Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S2-2OS-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane - wiedza i umiejętności z zakresu modułów Botanika, Zoologia, Ekologia oraz Zarządzanie ochroną środowiska realizowanych na studiach licencjackich

Skrócony opis:

Przedmiot Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza przygotowuje studenta do samodzielnego wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wyznaczonych obszarów modelowych oraz przeprowadzenia waloryzacji całego obszaru i jego elementów składowych

Pełny opis:

Przedmiot Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza umożliwia studentowi poznanie i stosowanie wskaźników florystycznych, faunistycznych i fitosocjologicznych wykorzystywanych w waloryzacji przyrodniczej. Wskazuje na praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w projektowaniu i zarządzaniu formami ochrony przyrody. Uczy podejmowania decyzji w dziedzinie ochrony przyrody i planowaniu zagospodarowania przestrzennego jednostek terytorialnych.

Literatura:

Obidziński A., Żelazo J. (red.). 2011. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wyd. SGGW, Warszawa.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2009. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Efekty uczenia się:

Planuje etapy waloryzacji przyrodniczej dla wyznaczonego obszaru modelowego.

Stosuje metody badań terenowych i kameralnych wykorzystywane w inwentaryzacji przyrodniczej

Dokonuje oceny wartości przyrodniczej inwentaryzowanego obszaru modelowego

Wykonuje dokumentację w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą

Uzasadnia podejmowanie decyzji w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody oraz programów zagospodarowania przestrzennego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład w postaci prezentacji multimedialnej ; Ćwiczenia; Warsztaty terenowe.

Ocena ciągła aktywności i umiejętności praktycznych; Ocenie podlegają raporty/karty pracy z ćwiczeń oraz warsztatów terenowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)