Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin - kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-12A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin - kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Dorota Kwiatkowska, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).


Uzyskanie zaliczenia- na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).


Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.


Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db: 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Uwagi:

Prowadzący laboratoria:

dr Barbara Wójcikowska, dr Monika Gajecka, dr Agnieszka Brąszewska, dr Elżbieta Wolny, mgr Artur Piński, Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

Prowadzący wykłady:

Prof. dr hab. Małgorzata D. Gaj; Prof. dr hab. Iwona Szarejko; dr Aleksander Betekhtin; Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska; dr Tomasz Płociniczak

Brak możliwości "odrobienia" zajęć laboratoryjnych w innym terminie.

Dopuszczone są jedynie dwie nieobecności studenta, usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, na zajęciach laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Dorota Kwiatkowska, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Małgorzata Gaj, Dorota Kwiatkowska, Małgorzata Pawlik, Iwona Szarejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)