Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia z embriologią i genetyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-FM-S1-4-19-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia z embriologią i genetyką
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: Kornelia Gudyś, Dominika Idziak-Helmcke, Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: Kornelia Gudyś, Dominika Idziak-Helmcke, Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia całego cyklu ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), wykonanie wszystkich zadań praktycznych, sporządzenie raportów (według wymagań Prowadzących ćwiczenia) oraz uzyskanie oceny końcowej co najmniej dostatecznej (3,0) z części laboratoryjnej. Na ocenę z laboratorium składają się średnia arytmetyczna z: ocena z raportów z ćwiczenia 1 i 3 oraz ocena z kolokwium z ćwiczenia 2. Kolokwium będzie przeprowadzone w terminie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie.

Skala procentowa do oceny kolokwium:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen z części ćwiczeniowej (40%), konwersatoryjnej (20%), egzaminu (40%). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej składowej oceny końcowej.


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z cytologii, histologii oraz genetyki .

Przekazuje wiedzę na temat budowy komórek pro- i eukariotycznych zwierzęcych i roślinnych, struktury i funkcji organelli wewnątrzkomórkowych, transportu wewnątrzkomórkowego, podziałów komórkowych oraz regulacji cyklu komórkowego.

Zapoznaje studenta ze strukturą kwasów nukleinowych, budową genomu człowieka, przepływem informacji genetycznej, genetyką człowieka w tym z dziedziczeniem chorób genetycznych u ludzi. Student uczy się identyfikowania chromosomów człowieka, zgłębia przebieg podziału mitotycznego, oblicza indeks mitotycznego i indeks faz. Student zapozna się z podstawowa techniką wykorzystywaną w biologii molekularnej - amplifikacją fragmentu genu z wykorzystaniem reakcji PCR (ang. polymerase chain reaction).

Przekazanie wiedzy na temat typów rozmnażania w świecie zwierzęcym. Omówienie poszczególnych etapów rozwoju zarodkowego zwierzą, ze szczególną uwagą zwrócona na rozwój zarodkowy człowieka. Przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod wspomagania rozrodu zwierząt i człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: Kornelia Gudyś, Dominika Idziak-Helmcke, Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)