Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-PR-SM-KPK.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Zgryzek
Prowadzący grup: Marcin Burdzik, Marcin Cichoński, Katarzyna Sychta, Patrycja Trzeja, Kazimierz Zgryzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Kontynuacja:


Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) jest wystawiana w drugim semestrze studiowania przedmiotu. Składają się na nią oceny z zaliczeń

w pierwszym semestrze (maksymalnie 2 terminy), oceny z zaliczeń w 2 semestrze (maksymalnie 2 terminy) oraz z egzaminu (maksymalnie 2 terminy). Ocena z zaliczeń stanowi 1/3, a ocena z egzaminu 2/3 wartości oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Przedmiot ma wyposażyć studentów w wiedzę dotyczącą przewidzianej prawem działalności zmierzającej do rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo. W toku nauczania student powinien zostać w szczególności zapoznany z zasadami rządzącymi przebiegiem postępowania oraz wyznaczającymi funkcjonowanie organów procesowych i innych uczestników postępowania karnego. Na zajęciach prezentowana jest zarówno statyka, jaki i dynamika postępowania karnego. Studenci uzyskują więc wiedzę obejmującą ogół pojęć i zasad dotyczących budowy i właściwości mechanizmu procesowego (przedmiot procesu, uczestnicy procesu, dowody) oraz ogół pojęć i zasad dotyczących samego ruchu tego mechanizmu (fakty procesowe, drogę procesu i składające się nią etapy procesowe, rodzaje postępowań dotyczących zasadniczego przedmiotu procesu). Efektem nauczania ma być nabycie przez studenta niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz przekazanie informacji dotyczących poglądów formułowanych w doktrynie i judykaturze. Student powinien ponadto zostać wyposażony w umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów procesowych budzących wątpliwości. Koniecznym jest też wykształcenie kompetencji do rozwiązywania problemów prawnych występujących na tle wskazanych stanów faktycznych. Nauczanie umiejętności poszukiwania rozwiązań dla poszczególnych przypadków powinno być połączone z próbami sporządzania projektów decyzji procesowych (m.in. wyroków rozstrzygających kwestię odpowiedzialności karnej oskarżonego, postanowień w przedmiocie umorzenia procesu, zarządzeń o wyznaczeniu rozprawy głównej).

Uwagi:

W związku z trwającą pandemią zajęcia są realizowane w sposób

określony w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i

Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 września

2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziału

Prawa i Administracji w semestrze zimowym w roku akademickiego

2021/2022.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Zgryzek
Prowadzący grup: Michał Gębicki, Katarzyna Sychta, Patrycja Trzeja, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Karol Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Koper
Prowadzący grup: Marcin Burdzik, Radosław Koper, Katarzyna Sychta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)