Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZK-S2-GIRGS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania formalne – zaliczenie modułów z mikroekonomii oraz makroekonomii, co jest niezbędne do realizowania podstawowych treści progra-mowych.

Skrócony opis:

Celem ogólnym modułu jest przekazanie studentowi niezbędnego zasobu wiedzy na temat struktury współczesnej gospodarki światowej, w tym dwóch podstawowych procesów zmian strukturalnych w gospodarce światowej: globalizacji i regionalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji tych zjawisk). Celem modułu jest w szczególności pozyskanie i ugruntowanie wiedzy studenta w zakresie interpretacji i oceny struktury gospodarki światowej i jej dynamiki oraz współczesnych przemian gospodarczych zachodzących na rynku globalnym. W wyniku reali-zacji treści programowych student nabywa umiejętności kompleksowego postrzegania zjawisk międzynarodowych poprzez identyfikację więzi eko-nomicznych, w tym wskazania możliwych konsekwencji tych więzi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek narodowych, korporacji transnaro-dowych i współczesnych ugrupowań integracyjnych.

Pełny opis:

1. Istota i struktura współczesnej gospodarki światowej

Główne podmioty gospodarki światowej. Tendencje rozwojowe i formy powiązań w gospo-darce światowej. Czynniki determinujące procesy globalizacji. Gospodarka światowa a gospo-darka globalna

2. Globalizacja w gospodarce światowej

Pojęcie, założenia i wymiary procesu globalizacji gospodarki światowej. Istota procesu globali-zacji – różne ujęcia globalizacji oraz czynniki determinujące ten proces. Trudności definicyjne i nurty badawcze. Etapy procesu globalizacji. Mierniki skali i zasięg globalizacji. Korzyści i zagro-żenia globalizacji. Główne podmioty procesu globalizacji. Implikacje globalizacji w kontekście gospodarczym, politycznym i społecznym

3. Korporacje transnarodowe jako główni beneficjenci globalizacji

Pojęcie i rodzaje korporacji transnarodowych. Historyczny rozwój i kulturowe uwarunkowania korporacji transnarodowych. Rola korporacji transnarodowych w transferze czynników pro-dukcji. Międzynarodowe fuzje i przejęcia. Zasięg globalizacji korporacyjnej oraz jej wpływ na przemiany w gospodarce światowej. Strategie korporacyjne i ich instrumenty. Korporacje transnarodowe a państwo i gospodarka narodowa. Największe korporacje transnarodowe świata

4. Globalna gospodarka światowa – rynki towarowe i usługowe

Współczesne problemy globalne – nierównowaga na rynku światowym. Zmiany w funkcjono-waniu rynków finansowych. Międzynarodowe przepływy kapitału. Globalne powiązania ryn-ków pracy. Ilościowe i jakościowe zmiany popytu i podaży pracy

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Pojęcie, istota i charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kryteria klasyfikacji i motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korzyści i zagrożenia inwe-stycji bezpośrednich dla krajów pochodzenia i krajów przyjmujących. Nowa mapa zagranicz-nych inwestycji bezpośrednich

6. Innowacyjność jako wyzwanie globalizacji

Innowacyjność a konkurencyjność w wymiarze regionalnym i globalnym. Proces globalizacji innowacji. Istota i znaczenie polaryzacji we współczesnej gospodarce światowej. Innowacyj-ność i jej implikacje w wymiarze międzynarodowym (Unia Europejska, USA, Japonia)

7. Regionalizacja w gospodarce światowej

Pojęcia podstawowe. Przyczyny i przesłanki regionalizacji w gospodarce światowej. Integracja gospodarcza - formy i etapy scalania struktur ekonomicznych. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne. Statyczne i dynamiczne efekty integracji. Regionalna integracja gospodarcza a konkurencyjność.

8. Wzajemne relacje regionalizacji i globalizacji

Interakcja regionalizacja – globalizacja. Podobieństwa i różnice procesów

Literatura:

literatura obowiązkowa

 Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynkó. Difin, Warszawa 2009.

 Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.

 Orłowska R., Żołądkiewicz K., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. PWE, Warszawa 201.

 Polak E., Globalizacja a różnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.

literatura uzupełniająca

 Bossak J.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008.

 Haliżak E., Kuźniarek R., Simonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003.

 Mucha-Leszko B., Współczesna gospodarka światowa. UMCS, Lublin 2003.

 Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. PWE, Warszawa 2006.

 Piklikiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków. Difin, Warszawa 2000.

 Poniatowska-Jaksch M., Pakulska T., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów. SGH, Warszawa 2009.

 Stiglitz J.E., Globalizacja. PWE, Warszawa 2004.

 Szymański W., Globalizacja – wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat form organizacyjnych przedsiębiorstw i innych instytucji oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju

Student rozumie wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także wyzwania etyczne, jakie jej towarzyszą

Student ma pogłębioną wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa i innych instytucji w społeczeństwie oraz człowieka w działalności społeczno-gospodarczej organizacji

Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych koncepcji zarządzania oraz nauk pokrewnych i ich ewolucji

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-gospodarcze, w tym bieżące wydarzenia w otoczeniu przedsiębiorstw i innych instytucji

Student posiada pogłębioną umiejętność stosowania wybranych teoretycznych koncepcji zarządzania w pracach pisemnych

Student posiada pogłębioną umiejętność stosowania wybranych teoretycznych koncepcji zarządzania i nauk pokrewnych w wystąpieniach ustnych

Student potrafi komunikatywnie wyrażać własne opinie na temat zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować samodzielnie wnioski badawcze oraz proponować rozwiązania określonych problemów społeczno- gospodarczych w języku polskim i/lub języku obcym

Student ma świadomość ciągłego rozwoju wiedzy i potrzeby jej aktualizacji, dlatego dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie oraz inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

Student rozumie potrzebę rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy (pisemny) Kolokwium zaliczeniowe w formie testu pisemnego sprawdzającego poziom wiedzy teoretycznej oraz umiejętność w zakresie analizy i interpretacji zagadnień związanych z problematyką globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. Ocenie podlega sposób rozwiązania postawionych przed studentem zadań problemowych wraz z zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programo-wych,

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych,

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programo-wych, ale z licznymi błędami

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści pro-gramowych

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.