Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok modułów specjalizacyjnych A - Nanomateriały i techniki mikroekstrakcyjne we współczesnej chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-2-BMSANTMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok modułów specjalizacyjnych A - Nanomateriały i techniki mikroekstrakcyjne we współczesnej chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć/zagadnień z chemii analitycznej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie rozszerzonej, specjalistycznej wiedzy z zakresu zastosowania nanomateriałów i technik mikroekstrakcyjnych we współczesnej chemii analitycznej.

W ramach warsztatów studenci przygotowują prezentacje multimedialne dotyczące wybranych technik mikroekstrakcyjnych. Wiedza zdobyta podczas pierwszego etapu warsztatów zostanie następnie wykorzystana w ich drugiej części do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego.

Tematyka wykładów i warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wyzwania i problemy związane z nieorganiczną analizą śladową.

2. Mikroekstrakcja jako technika zatężania zgodna z zasadami zielonej chemii. Porównanie z klasycznymi metodami zatężania.

3. Mikroekstrakcja typu ciecz-ciecz - idea, warianty.

4. Mikroekstrakcja do fazy stałej - idea, fazy stacjonarne, warianty SPME.

5. Nanomateriały - definicja, podział, metody syntezy, charakterystyka strukturalna.

6. Nanomateriały węglowe w analizie śladowej.

7. Inne typy nanosorbentów (w tym nanokompozyty) stosowane w analizie śladowej.

Literatura:

1. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z., Techniki separacyjne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010.

2. Żelechowska K., Nanotechnologia w chemii i medycynie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

3. Specjalistyczne artykuły naukowe (wydawnictwa: Elsevier, Royal Society of Chemistry (RSC), American Chemical Society (ACS), Springer)

Efekty uczenia się:

1. Posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji.

2. Zna wybrane zaawansowane techniki obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii.

3. Potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie.

4. Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje na określony temat posługując się literaturą naukową, bazami danych i innymi źródłami.

5. Przygotowuje i prezentuje wystąpienia ustne w języku polskim i/lub angielskim dotyczące zagadnień z dziedziny chemii i nauk pokrewnych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym.

6. Wykazuje umiejętność asocjacji wiedzy z różnych gałęzi chemii i nauk pokrewnych, i potrafi wytłumaczyć określone problemy z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, czy medycyny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu to średnia uzyskanych ocen z wykładu i warsztatu, przy czym może być ona podniesiona o 0,5 stopnia w przypadku studentów wykazujących aktywność w czasie zajęć.

Ocena z wykładu oparta jest o liczbę punktów zdobytych podczas egzaminu pisemnego:

60-70% ocena: dst; 71-79% ocena: +dst; 80-89% ocena: db; 90-94% ocena: +db; 95%-100% ocena: bdb

Ocena z warsztatów to średnia z ocen uzyskanych za rozwiązanie zadań zleconych przez prowadzącego.

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, aktywne uczestnictwo w rozmowie, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.

Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu, częściowo udane zaplanowanie i wykorzystanie czasu.

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, brak zaplanowania i wykorzystania czasu.

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pytlakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Pytlakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia z ocen uzyskanych z wykładu i warsztatów.


Ocena z wykładu oparta jest o liczbę punktów zdobytych podczas egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru):

60-70% ocena: dst; 71-79% ocena: +dst; 80-89% ocena: db; 90-94% ocena: +db; 95%-100% ocena: bdb


Ocena z warsztatów to średnia z ocen uzyskanych z kolokwium ustnego i prezentacji multimedialnych na zadany temat.


Kryteria oceny prezentacji mutlimedialnej:


Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, aktywne uczestnictwo w rozmowie, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu, częściowo udane zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, brak zaplanowania i wykorzystania czasu.


Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.


Kryteria oceny kolokwium ustnego:


Ocena bardzo dobra - poprawna, pełna, wyczerpująca odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca bardzo dobrą/doskonałą znajomość materiału, poparta licznymi przykładami,


Ocena dobra plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta stosownie dobranymi przykładami,


Ocena dobra - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca zasadniczą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna - poprawna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca wystarczającą znajomość materiału,


Ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź niepoprawna.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pytlakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Pytlakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu to średnia z ocen uzyskanych z wykładu i warsztatów.


Ocena z wykładu oparta jest o liczbę punktów zdobytych podczas egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru):

60-70% ocena: dst; 71-79% ocena: +dst; 80-89% ocena: db; 90-94% ocena: +db; 95%-100% ocena: bdb


Ocena z warsztatów to średnia z ocen uzyskanych z kolokwium ustnego i prezentacji multimedialnych na zadany temat.


Kryteria oceny prezentacji mutlimedialnej:


Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, aktywne uczestnictwo w rozmowie, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu, częściowo udane zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, brak zaplanowania i wykorzystania czasu.


Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.


Kryteria oceny kolokwium ustnego:


Ocena bardzo dobra - poprawna, pełna, wyczerpująca odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca bardzo dobrą/doskonałą znajomość materiału, poparta licznymi przykładami,


Ocena dobra plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta stosownie dobranymi przykładami,


Ocena dobra - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca zasadniczą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna - poprawna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca wystarczającą znajomość materiału,


Ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź niepoprawna.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pytlakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Pytlakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu to średnia z ocen uzyskanych z wykładu i warsztatów.


Ocena z wykładu oparta jest o liczbę punktów zdobytych podczas egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru):

60-70% ocena: dst; 71-79% ocena: +dst; 80-89% ocena: db; 90-94% ocena: +db; 95%-100% ocena: bdb


Ocena z warsztatów to średnia z ocen uzyskanych z kolokwium ustnego i prezentacji multimedialnych na zadany temat.


Kryteria oceny prezentacji mutlimedialnej:


Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, aktywne uczestnictwo w rozmowie, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu, częściowo udane zaplanowanie i wykorzystanie czasu.


Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja przygotowana poprawnie pod względem formy, brak zaplanowania i wykorzystania czasu.


Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.


Kryteria oceny kolokwium ustnego:


Ocena bardzo dobra - poprawna, pełna, wyczerpująca odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca bardzo dobrą/doskonałą znajomość materiału, poparta licznymi przykładami,


Ocena dobra plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta stosownie dobranymi przykładami,


Ocena dobra - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca dobrą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna plus - poprawna, pełna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca zasadniczą znajomość materiału, poparta przykładami,


Ocena dostateczna - poprawna odpowiedź na zadane pytanie, potwierdzająca wystarczającą znajomość materiału,


Ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź niepoprawna.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)