Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Enzymy w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-SR-S2-EB03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enzymy w biotechnologii
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu chemii analitycznej, biochemii ogólnej, podstawy matematyki, fizyki i statystyki. Wymagane jest ukończenie modułu Enzymologia z pierwszego poziomu kształcenia.

Skrócony opis:

Moduł przekazuje specjalistyczna wiedzę z zakresu enzymów stosowanych w biotechnologii. Porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem enzymów w oznaczaniu szlaków metabolicznych, pozyskiwanie szczepów do produkcji enzymów. Przedstawia metody immobilizacji enzymów oraz ich wykorzystanie w biotechnologii środowiska i medycynie. Porusza zagadnienia związane z zastosowaniem enzymów w biologii molekularnej, syntezie i degradacji polimerów.

Pełny opis:

Wykłady obejmują:

1. Zebranie informacyjne. Treści wykładów. Podręczniki obowiązkowe i literatura uzupełniająca z Enzymów w biotechnologii oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne. Zasady zaliczenia przedmiotu.

2. Enzymy w biotechnologii - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia związane z enzymami stosowanymi w biotechnologii. Grupy enzymy o zastosowaniu biotechnologicznym.

3. Pozyskiwanie enzymów. Główne źródła enzymów. Metody pozyskiwania i oczyszczania enzymów.

4. Immobilizacja enzymów. Techniki stosowane w immobilizacji enzymów o znaczeniu biotechnologicznym. Zalety i wady immobilizacji enzymów.

5. Mimetyki enzymów. Podstawowe informacje o mimetykach enzymów oraz ich zastosowaniu w biotechnologii.

6. Oksygenazy w biotechnologii. Podział, budowa i mechanizm działania oksygenaz oraz ich zastosowanie w biotechnologii.

7. Lipazy w biotechnologii. Podział, budowa i mechanizm działania lipaz oraz ich zastosowanie w biotechnologii.

8. Problemy z oznaczaniem aktywności enzymów w próbkach środowiskowych.

Laboratoria obejmują:

1. Immobilizacja 1,2-dioksygenazy katecholowej pozyskanej ze szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2. Izolacja i immobilizacja enzymu oraz badanie wpływu przechowywania na aktywność enzymu.

2. Badanie właściwości immobilizowanego enzymu. Wpływ pH i temperatury na aktywność immobilizowanego enzymu. Kinetyka immobilizowanego enzymu.

3. Badanie właściwości immobilizowanego enzymu – Cd. Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywność immobilizowanego enzymu.

4. Opracowanie otrzymanych wyników. Analiza matematyczna uzyskanych wyników, sporządzenie wykresów i wnioskowanie na ich podstawie właściwości immobilizowanego enzymu.

Literatura:

1. J. Witwicki, W. Ardelt. 1989. Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

2. J. Buchowicz. 2009. Biotechnologia molekularna. PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Definiuje podstawowe pojęcia i procesy związane z enzymami stosowanymi w biotechnologii.

Planuje doświadczenia pozwalające na pozyskiwanie i udoskonalanie enzymów stosowanych w biotechnologii.

Analizuje uzyskane wyniki i wyciąga poprawne wnioski.

Określa teoretyczne i praktyczne warunki stosowania enzymów w biotechnologii.

Śledzi biotechnologiczne procesy z udziałem enzymów.

Gromadzi i wybiera poprawną dokumentację badań enzymatycznych stosowanych w biotechnologii.

Buduje samodzielnie układy doświadczalne z wykorzystaniem metod biotechnologicznych.

Rozwiązuje w grupie problemy związane ze stosowaniem enzymów w biotechnologii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: Urszula Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczna wiedzę z zakresu enzymów stosowanych w biotechnologii. Porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem enzymów w oznaczaniu szlaków metabolicznych, pozyskiwanie szczepów do produkcji enzymów. Przedstawia metody immobilizacji enzymów oraz ich wykorzystanie w biotechnologii środowiska i medycynie. Porusza zagadnienia związane z zastosowaniem enzymów w biologii molekularnej, syntezie i degradacji polimerów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.