Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-BCH03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. biologii /stacj. I stopnia/
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy biologii, matematyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej.

Skrócony opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów. Umożliwia poznanie i zrozumienie sposobów przekazywania informacji genetycznej w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Zaznajamia z metabolizmem ważnych biologicznie makromolekuł. Szczególny nacisk położony jest na poznanie i zrozumienie komórkowej organizacji procesów metabolicznych oraz ich wzajemnych powiązań strukturalnych i funkcjonalnych. Ponadto student poznaje sposoby tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Pełny opis:

Aminokwasy. Budowa, rodzaje i właściwości. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach.

Białka. Budowa, podział i właściwości. Struktury białek, ich dynamika i funkcje.

Kwasy nukleinowe cz. 1. Rodzaje, budowa, funkcje. Replikacja u Procaryota i Eucaryota.

Kwasy nukleinowe cz. 2. Kod genetyczny. Transkrypcja u Procaryota i Eucaryota.

Kwasy nukleinowe cz. 3. Translacja u Procaryota i Eucaryota. Modyfikacje potranslacyjne białek. Mechanizmy kierowania białek.

Bioenergetyka reakcji biochemicznych. Enzymy i modele działania. Klasyfikacja enzymów. Koenzymy – rodzaje i mechanizmy działania. Witaminy.

Kinetyka enzymatyczna. Enzymy proste i allosteryczne. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Inhibicja oraz strategie katalityczne.

Cukrowce. Budowa, własności, podział i funkcje.

Metabolizm sacharydów prostych i złożonych. Glikoliza i glukoneogeneza, cykl pentozofosforanowy. Fermentacje.

Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Metabolizm lipidów. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu i cykl Krebsa.

Metabolizm związków azotu. Przemiany białek, aminokwasów, nukleotydów i porfiryn.

Błony biologiczne. Budowa i dynamika błon. Pompy i kanały błonowe. Rodzaje transportu przez błony.

Łańcuch oddechowy. Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa.

Fotosynteza. Regulacja metabolizmu i jego integracja.

Literatura:

Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student operuje podstawową wiedzą dotyczącą praw fizyki i chemii , opisuje strukturę, funkcje i metabolizm węglowodanów, lipidów i związków azotu ( aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe), w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce, gromadzi wiedzę wykorzystując dostępne źródła informacji naukowej, wykonuje pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze w laboratorium, opisuje założenia eksperymentu, analizuje wyniki, konstruuje wnioski i przedstawia je w formie sprawozdania, wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, przestrzega zasad pracy w laboratorium oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych, szanuje powierzony sprzęt laboratoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wojcieszyńska
Prowadzący grup: Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zaznajamiają się z budową aminokwasów i ich właściwościami, budową i funkcją peptydów, białek i kwasów nukleinowych. Poznają mechanizmy: replikacji, transkrypcii i translacji u Procaryota i Eucaryota oraz modyfikacje potranslacyjne białek i mechanizmy kierowania białek.

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z bioenergetyką reakcji biochemicznych i kinetyką enzymatyczną. Omawiane są koenzymy różnych klas oraz zagadnienia z wiązane z metabolizmem komórki (metabolizm cukrów, tłuszczów i związków azotowych).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wojcieszyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Zaliczenie pisemnego egzaminu z wykładów z Biochemii.

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

1. Spotkanie informacyjne

2. Aminokwasy, peptydy, białka

3. Białka-budowa i funkcje

4. Kwasy nukleinowe – część I

5. Kwasy nukleinowe – część II

6. Enzymy – budowa, podział, funkcje

7. Koenzymy – część I

8. Koenzymy - część II

9. Budowa, funkcje i metabolizm cukrów

10. Budowa, funkcje i metabolizm lipidów

11. Metabolizm białek i aminokwasów

12. Łańcuch oddechowy

13. Integracja metabolizmu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wojcieszyńska
Prowadzący grup: Anna Dzionek, Urszula Guzik, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica, Joanna Żur-Pińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Zaliczenie pisemnego egzaminu z wykładów z Biochemii.

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

1. Spotkanie informacyjne

2. Aminokwasy, peptydy, białka

3. Białka-budowa i funkcje

4. Kwasy nukleinowe – część I

5. Kwasy nukleinowe – część II

6. Enzymy – budowa, podział, funkcje

7. Koenzymy – część I

8. Koenzymy - część II

9. Budowa, funkcje i metabolizm cukrów

10. Budowa, funkcje i metabolizm lipidów

11. Metabolizm białek i aminokwasów

12. Łańcuch oddechowy

13. Integracja metabolizmu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.