Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-4-SMBFFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie B
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Seminarium magisterskie B - Fizykochemia faz skondensowanych

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia stosowana, Chemia leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Seminarium magisterskie

Zajęcia: seminarium

Pełny opis:

Seminarium magisterskie B zapoznaje studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, z przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy. Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawarte. Student prezentuje cele pracy i wyniki prowadzonych badań własnych. Tematyka zajęć związana jest bezpośrednio z realizowanymi tematami prac magisterskich i metodami badawczymi, które służą do ich wykonania.

Literatura:

• J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

• Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

• Monografie oraz artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień

Efekty uczenia się:

posiada ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii

świadomie rozwija wiedzę w zakresie wybranej przez siebie specjalności i specjalizacji

umie rozwiązywać problemy związane z budową, reaktywnością oraz wzajemnymi oddziaływaniami molekuł

potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

wykazuje umiejętność asocjacji wiedzy z różnych gałęzi chemii i nauk pokrewnych, i potrafi wytłumaczyć określone problemy z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, czy medycyny

potrafi przedstawić w mowie i piśmie wyniki badań własnych lub cudzych

przygotowuje i prezentuje wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień z dziedziny chemii i nauk pokrewnych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym

potrafi inspirować i organizować procesy uczenia się innych osób

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

posiada rozwinięty nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć dyplomanci przedstawiają krótką charakterystykę tematów swoich prac magisterskich oraz kolejnych etapów ich realizacji i otrzymanych wyników.

Prezentacja wyników badań jest w formie prezentacji multimedialnej. Obowiązują treści odnoszące się do tematyki pracy magisterskiej, treści przekazane na zajęciach w ramach danej specjalizacji oraz wiedza zdobyta w czasie samodzielnej pracy z literaturą przedmiotu.

Ocenie podlegają dwie prezentacje przygotowane przez każdego studenta, aktywność na zajęciach oraz umiejętność krytycznej oceny prezentacji kolegów.

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana, zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska
Prowadzący grup: Izabela Jendrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sajewicz
Prowadzący grup: Mieczysław Sajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.