Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań geomateriałów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-GS-S2-421 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań geomateriałów 2
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Czaja, Evgeny Galuskin
Prowadzący grup: Evgeny Galuskin, Rafał Juroszek, Mariola Kądziołka-Gaweł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych po opracowaniu wyników pomiarów spektroskopowych, tj. spektroskopii Ramana i spektroskopii Mossbauera. Opracowania te powinny mieć postać sprawozdań (raportów).

W części wprowadzającej studenci wykazują się znajomością podstaw teoretycznych metody ze szczególnym naciskiem na te jej właściwości, które umożliwiają charakterystykę specyficznych cech geomateriałów. Studenci przedstawiają także podstawowe cechy i zastosowanie badanego geomateriału. Ocena z tej części sprawozdania jest oceną z wykładu tego modułu.

W części drugiej raportu studenci opisują sposób wykonania pomiaru / pomiarów badanych materiałów. Przedstawiają wyniki tych pomiarów postaci opisowej i graficznej, a także obliczenia (jeśli jest to możliwe). Uzyskane rezultaty porównują z danymi literaturowymi podobnych minerałów lub faz syntetycznych. Raport powinien kończyć się niebanalnym wnioskiem / wnioskami. Ocena z tej części raportu jest oceną z ćwiczeń w ramach tego modułu.

Pełny opis:

Moduł "Metody badań geomateriałów 2" obejmuje 15 godzin wykładów i 25 godzin zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń).

Moduł "Metody badań geomateriałów 2" stanowi kontynuację modułu "Metody badań geomateriałów 1", w zajęciach z którego studenci brali udział w semestrze poprzednim.

Część druga wykazuje przydatność metod spektroskopowych Ramana i Mossbauera dla badania cech substancji naturalnych lub ich modyfikacji. Są to materiały, mające coraz istotniejsze znaczenie w inżynierii materiałowej.

Studenci kierunku "Geologia stosowana" poznali podstawy spektroskopii Ramana w trakcie zajęć na poziomie studiów licencjackich. W związku z tym wykład poświęcony wykorzystaniu tej metody obejmuje tylko 5 godzin i jest nie tylko resume podstaw diagnostycznych tej metody, ale także przedstawia cechy strukturalne próbek badanych. w części zajęć laboratoryjnych. Część laboratoryjna dla części spektroskopii Ramana zajmuje 13 godzin zajęć.

Druga z metod, spektroskopia Mossbauera, nie jest znana studentom geologii stosowanej. Z uwago na jej podstawowe znaczenie dla badania faz naturalnych i syntetycznych zawierających Fe uznano, że studenci powinni się zapoznać z możliwościami badawczymi tej metody. Wykład obejmuje przedstawienie podstaw rezonansowej emisji i absorbcji promieniowania gamma, podstawy efektu Mössbauera, znaczenia składowych widm mössbauerowskich oraz parametrów je opisujących. Dla wykonania tego zadania dydaktycznego przeznaczono 10 godzin dydaktycznych. Część laboratoryjna jest realizowana w trakcie 12 godzin dydaktycznych i obejmuje pomiary oraz analizę prostego widma mössbauerowskiego. Student

na podstawie uzyskanych parametrów potrafi określić wartościowość jonów Fe, ich koordynację, wyznaczyć udział poszczególnych składowych widma, a także sprawdzić, czy badana próbka wykazuje właściwości magnetyczne. Wszystkie te elementy umożliwiają ocenę badanego materiału jako wykazującego mniej lub bardziej pożądane własności decydujące o jego technologicznej przydatności.

Prowadzący wykłady i ćwiczenia starają się dobrać omawiane substancje tak, aby były one w miarę możliwości tożsame lub bardzo podobne do materiałów, które studenci opracowują w ramach swoich prac magisterskich.

W roku akademickim 2020/2021 studenci pracować będą w ramach badań Ramanowskich nad

1) Minerałami – odpowiedniki faz cementowych (tu są dwa kierunki – krzemiany Ca oraz minerały supergrupy mayenitu);

2) Perowskitami i antiperowskitami;

3)Minerały uranu jako prototypy matryc do immobilizacji odpadów promieniotwórczych.

W ramach spektroskopii Mossbauera studenci zbadają następujące fazy

1) piryt i markasyt oraz produkty ich utlenienia

2) trwałe fazy zawierające Fe - granaty oraz pirokseny.

Uwagi:

Z powodu epidemii COVID część zajęć laboratoryjnych zostanie wykonana także w formie zdalnej, tak jak i całość wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.