Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy struktury Eukaryota
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Skrócony opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada wiedzę dotyczącą struktury i funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

- klasyfikuje typy tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz potrafi wyjaśnić związek między budową i funkcją tkanki; opisuje organizację organów roślinnych.

- wyjaśnia podstawowe procesy różnicowania komórek i tkanek

-stosuje podstawowe techniki preparatyki mikroskopowej, posługuje się mikroskopem świetlnym oraz identyfikuje obserwowane struktury wewnątrzkomórkowe, typy komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych

- wykazuje odpowiedzialność za własną pracę oraz sprzęt mikroskopowy i laboratoryjny, z którym pracuje oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)