Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S1-6-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda
Prowadzący grup: Monika Geppert-Rybczyńska, Sławomir Kula, Alicja Menżyk, Jacek Mularski, Robert Musioł, Katarzyna Pytlakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

2. OCENA KOŃCOWA MODUŁU uwzględnia średnią ważoną ocen z:

a. ocen prezentacji wyników realizowanej pracy licencjackiej (80%)

b. aktywności podczas zajęć (ocenianie ciągłe) (20%)

3. W ocenie uwzględnia się również obecność studenta na zajęciach – dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności konieczność powtarzania modułu.


Osoby uprawnione do weryfikowania efektów kształcenia w ramach modułu to osoby prowadzące zajęcia.

Pełny opis:

Moduł Seminarium licencjackie ma za zadanie podnieść umiejętności poprawnego formułowania myśli oraz opisywania problemów badawczych. Student poznaje sposób formułowania problemu naukowego, stawiania pytań badawczych oraz analizy uzyskanych wyników. Uczy się prowadzić dyskusje, pisać opracowania o charakterze naukowym oraz tworzyć poprawne prezentacje multimedialne.

Podczas seminarium każdy ze studentów przygotowuje 3 prezentacje dotyczące prowadzonych badań, które są przedstawiane na seminarium. Po każdej prezentacji prowadzona jest dyskusja z udziałem całej grupy.

TREŚCI poruszane na zajęciach:

1. typowa struktura pracy licencjackiej, prezentacja przykładowych prac dyplomowych

2. ogólne zasady związane z pisaniem pracy, (formatowanie tekstu, numeracja tabel, rysunków i schematów i odnośników literaturowych, zasad tworzenia opisów bibliograficznych),

3. oprogramowanie wspomagające tworzenie bibliografii

4. bazy czasopism elektronicznych i wyszukiwanie literatury naukowej

5. zapoznanie z systemem APD i omówienie jego funkcjonalności.

6. Omówienie raportu antyplagiatowego na wybranych przykładach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)