Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-TZ-020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak, Krzysztof Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń, które są rozliczane osobno. W zależności od cyklu nauczania prowadzą go dwaj wykładowcy lub jeden wykładowca. Wówczas każdy z nich ustala własne kryteria zaliczenia przedmiotu (zazwyczaj ocenione w punktach). Łącznie na moduł składa się 100 punktów, po 50 punktów na wykład oraz ćwiczenia.

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.Pełny opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z psychologią rozwoju i wychowania człowieka jako nauką, jej podstawową terminologią i metodologią oraz psychologicznymi koncepcjami rozwoju i wychowania. Kształtowanie umiejętności rozumienia czynników warunkujących rozwój i wychowanie człowieka: egzogennych, endogennych, determinantów rodzinnych i społecznych oraz mechanizmów zaburzających prawidłowy rozwój. Dodatkowym celem w psychologii rozwoju jest kształtowanie umiejętności modyfikowania zachowań ludzkich pod wpływem zadań rozwojowych, wspomagania rozwoju uczestników kontaktu pedagogicznego, właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych. Dodatkowym celem w psychologii wychowania jest przedstawienie studentom procesu wychowawczego w ujęciu psychologicznym oraz ogólnej charakterystyki rodziny jako środowiska wychowawczego. Student kształci swe kompetencje w obszarze analizy i diagnozowania nieprawidłowości oddziaływań wychowawczych w domu i w szkole jako przyczyn problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.

Uwagi:

W każdym cyklu nauczania proszę śledzić, kto prowadzi przedmiot i podążać za jego wskazówkami dydaktycznymi. W systemie USOS otrzymacie Państwo końcową ocenę z modułu, która jest uśrednioną oceną z wykładu i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Juroszek
Prowadzący grup: Weronika Juroszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z ocen końcowych uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z psychologią rozwoju i wychowania człowieka jako nauką, jej podstawową terminologią i metodologią oraz psychologicznymi koncepcjami rozwoju i wychowania. Kształtowanie umiejętności rozumienia czynników warunkujących rozwój i wychowanie człowieka: egzogennych, endogennych, determinantów rodzinnych i społecznych oraz mechanizmów zaburzających prawidłowy rozwój. Dodatkowym celem w psychologii rozwoju jest kształtowanie umiejętności modyfikowania zachowań ludzkich pod wpływem zadań rozwojowych, wspomagania rozwoju uczestników kontaktu pedagogicznego, właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych. Dodatkowym celem w psychologii wychowania jest przedstawienie studentom procesu wychowawczego w ujęciu psychologicznym oraz ogólnej charakterystyki rodziny jako środowiska wychowawczego. Student kształci swe kompetencje w obszarze analizy i diagnozowania nieprawidłowości oddziaływań wychowawczych w domu i w szkole jako przyczyn problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.

Uwagi:

Możliwość konsultacji w ramach dyżuru.

W sytuacji epidemiologicznej (covid-19 lub innej) możliwość/konieczność uczestnictwa w zajęciach zdalnych (platforma Teams).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Juroszek
Prowadzący grup: Weronika Juroszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z ocen końcowych uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z psychologią rozwoju i wychowania człowieka jako nauką, jej podstawową terminologią i metodologią oraz psychologicznymi koncepcjami rozwoju i wychowania. Kształtowanie umiejętności rozumienia czynników warunkujących rozwój i wychowanie człowieka: egzogennych, endogennych, determinantów rodzinnych i społecznych oraz mechanizmów zaburzających prawidłowy rozwój. Dodatkowym celem w psychologii rozwoju jest kształtowanie umiejętności modyfikowania zachowań ludzkich pod wpływem zadań rozwojowych, wspomagania rozwoju uczestników kontaktu pedagogicznego, właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych. Dodatkowym celem w psychologii wychowania jest przedstawienie studentom procesu wychowawczego w ujęciu psychologicznym oraz ogólnej charakterystyki rodziny jako środowiska wychowawczego. Student kształci swe kompetencje w obszarze analizy i diagnozowania nieprawidłowości oddziaływań wychowawczych w domu i w szkole jako przyczyn problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.

Uwagi:

Możliwość konsultacji w ramach dyżuru.

W sytuacji epidemiologicznej (covid-19 lub innej) możliwość/konieczność uczestnictwa w zajęciach zdalnych (platforma Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)