Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-SD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem zarządzanie /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania formalne - zaliczenie treści modułów obowiązkowych

Skrócony opis:

Celem modułu jest skoncentrowanie się na procesie pisania pracy licencjackiej przez studentów trzeciego roku studiów. Poddane zostaną analizie i praktycznie wypracowane ogólne zasady pisania prac dyplomowych obejmujące takie kwestie jak: wybór tematu, ustalenie koncepcji pracy dyplomowej, przygotowanie koncepcji planu pracy, ustalenie zakresu i celu pracy dyplomowej oraz zastosowanej metody badawczej. Moduł obejmuje również zasady tworzenia bibliografii załącznikowej (przypisy, cytowania), w tym dokumentów drukowanych i elektronicznych (obowiązkowe elementy i kolejność opisów ww. dokumentów w bibliografii załącznikowej wg normy PN ISO 690:2002 "Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura").

Pełny opis:

Celem podstawowym modułu jest pomoc merytoryczna studentom w przygotowaniu i fi-nalnym zredagowaniu pracy licencjackiej w oparciu o przyjęty cel i tematykę pracy. Celem dodatkowym modułu jest umożliwienie uczestnikom grupy seminaryjnej wymiany poglą-dów i nabytych doświadczeń na każdym etapie przygotowywania pracy licencjackiej.Tematyka zajęć jest determinowana zainteresowaniami poszczególnych uczestników semi-narium i koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematami przygotowywanych prac dyplomowych.

Literatura:

- Burek J.: Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.

- Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Universitas, Kraków 1998.

- Gierz W.: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 1998.

- Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1987.

- Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2000.

- Knecht Z.: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 1999.

- Linsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.

- Maćkiewicz J.: Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

- Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.

- Niedzielska E.: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.

- Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wyd. Literackie, Kraków 1999.

- Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

- Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, , Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.

- Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

- Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 1997.

- Szubert-Zarzeczny U.: Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 2001.

- Wojciechowski T., Doktór G.: Jak pisać prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie: poradnik, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999.

- Wójcik K.: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995.

- Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻAK", Warszawa 1995.

Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997.

Efekty uczenia się:

Student zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy

finansowej, poziomu jakości produktów itp.

Student objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy

rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.).

Student wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i przepisów organizacyjnych.

Student posiada umiejętności formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych

problemów organizacji.

Student posiada umiejętności użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów

działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji.

Student posiada umiejętności identyfikacji zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji.

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i

badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: bieżąca ocena i weryfikacja postępów osiągniętych przez studenta w

przygotowaniu pracy dyplomowej.Seminarzyści poddani są ocenianiu bieżącemu, którego elementami są:

obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze),

aktywny udział w zajęciach – uczestnictwo w rzeczowej i merytorycznej dyskusji (ocena przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji).

Ocena pracy dyplomowej: prezentacja najpierw fragmentów, a następnie całości pracy licencjackiej.

Seminarzyści mają obowiązek systematycznej prezentacji efektów swojej pracy. Kryteria oceny zamierzonych efektów kształcenia obejmują: systematyczność, zatwierdzone, ustalone fragmenty postępowania badawczego – opanowanie technik pisania pracy dyplomowej (sprawne opisywanie poszczególnych kroków badawczych, właściwa struktura i podział pracy).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.