostępny w WWW: http://www.etykabiznesu.com.pl/pdf/20100120154308.pdf [dostęp: 9 lutego 2012].

Efekty uczenia się:

Student definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz organizacji należących do sektora publicznego

Student objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.)

Student dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji

Student posiada umiejętności stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi w typowych sytuacjach profesjonalnych

Student posiada umiejętności posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.)

Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku ojczystym i obcym)

Student jest przygotowany do odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów, nie tylko w sprawach zawodowych

Student jest przygotowany do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła Czynne uczestnictwo słuchaczy, którzy samodzielnie lub w grupach analizują prezentowane przez prowadzącego przypadki wykazując się posiadaną wiedzą

Praca zaliczeniowa Praca zespołowa w małych grupach:

 zastosowanie wiedzy teoretycznej i doświadczeń własnych do rozwiązania zadania problemowego związanego z analizą i oceną zachowań etycznych w wybranej organizacji,

 opracowanie wybranego zagadnienia oraz

 przedstawienie pracy w postaci prezentacji, referatu lub innej formie, które przewiduje dyskusję nad danym zagadnieniem.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.