Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plant biotechnology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BTA19-2BT-E-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant biotechnology
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Kinza Khan, Dorota Kwiatkowska, Katarzyna Nowak, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Alicja Tomasiak, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

(tylko po angielsku) Lab classes (50%) and an exam (50%) contribute equally to the final grade of the module.

Lab classes:

Evaluation of the student’s work in the lab involves::

- continuous assessment of practical lab skills (30%)

- reports on experiments conducted (30%);

- checking knowledge in the colloquium (40%).

Exam:

To take the exam student has to get at least 50% of points from the above student’s activities.


Assessment (in percent of total points) and grading system

90-100% - very good (5.0)

85- <90%: plus good (4.5)

75- <85%: good (4.0)

60-<75%: plus sufficient (3.5)

50-<60%: sufficient (3.0)

< 50% : insufficient (2.0)


Pełny opis: (tylko po angielsku)

The module delivers the advanced knowledge on plant biotechnology and prepares students theoretically and practically in terms of the methods used in plant biotechnology. Particular emphasis is placed on learning the key methods of plant biotechnology used in plant breeding, including the production and analysis of genetically modified plants and haploids. The usefulness of genetically modified plants in other industries as well as in the basic research is also presented. During self-made experiments, students learn to handle with the equipment of modern specialized plant biotechnology laboratory. A wide range of laboratory techniques used in biotechnology of the crops as well as and model plants is demonstrated . Student acquires practice in collecting and analysis of empirical data, interpretation of the results and formulation of the hypothesis and conclusions.

Uwagi: (tylko po angielsku)

The lecture

Prof. Małgorzata D. Gaj; Prof. Iwona Szarejko; PhD Aleksander Betekhtin; Prof. Dorota Kwiatkowska; PhD Tomasz Płociniczak

Lab classes

PhD Barbara Wójcikowska, PhD Katarzyna Nowak, PhD Monika Gajecka, PhD Agnieszka Brąszewska, PhD Elżbieta Wolny, MSc Artur Piński

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Kinza Khan, Dorota Kwiatkowska, Joanna Morończyk, Katarzyna Nowak, Reneé Pérez Pérez, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Sagar Sharma, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zajęcia laboratoryjne (50%) i egzamin (50%) składają się w równym stopniu na ocenę końcową modułu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena pracy studenta w laboratorium obejmuje::

- ciągłą ocenę praktycznych umiejętności laboratoryjnych (30%)

- sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów (30%);

- sprawdzenie wiedzy na kolokwium (40%).

Egzamin:

Aby przystąpić do egzaminu student musi uzyskać co najmniej 50% punktów z powyższych aktywności studenta.


Ocena (w procentach punktów ogółem) i system oceniania

90-100% - bardzo dobry (5.0)

85- <90%: plus dobry (4,5)

75- <85%: dobry (4,0)

60-<75%: plus dostateczny (3,5)

50-<60%: dostateczny (3.0)

< 50% : niedostateczny (2.0)


Pełny opis:

Moduł dostarcza zaawansowanej wiedzy z zakresu biotechnologii roślin oraz przygotowuje studentów teoretycznie i praktycznie w zakresie metod stosowanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin stosowanych w hodowli roślin, w tym produkcji i analizy roślin genetycznie modyfikowanych oraz haploidów. Przedstawiona jest również przydatność roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach przemysłu, jak również w badaniach podstawowych. Podczas samodzielnie wykonywanych doświadczeń studenci uczą się posługiwać sprzętem nowoczesnego specjalistycznego laboratorium biotechnologii roślin. Zaprezentowany zostaje szeroki zakres technik laboratoryjnych stosowanych w biotechnologii roślin uprawnych i modelowych. Student zdobywa praktykę w zakresie zbierania i analizy danych empirycznych, interpretacji wyników oraz formułowania hipotez i wniosków.

Uwagi:

Wykłady

Prof. Małgorzata D. Gaj; Prof. Iwona Szarejko; PhD Aleksander Betekhtin; Prof. Dorota Kwiatkowska; PhD Tomasz Płociniczak

Laboratoria

PhD Barbara Wójcikowska, PhD Katarzyna Nowak, PhD Anna Wójcik, PhD Monika Gajecka, PhD Agnieszka Brąszewska, PhD Elżbieta Wolny, MSc Artur Piński

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)