Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-09.ACR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kwaśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kwaśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona z:

1) oceny ciągłej umiejętności - 0,75

2) opracowanie planu pracy licencjackiej - 0,25

Ocena bardzo dobra – student systematycznie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie i z zaangażowaniem przygotowuje się do zajęć, terminowo wywiązuje się z obowiązków. Student prawidłowo i bardzo starannie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student w pełni rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, aktywnie uczestniczy w dyskusji. Student studiuje ze zrozumieniem przeglądowe i oryginalne artykuły anglojęzyczne. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy i jest wykonany bardzo starannie pod względem merytorycznym, a także od strony edytorskiej. Student bardzo dobrze omawia wybrane zagadnienia.

Ocena dobra – student systematycznie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie przygotowuje się do zajęć, terminowo wywiązuje się z obowiązków. Student prawidłowo i starannie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, aktywnie uczestniczy w dyskusji. Student, z niewielkimi trudnościami, studiuje ze zrozumieniem przeglądowe i oryginalne artykuły anglojęzyczne. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy i jest wykonany starannie pod względem merytorycznym, a także od strony edytorskiej. Student prawidłowo omawia wybrane zagadnienia.

Ocena dostateczna – student uczestniczy w zajęciach, przygotowuje się do zajęć, nieterminowo wywiązuje się z obowiązków. Student poprawnie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, jednak rzadko uczestniczy w dyskusji. Student ma trudności ze zrozumieniem przeglądowych i oryginalnych artykułów anglojęzycznych. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy, ale zawiera pewne braki pod względem merytorycznym i od strony edytorskiej. Student poprawnie omawia wybrane zagadnienia.

Ocena niedostateczna- student niesystematycznie uczestniczy w zajęciach, nie przygotowuje się do zajęć, nie wywiązuje się z obowiązków. Student nie opracowuje zagadnień związane z tematem pracy. Student nie rozumie zakresu i celu przygotowywanego przeglądu i nie uczestniczy w dyskusji. Student nie rozumie przeglądowych i oryginalnych artykułów anglojęzycznych. Plan (lub fragment) pracy nie zawiera wszystkich koniecznych elementów i nie jest wykonany starannie pod względem merytorycznym ani od strony edytorskiej. Student niepoprawnie omawia wybrane zagadnienia.

Opiekun naukowy na bieżąco ocenia zaangażowanie studenta, a także weryfikuje poprawność merytoryczną zgromadzonych materiałów źródłowych oraz rzetelność opracowań.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w danej jednostce oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej, która najczęściej ma charakter przeglądu lub eseju. W trakcie zajęć student wprowadzany jest w tajniki warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez (zgodnych z głównym nurtem badań Katedry/Zakładu); we współpracy z grupą oraz prowadzącym dyskutuje proste problemy naukowe; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej; opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kwaśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kwaśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona z:

1) oceny ciągłej umiejętności - 0,75

2) opracowanie planu pracy licencjackiej i przygotowanie jednego rozdziału pracy licencjackiej - 0,25


Pełny opis:

1. Zapoznanie się z głównymi nurtami badawczymi w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin.

2. Przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej :

- korzystanie z baz danych,

- wyszukiwanie informacji naukowej i jej ocena pod względem przydatności,

- zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim

3. Formułowanie celów i hipotez pracy licencjackiej i ich dyskusja na forum grupy.

4. Przygotowanie ramowego planu pracy licencjackiej.

5. Przygotowanie wybranego rozdziału pracy licencjackiej ze spisem literatury.

Uwagi:

Obowiązkowa jest obecność studenta na przynajmniej 90% zajęć.

Opiekun naukowy na bieżąco ocenia zaangażowanie studenta, a także weryfikuje poprawność merytoryczną zgromadzonych materiałów źródłowych oraz rzetelność opracowań

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kwaśniewska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Jolanta Kwaśniewska, Maja Orzechowska, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kwaśniewska
Prowadzący grup: Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Maja Orzechowska, Ewa Robaszkiewicz, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kwaśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kwaśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.