Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Mikrobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S2-2BT-03.MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Mikrobiologii
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Zofia Piotrowska-Seget
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,3)

- raportów z realizowanych tematów (0,3)

- sprawozdania końcowego (0,4)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Raporty z realizowanych tematów:

Student oddaje gotowy raport w formie elektronicznej pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Każdy kolejny dzień spóźnienia skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. Raport podlega ocenie pod kątem jego zawartości, poprawności i staranności.


Sprawozdanie końcowe:

Ocenie podlega treść sprawozdania, sposób zaprezentowania oraz dyskusja:

Bardzo dobry: sprawozdanie jest kompletne, poprawne merytorycznie, wykonane starannie, zaprezentowane w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie, student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane w poprawny sposób bez korzystania z notatek, w wyznaczonym czasie, student poprawnie odpowiada na pytania co świadczy o dobrej znajomości prezentowanego tematu.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane z pomocą notatek, student słabo orientuje się w prezentowanym temacie.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy merytoryczne, wykonane niestarannie, student ma trudności z wygłoszeniem referatu, nie podejmuje dyskusji w prezentowanym temacie.

Sprawozdanie końcowe student przygotowuje samodzielnie w postaci 15-minutowej prezentacji multimedialnej.Pełny opis:

Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

Techniki stosowane w badaniach mikrobiologicznych (planowanie badań, przygotowywanie szkła laboratoryjnego i podłoży mikrobiologicznych). Metody posiewu i hodowli mikroorganizmów. Izolacja czystych kultur bakterii ze środowiska. [RGS]

Oznaczanie minimalnego stężenia metali ciężkich hamującego wzrost bakterii (MIC). [AM]

Wyznaczanie ogólnej liczebności bakterii oraz określanie liczebności bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów. Izolacja szczepów bakterii rozkładających węglowodory. [SB]

Izolacja DNA z gleby zanieczyszczonej węglowodorami. Izolacja DNA z hodowli bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów. [GP]

Analiza strukturalna zespołów mikroorganizmów glebowych metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego (DGGE). [MPP]

Analiza bioróżnorodności funkcjonalnej zespołów mikroorganizmów glebowych metodą BIOLOG. [AM]

Ekstrakcja TPH i WWA ze skażonych gleb. Analiza próbek z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) [TP]

Analiza statystyczna wyników [SS]

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Zofia Piotrowska-Seget
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,3)

- raportów z realizowanych tematów (0,3)

- sprawozdania końcowego (0,4)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,3)

- raportów z realizowanych tematów (0,3)

- sprawozdania końcowego (0,4)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Anna Markowicz, Magdalena Noszczyńska, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,3)

- raportów z realizowanych tematów (0,3)

- sprawozdania końcowego (0,4)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.