Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-SD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. zarządzanie /stacjonarne I stopnia/
Strona przedmiotu: http://informator.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminarium

Wymagania wstępne:

Wymagania formalne - zaliczenie treści modułów obowiązkowych

Skrócony opis:

Celem modułu jest skoncentrowanie się na procesie pisania pracy licencjackiej przez studentów trzeciego roku studiów. Poddane zostaną analizie i praktycznie wypracowane ogólne zasady pisania prac dyplomowych obejmujące takie kwestie jak: wybór tematu, ustalenie koncepcji pracy dyplomowej, przygotowanie koncepcji planu pracy, ustalenie zakresu i celu pracy dyplomowej oraz zastosowanej metody badawczej. Moduł obejmuje również zasady tworzenia bibliografii załącznikowej (przypisy, cytowania), w tym dokumentów drukowanych i elektronicznych (obowiązkowe elementy i kolejność opisów ww. dokumentów w bibliografii załącznikowej wg normy PN ISO 690:2002 "Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura").

Pełny opis:

Tematyka zajęć jest determinowana zainteresowaniami poszczególnych uczestników seminarium i koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematami przygotowywanych prac dyplomowych. Zajęcia rozpoczynają się od zapoznania studentów z Regulaminem dyplomowania przyjętym w Szkole Zarządzania.

Literatura:

- Burek J.: Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.

- Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Universitas, Kraków 1998.

- Gierz W.: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 1998.

- Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1987.

- Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magi-sterskich, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2000.

- Knecht Z.: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 1999.

- Linsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.

- Maćkiewicz J.: Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

- Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.

- Niedzielska E.: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wyd. AE we Wro-cławiu, Wrocław 1993.

- Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wyd. Literackie, Kraków 1999.

- Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

- Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, , Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.

- Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

- Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warsza-wa, 1997.

- Szubert-Zarzeczny U.: Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 2001.

- Wojciechowski T., Doktór G.: Jak pisać prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie: poradnik, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999.

- Wójcik K.: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995.

- Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻAK", Warszawa 1995.

- Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akade-mii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997.

Efekty uczenia się:

Student zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy

finansowej, poziomu jakości produktów itp.

Student objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy

rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.).

Student wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i przepisów organizacyjnych.

Student posiada umiejętności formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych

problemów organizacji.

Student posiada umiejętności użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów

działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji.

Student posiada umiejętności identyfikacji zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji.

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i

badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: wybór tematu pracy dyplomowej (umiejętność właściwego sformułowania problemu badawczego), zgromadzenie przedmiotowej literatury (umiejętność właściwego doboru materiału bibliograficznego oraz poddania go krytycznej analizie).

Seminarzyści mają obowiązek systematycznej prezentacji efektów pracy nad wybranym zagadnieniem badawczym. Poddawani są

ocenianiu bieżącemu, którego elementami są: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach – uczestnictwo w rzeczowej i merytorycznej dyskusji (ocena przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji).

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- przedstawienie wstępnej koncepcji pracy licencjackiej,

- znajomość literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.