Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody statystyczne w naukach biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w naukach biologicznych
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak, Joanna Skrzydeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę, która jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z poszczególnych typów zajęć

(wykład, konwersatoria, laboratoria)

Pełny opis:

Kurs oferuje poznanie podstawowych narzędzi analizy statystycznej danych pomiarowych. Celem jest osiągnięcie przez studenta umiejętności posługiwania się statystykami opisowymi do ogólnej charakterystyki danych i ich struktury, przyswojenie pojęcia rozkładu zmiennej losowej, prawdopodobieństwa prostego i dystrybuanty rozkładu, a także poznanie i stosowanie podstawowych metod statystyki matematycznej. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie danymi. Statystyka opisowa: sortowanie i zapis danych surowych, opis zmiennych, charakterystyka populacji na

podstawie próby

2. Szeregi rozdzielcze punktowy i przedziałowy: konstrukcja i charakterystyka szeregu, reprezentacja graficzna, szereg rozdzielczy jako rozkład empiryczny

3. Rozkłady statystyczne dyskretne i ciągłe: dwumianowy, normalny, t-Studenta, chi kwadrat, Fishera-Snedecora, parametry rozkładów estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu

4. Techniki wnioskowania statystycznego: rodzaje hipotez statystycznych, poziom istotności, testy jedno- i dwustronne, warunki przyjęcia lub odrzucenia hipotezy zerowej, błąd pierwszego i drugiego rodzaju

5. Parametryczne testy istotności dla dwóch zmiennych: testy t- Studenta dla zmiennych zależnych i niezależnych, testy Z, test Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji

6. Testy oparte na statystyce chi kwadrat, test niezależności i test zgodności dla zmiennej dyskretnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę, która jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z poszczególnych typów zajęć

(wykład, konwersatoria, laboratoria)

Pełny opis:

Kurs oferuje poznanie podstawowych narzędzi analizy statystycznej danych pomiarowych. Celem jest osiągnięcie przez studenta umiejętności posługiwania się statystykami opisowymi do ogólnej charakterystyki danych i ich struktury, przyswojenie pojęcia rozkładu zmiennej losowej, prawdopodobieństwa prostego i dystrybuanty rozkładu, a także poznanie i stosowanie podstawowych metod statystyki matematycznej. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie danymi. Statystyka opisowa: sortowanie i zapis danych surowych, opis zmiennych, charakterystyka populacji na

podstawie próby

2. Szeregi rozdzielcze punktowy i przedziałowy: konstrukcja i charakterystyka szeregu, reprezentacja graficzna, szereg rozdzielczy jako rozkład empiryczny

3. Rozkłady statystyczne dyskretne i ciągłe: dwumianowy, normalny, t-Studenta, chi kwadrat, Fishera-Snedecora, parametry rozkładów estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu

4. Techniki wnioskowania statystycznego: rodzaje hipotez statystycznych, poziom istotności, testy jedno- i dwustronne, warunki przyjęcia lub odrzucenia hipotezy zerowej, błąd pierwszego i drugiego rodzaju

5. Parametryczne testy istotności dla dwóch zmiennych: testy t- Studenta dla zmiennych zależnych i niezależnych, testy Z, test Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji

6. Testy oparte na statystyce chi kwadrat, test niezależności i test zgodności dla zmiennej dyskretnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Marcin Lipowczan, Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę, która jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z poszczególnych typów zajęć

(wykład, konwersatoria, laboratoria)

Pełny opis:

Celem kursu jest wykształcenie w słuchaczach umiejętności prezentowania danych z wykorzystaniem statystyki oraz umiejętność analizy i interpretacji wyników analiz statystycznych. Podczas kursu słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi statystyk opisowych, typami zmiennych statystycznych, podstawowymi teoretycznymi rozkładami zmiennych losowych oraz podstawami dotyczącymi weryfikacji hipotez badawczych.

Podczas kursu omawiane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia statystyczne: rodzaje badan statystycznych i sposoby ich organizacji.

2. Statystyka opisowa jako sposób porządkowania i prezentowania wyników badań.

3. Rozkłady zmiennych losowych i estymacja ich parametrów

4. Weryfikacja hipotez statystycznych

5. Metody analizy współzależności zjawisk masowych.

Podczas zajęć wykorzystywane są innowacyjne metody dydaktyczne (m in. elementy tutoringu, mentoringu, nowoczesne metody aktywizacji słuchaczy)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)