Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki informatyczne
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z informatyki na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych. Zapoznaje studenta z zasadami pracy systemu operacyjnego i sposobu przechowywania danych w pamięci komputera. Student nabywa umiejętności przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu labolatorium (30 godz).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach: (1) Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych i prawa autorskie. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja. Wdrożenie Office 365 Online na platformie usosweb.us.edu.pl - zakładanie konta, korzystanie z przeglądarkowych wersji aplikacji Office - Word, Excel, Power Point; (2) Tworzenie stron WWW oraz umieszczanie strony www na serwerze; (3) Tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki; (4) Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (5) Graficzna ilustracja danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (6) Obróbka danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji; (7) Statystyczna obróbka danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; (8) Prezentacja multimedialna; (9) Podstawy projektowania i tworzenia baz danych; (10) Wstęp do grafiki wektorowej.

Literatura:

Instrukcje do ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Student definiuje i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu technik informatycznych oraz praw autorskich; stosuje odpowiednie oprogramowania do redagowania dokumentu tekstowego; tworzy prezentacje multimedialne na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych; wykonuje obliczenia matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym; projektuje i tworzy bazy danych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania; wykorzystuje oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Samodzielna praca z komputerem, wykonywanie projektów na podstawie instrukcji. Na początku zajęć przeprowadzana jest krótka prezentacja, a potem każdy student, mając do dyspozycji komputer, rozwiązuje zadany problem. Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)