Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium specjalizacyjne A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-2-LSANMIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium specjalizacyjne A
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Laboratorium specjalizacyjne A

Kod modułu: W4-CH-S2-2-LSANMIT

Kierunek i poziom studiów: Chemia, II stopień, I rok

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne A stanowi pierwszą z dwóch części zajęć praktycznych realizowanych w ramach przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru: Chemia analityczna, Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, Teoretyczne metody w chemii,

Fizykochemia faz skondensowanych, Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej oraz Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii.

W zależności od wybranej specjalizacji i tematyki student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Literatura:

Literatura zalecana na bieżąco dla danego cyklu przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę z różnych działów chemii oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

- zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

- opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników oraz uzasadnia i opisuje cel prowadzonych

badań, ich metodologię i znaczenie

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego oraz pozwalające na samodzielną pracę na tym stanowisku

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w

rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu

specjalizacyjnego.

Odpowiedź ustna

Ocena wiedzy zdobytej na zajęciach specjalizacyjnych oraz w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Ocenianie ciągłe

Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium specjalizacyjnym.

Sprawozdanie

Ocena wykonania eksperymentu oraz wiarygodności uzyskanych wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik
Prowadzący grup: Rozalia Czoik, Mateusz Korzec, Natalia Pawlik, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Ocena końcowa = 0,7 x kolokwium + 0,2 x sprawozdanie + 0,1 x ocenianie ciągłe.


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sposobów weryfikacji efektów kształcenia.


Pełny opis:

W ramach specjalizacji "Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii" studenci wykonują szereg doświadczeń laboratoryjnych, następnie opracowują otrzymane wyniki i przedstawiają je w formie sprawozdań.

Dodatkowym zadaniem ćwiczeń laboratoryjnych jest m. in. wstępne zapoznanie studenta z rodzajem i tematyką badań, które mogą być przedmiotem przyszłych prac magisterskich.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, jest obecność na wszystkich zajęciach, teoretyczne przygotowanie do nich oraz zaliczenie wszystkich przewidzianych kolokwiów i wymaganych sprawozdań. Ze względu na specyficzność zajęć nie przewiduje się możliwości ich odrabiania w innym terminie. Nieobecność na ćwiczeniach może być usprawiedliwiona tylko zwolnieniem lekarskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)