Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka I-go języka kier. 3 - Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FSKZ-S1-PN1J3RIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I-go języka kier. 3 - Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Buczek
Prowadzący grup: Andrea Babiarova, Marijana Roscic, Lenka Vavrova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM ustala się jako średnią arytmetyczną z oceniania ciągłego - oceny stopnia przygotowania do zajęć na podstawie aktywności, testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych), oceny kształtującej (ocena zadań domowych, analiza typowych błędów językowych) oraz oceny podsumowującej (test z rozumienia tekstu pisanego oraz z rozumienia tekstu słuchanego).Pełny opis:

Przedmiot Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego należący do Modułu Praktyczna nauka pierwszego języka 3 realizuje zakres wymogów określonych dla sprecyzowanego w sylabusie poziomu biegłości A2+ ESOKJ wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego.

W ramach tego przedmiotu nauka języka jest kontynuowana od poziomu A2, osiągniętego w poprzedzającym semestrze. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim przy wykorzystaniu technik rozumienia globalnego, selektywnego i szczegółowego.

Uwagi:

W semestrze zimowym zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie MS TEAMS lub Moodle, synchronicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w poszczególnych grupach zajęciowych dla kierunku filologia słowiańska.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Buczek
Prowadzący grup: Małgorzata Kalita, Srdan Papic, Marijana Roscic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM ustala się jako średnią arytmetyczną z oceniania ciągłego - ocena stopnia przygotowania do zajęć na podstawie testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych), oceny kształtującej (ocena zadań domowych, analiza typowych błędów językowych) oraz oceny podsumowującej.

Pełny opis:

Przedmiot Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego należący do Modułu Praktyczna nauka pierwszego języka 3 realizuje zakres wymogów określonych dla sprecyzowanego w sylabusie poziomu biegłości A2+ ESOKJ wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. W ramach tego przedmiotu nauka języka jest kontynuowana od poziomu A2 osiągniętego w poprzedzającym semestrze. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim przy wykorzystaniu technik rozumienia globalnego, selektywnego i szczegółowego.

Uwagi:

Szczegółowe informacje w sylabusach grup ćwiczeniowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Buczek
Prowadzący grup: Małgorzata Kalita, Antonina Kurtok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM ustala się jako średnią ważoną z:

1) oceny pracy na zajęciach (oceny stopnia przygotowania do zajęć na podstawie aktywności, testów cząstkowych śródsemestralnych, testów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, zadań domowych) - 60% oceny końcowej modułu

oraz

2) sprawdzianu (40% oceny końcowej modułu), składającego się z dwóch części weryfikujących:

a) kompetencje leksykalną i semantyczną właściwe dla biegłości językowej na poziomie B1 I języka kierunkowego.

b) rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe tekstu pisanego/słuchanego z zakresu tematycznego przewidzianego dla biegłości językowej na poziomie B1 I języka kierunkowego.


Pełny opis:

Przedmiot Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego należący do Modułu Praktyczna nauka I-go języka kierunkowego 3 realizuje zakres wymogów określonych dla sprecyzowanego w sylabusie poziomu biegłości B1 ESOKJ wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. W ramach tego przedmiotu nauka języka jest kontynuowana od poziomu A2 osiągniętego w poprzedzającym semestrze. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim przy wykorzystaniu technik rozumienia globalnego, selektywnego i szczegółowego.

Uwagi:

Zajęcia w grupach: chorwackiej i czeskiej

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)