Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-R-S2-TEPORES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurczyk
Prowadzący grup: Marcin Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu to składowa ocen cząstkowych ze wszystkich form

zajęć realizowanych w ramach modułu (przy czym każda z ocen nie może być

niższa niż dostateczna wszystkie efekty muszą być zaliczone na co najmniej

najniższym dopuszczonym poziomie);


Ocena końcowa z modułu uwzględnia ocenę z egzaminu (A1) oraz ocenę z ćwiczeń (B1) dzieloną przez dwa, według wzoru A1+B1 /2.

W przypadku nieotrzymania pozytywnej oceny w terminie pierwszym (A1/B1), do oceny końcowej z modułu dolicza się ocenę z ćwiczeń/egzaminu z terminu poprawkowego A2/B2 według wzoru A1+A2+B1+B2/4.


Wykład - egzamin ustny

Egzamin będzie miał charakter ustny /czas 10 min na osobę/ w postaci krótkich pytań obejmujących treści wykładów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.


Ćwiczenia - Praca zaliczeniowa w postaci prezentacji multimedialnej; ocena aktywności w dyskusji na zajęciach; projekt Design Thinking.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student poznaje i analizuje podstawy pracy resocjalizacyjnej, Analizie poddane są różne kierunki i stosowwane w nich sposoby postępowania w celu osiągniecia ookreślonych efektów. Analizie poddaje się warunki życia nieletnich i dorosłych, uwarunkowania społeczno - psychologiczne /rodzinne , szkolne /, uwarunkowania biologiczne oraz czynniki powstrzymujące rozwój przestepczości /resilience, metody zmiany postaw, eksperymenty psychologiczne nad posłuszeństwem i dominacją /.

Uwagi:

Student powinien znać, rozumieć oraz krytycznie analizować elementy wspólne i specyficzne dla danej koncepcji, a tekże umieć zaproponować wlasny system autorski resocjalizacji i profilaktyki, określić i uzasadnić jego założenia oraz spodziewane efekty.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurczyk
Prowadzący grup: Marcin Jurczyk, Natalia Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceniana będzie znajomość teoretyczna podstaw poszczególnych systemów postępowania z przestępcami oraz ich efektów poprawczych, znajomość twórców koncepcji profilaktyki i resocjalizacji,. Ocena końcowa zawiera wyniki egzaminu i ćwiczeń / moduł /. Egzamin będzie miał charakter ustny, / czas 20 min/ w postaci krótkich pytań do indywidualnego opracowania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie pracy pisemnej z ćwiczeń oraz notatki na temat jednej pracy wybranego autora.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student poznaje i analizuje podstawy pracy resocjalizacyjnej, Analizie poddane są różne kierunki i stosowwane w nich sposoby postępowania w celu osiągniecia ookreślonych efektów. Analizie poddaje się warunki życia nieletnich i dorosłych, uwarunkowania społeczno - psychologiczne /rodzinne , szkolne /, uwarunkowania biologiczne oraz czynniki powstrzymujące rozwój przestepczości /resilience, metody zmiany postaw, eksperymenty psychologiczne nad posłuszeństwem i dominacją /.

Uwagi:

Student powinien znać, rozumieć oraz krytycznie analizować elementy wspólne i specyficzne dla danej koncepcji, a tekże umieć zaproponować wlasny system autorski resocjalizacji i profilaktyki, określić i uzasadnić jego założenia oraz spodziewane efekty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)