Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w sektorze publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-PP-ZRIPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w sektorze publicznym
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Wymagania wstępne:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, podstaw zarządzania, technologia informacyjnej

Skrócony opis:

Opis poniżej

Pełny opis:

Studenci wybierający moduł Zarządzanie informacją w sektorze publicznym zapoznają się z:

 obowiązkami informacyjnymi sektora publicznego wobec obywateli,

 obowiązkami informacyjnymi Polski w stosunku do organizacji międzynarodowych,

 podstawowymi standardami informacyjnymi oraz systemami informacyjnymi w sektorze publicznym,

 problematyką regulacji prawnych dotyczących zarządzania informacją w instytucjach publicznych,

 infrastrukturą informacyjną organizacji administracji rządowej, centralnej i terenowej oraz samorządów terytorialnych, sądownictwa,

 specyfiką projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjnych w administracji i innych instytucjach sektora publicznego zwłaszcza w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych społeczeństwa.

Literatura:

Obowiązkowa:

Opracowania zwarte

- Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Wyd. 2, Difin, Warszawa 2011.

- Czapiński J., Panek J., (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.

- Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., e-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.

- Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2008.

Wybrane artykuły

- Batko B., Jakość informacji internetowej jako determinanta użyteczności usług e-administracji w Polsce, [w]: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowa-niem organizacji publicznych, Noworól A. (red.), Monografie i Studia Instytutu Spraw Pu-blicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tom 2, Kraków 2010, ss. 259-276.

- Batko B., Jakość usług informacyjnych w organizacjach sektora publicznego w Polsce, [w:] Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Sikora T., Balon U., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 17-44.

- Batko B., Jakość usług organizacji sektora publicznego a rzetelność informacji publiko-wanych w Internecie, [w]: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Sikora T. (red.), Tom 2, UE w Krakowie, Kraków 2010, ss. 13-21.

- - Batko B., Zarządzanie informacją publiczną w aspekcie bezpieczeństwa społecznego obywateli, [w]: Public Management 2011, Tom 1, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, ss. 57-71.

- Batko B., Zarządzanie jakością informacji w administracji publicznej w aspekcie rozwoju zachowań przedsiębiorczych, [w:] Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, Chodyński A., (red.), AE im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, ss. 47-66.

Źródła internetowe

- Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/.

- Serwis Służby Cywilnej: http://dsc.kprm.gov.pl/.

- Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

- Ministerstwo właściwe ds. Społeczeństwa Informacyjnego inne wybrane, np. Serwis Urzędów Pracy: www.praca.gov.pl.

Uzupełniająca:

Opracowania zwarte

- Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, ro-dzaje, C. H. Beck, Warszawa 2002.

- Ganczar M., Informatyzacja w administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009.

- Hauser J., Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Scholar, Warszawa 2008.

- Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, PWN, Warszawa 2010.

- Kożuch B. (red.), Zarządzanie usługami publicznymi, TNWZ, Kraków 2008.

- Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004.

- Szopiński T., E-konsument na rynku usług, CeDeWu, Warszawa 2012.

Akty prawne

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439).

- wybrane akty wykonawcze.

Efekty uczenia się:

Student definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz organizacji należących do sektora publicznego

Student jest przygotowany do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne

Student jest przygotowany do użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji

Student jest przygotowany do identyfikacji zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji

Student jest przygotowany do planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych

Student jest przygotowany do efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań

Student jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena przygotowania do zajęć, prezentowania materiału źródłowego, zaangażowania się podczas zajęć, kreatywności, aktywności w pracy indywidualnej i grupowej

- projekt: przygotowanie projektu w małej grupie służącemu badaniu procesu zarządzania informacją w organizacji sektora publicznego na wybranym przykładzie; prezentacja projektu.

Ocena efektów kształcenia według skali:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści pro-gramowych;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – dostateczna wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności analityczne w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.