Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJS-PPIW2-MEW3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Urszula Słyk, Radosław Szymański, Patrycja Wąglorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena sposobu wykonania zadań powierzonych w danej placówce każdemu ze studentów - prowadzenie zajęć z uczniami różnych klas, zgodnie z wyznaczoną tematyką, czynności organizacyjne i opiekuńcze w pracy nauczyciela klas początkowych, przygotowanie materiałów dydaktycznych, ocena hospitowanych zajęć itp.

Pełny opis:

1. Zapoznanie z podstawową wiedzą o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu szkoły podstawowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

2. Przypomnienie i utrwalenie elementarnej wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

3. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy na temat metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

4. Usystematyzowanie wiedzy na temat różnych rodzajów oraz funkcji oceniania, sposobu konstruowania oceny opisowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

5. Prowadzenie obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozwijanie umiejętności ich analizy z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponuje rozwiązania problemów pojawiające się w trakcie pobytu w szkole (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

6. Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów będących w młodszym wieku szkolnym oraz grupy/klasy (J.1.2.U1.)

7. Rozwijanie umiejętności doboru, tworzenia, testowania i modyfikowania materiałów, środków oraz metod adekwatnie do celów wychowania i kształcenia na etapie klas początkowych szkoły podstawowej do wskazanych/realizowanych zagadnień(J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

8. Ćwiczenie umiejętności racjonalnego i zgodnego z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarowania czasem zajęć oraz odpowiedzialnego organizowania wybranych elementów pracy pozaszkolnej ucznia w młodszym wieku szkolnym, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

9. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz dbałość o kulturę i etykę wypowiedzi własnej oraz uczniów w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi (J.1.2.U1.)

10. Ćwiczenie umiejętności odpowiedniego reagowania na zachowania i postawy uczniów (J.1.2.K1.)

11. Kształtowanie umiejętności podejmowania i inicjowania współpracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej dla optymalnej organizacji zajęć (J.1.2.K1.)

Uwagi:

Opisane zadania są realizowane w każdym z semestrów praktyk, w zależności od bieżącej sytuacji w placówce, potrzeb uczniów, organizacji pracy czy realizowanych zagadnień i zadań, zależnych od programu kształcenia wybranego przez placówkę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak
Prowadzący grup: Magdalena Marekwia, Patrycja Młynek, Urszula Słyk, Radosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena sposobu wykonania zadań powierzonych w danej placówce każdemu ze studentów - prowadzenie zajęć z uczniami różnych klas, zgodnie z wyznaczoną tematyką, czynności organizacyjne i opiekuńcze w pracy nauczyciela klas początkowych, przygotowanie materiałów dydaktycznych, ocena hospitowanych zajęć itp.

Pełny opis:

1. Zapoznanie z podstawową wiedzą o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu szkoły podstawowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

2. Przypomnienie i utrwalenie elementarnej wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

3. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy na temat metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

4. Usystematyzowanie wiedzy na temat różnych rodzajów oraz funkcji oceniania, sposobu konstruowania oceny opisowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

5. Prowadzenie obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozwijanie umiejętności ich analizy z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponuje rozwiązania problemów pojawiające się w trakcie pobytu w szkole (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

6. Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów będących w młodszym wieku szkolnym oraz grupy/klasy (J.1.2.U1.)

7. Rozwijanie umiejętności doboru, tworzenia, testowania i modyfikowania materiałów, środków oraz metod adekwatnie do celów wychowania i kształcenia na etapie klas początkowych szkoły podstawowej do wskazanych/realizowanych zagadnień(J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

8. Ćwiczenie umiejętności racjonalnego i zgodnego z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarowania czasem zajęć oraz odpowiedzialnego organizowania wybranych elementów pracy pozaszkolnej ucznia w młodszym wieku szkolnym, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

9. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz dbałość o kulturę i etykę wypowiedzi własnej oraz uczniów w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi (J.1.2.U1.)

10. Ćwiczenie umiejętności odpowiedniego reagowania na zachowania i postawy uczniów (J.1.2.K1.)

11. Kształtowanie umiejętności podejmowania i inicjowania współpracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej dla optymalnej organizacji zajęć (J.1.2.K1.)

Uwagi:

Opisane zadania są realizowane w każdym z semestrów praktyk, w zależności od bieżącej sytuacji w placówce, potrzeb uczniów, organizacji pracy czy realizowanych zagadnień i zadań, zależnych od programu kształcenia wybranego przez placówkę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Magdalena Marekwia
Prowadzący grup: Magdalena Marekwia, Małgorzata Mnich, Urszula Słyk, Karina Stępkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena sposobu wykonania zadań powierzonych w danej placówce każdemu ze studentów - prowadzenie zajęć z uczniami różnych klas, zgodnie z wyznaczoną tematyką, czynności organizacyjne i opiekuńcze w pracy nauczyciela klas początkowych, przygotowanie materiałów dydaktycznych, ocena hospitowanych zajęć itp.

Pełny opis:

1. Zapoznanie z podstawową wiedzą o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu szkoły podstawowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

2. Przypomnienie i utrwalenie elementarnej wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

3. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy na temat metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk w placówkach szkolnych (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

4. Usystematyzowanie wiedzy na temat różnych rodzajów oraz funkcji oceniania, sposobu konstruowania oceny opisowej (J.1.2.W1, J.1.2.W2.)

5. Prowadzenie obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozwijanie umiejętności ich analizy z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponuje rozwiązania problemów pojawiające się w trakcie pobytu w szkole (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

6. Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów będących w młodszym wieku szkolnym oraz grupy/klasy (J.1.2.U1.)

7. Rozwijanie umiejętności doboru, tworzenia, testowania i modyfikowania materiałów, środków oraz metod adekwatnie do celów wychowania i kształcenia na etapie klas początkowych szkoły podstawowej do wskazanych/realizowanych zagadnień(J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

8. Ćwiczenie umiejętności racjonalnego i zgodnego z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarowania czasem zajęć oraz odpowiedzialnego organizowania wybranych elementów pracy pozaszkolnej ucznia w młodszym wieku szkolnym, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku (J.1.2.U1, J.1.2.U2.)

9. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz dbałość o kulturę i etykę wypowiedzi własnej oraz uczniów w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi (J.1.2.U1.)

10. Ćwiczenie umiejętności odpowiedniego reagowania na zachowania i postawy uczniów (J.1.2.K1.)

11. Kształtowanie umiejętności podejmowania i inicjowania współpracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej dla optymalnej organizacji zajęć (J.1.2.K1.)

Uwagi:

Opisane zadania są realizowane w każdym z semestrów praktyk, w zależności od bieżącej sytuacji w placówce, potrzeb uczniów, organizacji pracy czy realizowanych zagadnień i zadań, zależnych od programu kształcenia wybranego przez placówkę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Magdalena Marekwia
Prowadzący grup: Zofia Malec, Magdalena Marekwia, Małgorzata Mnich, Radosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)