Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 2, Lektorat języka chińskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TC-S1-JC2-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język chiński: Moduł 2, Lektorat języka chińskiego 2
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Xiaoyan Qiu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzaminy oraz kolokwia końcowe oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.


Egzamin z języka chińskiego PNJC

Materiał podczas egzaminu obowiązuje z całego roku akademickiego

Pełny opis:

1. Konwersacja (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia na poziomie podstawowym

- nauka najczęściej używanych zwrotów w języku chińskim wraz z omówieniem zasad gramatycznych

- wykorzystywania poznanego słownictwa w języku mówionym

2. Słuchanie (30 godzin):

- rozpoznawanie tonów

- zapisywanie alfabetem pinyin ze słuchu

- pisanie znaków ze słuchu

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie podstawowym

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika c.d.

3. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne (60 godzin)::

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika c.d.

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika c.d.

4. Pisanie (30 godzin):

- znaki-klucze umożliwiające odczytanie ok. 1000 słów c.d.

- stopniowe nabywanie umiejętności pisania znaków

Konwersacja:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach modułu, zwłaszcza na Rozumieniu tekstu.

Słuchanie:

Hu Bo, Yang Xuemei. 2009. Hanyu Tingli Jiaocheng (Chinese Listening Course) (Book 1 Revised). 《汉语听力教程》(修订本, 第一册). Beijing Language and Culture University Press. (kontynuacja)

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne

Yang Jizhou. 2006. Hanyu Jiaocheng (Chinese Course) (Book 1, Part 2 Revised).

《汉语教程》(修订本, 第一册, 下). Beijing Language and Culture University Press.

Pisanie:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach.

体验汉语写作教程(初级1)Experiencing Chinese - Writing Course (Elementary level 1) (Tǐyàn Hànyǔ Xiězuò Jiàochéng – Chuji 1) /Lekcje 9-15, review lessons 1-3/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma, Aleksandra Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzaminy oraz kolokwia końcowe oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.


Egzamin z języka chińskiego PNJC

Materiał podczas egzaminu obowiązuje z całego roku akademickiego

Pełny opis:

1. Konwersacja (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia na poziomie podstawowym

- nauka najczęściej używanych zwrotów w języku chińskim wraz z omówieniem zasad gramatycznych

- wykorzystywania poznanego słownictwa w języku mówionym

2. Słuchanie (30 godzin):

- rozpoznawanie tonów

- zapisywanie alfabetem pinyin ze słuchu

- pisanie znaków ze słuchu

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie podstawowym

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika c.d.

3. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne (60 godzin)::

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika c.d.

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika c.d.

4. Pisanie (30 godzin):

- znaki-klucze umożliwiające odczytanie ok. 1000 słów c.d.

- stopniowe nabywanie umiejętności pisania znaków

Konwersacja:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach modułu, zwłaszcza na Rozumieniu tekstu.

Słuchanie:

Hu Bo, Yang Xuemei. 2009. Hanyu Tingli Jiaocheng (Chinese Listening Course) (Book 1 Revised). 《汉语听力教程》(修订本, 第一册). Beijing Language and Culture University Press. (kontynuacja)

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne

Yang Jizhou. 2006. Hanyu Jiaocheng (Chinese Course) (Book 1, Part 2 Revised).

《汉语教程》(修订本, 第一册, 下). Beijing Language and Culture University Press.

Pisanie:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach.

体验汉语写作教程(初级1)Experiencing Chinese - Writing Course (Elementary level 1) (Tǐyàn Hànyǔ Xiězuò Jiàochéng – Chuji 1) /Lekcje 9-15, review lessons 1-3/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Agnieszka Solska
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzaminy oraz kolokwia końcowe oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.


Egzamin z języka chińskiego PNJC

Materiał podczas egzaminu obowiązuje z całego roku akademickiego

Pełny opis:

1. Konwersacja (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia na poziomie podstawowym

- nauka najczęściej używanych zwrotów w języku chińskim wraz z omówieniem zasad gramatycznych

- wykorzystywania poznanego słownictwa w języku mówionym

2. Słuchanie (30 godzin):

- rozpoznawanie tonów

- zapisywanie alfabetem pinyin ze słuchu

- pisanie znaków ze słuchu

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie podstawowym

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika c.d.

3. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne (60 godzin)::

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika c.d.

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika c.d.

4. Pisanie (30 godzin):

- znaki-klucze umożliwiające odczytanie ok. 1000 słów c.d.

- stopniowe nabywanie umiejętności pisania znaków

Konwersacja:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach modułu, zwłaszcza na Rozumieniu tekstu.

Słuchanie:

Hu Bo, Yang Xuemei. 2009. Hanyu Tingli Jiaocheng (Chinese Listening Course) (Book 1 Revised). 《汉语听力教程》(修订本, 第一册). Beijing Language and Culture University Press. (kontynuacja)

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne

Yang Jizhou. 2006. Hanyu Jiaocheng (Chinese Course) (Book 1, Part 2 Revised).

《汉语教程》(修订本, 第一册, 下). Beijing Language and Culture University Press.

Pisanie:

Podręczniki wykorzystywane na pozostałych komponentach.

体验汉语写作教程(初级1)Experiencing Chinese - Writing Course (Elementary level 1) (Tǐyàn Hànyǔ Xiězuò Jiàochéng – Chuji 1) /Lekcje 9-15, review lessons 1-3/

Uwagi:

leksyka i gramatyka, I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, 1s1 oraz 1s2

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin więcej informacji
egzamin 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)