Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posługuje się językiem angielskim min. na poziomie B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- CEFR).

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest nauczanie języka angielskiego dla celów komunikacji ustnej i pisemnej z naciskiem na rozwijanie umiejętności niezbędnych dla swobodnego porozumiewania się w sytuacjach codziennych i kontaktach zawodowych.

Pełny opis:

Nauczanie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu pisanego i mówionego, obejmuje również elementy tłumaczenia. Student zdobywa i rozwija umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych), potrafi: tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi w zakresie określonym dla poszczególnych poziomów kompetencji językowej (B1, B2 i C1) określonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Literatura:

literatura obowiązkowa:

• Kerr, P. Jones, C. 2012. Straightforward upper-intermediate, second edition. course book. Macmillan

• Kerr, P. Jones, C. 2012. Straightforward upper-intermediate, second edition. workbook. Macmillan

literatura uzupełniająca:

• McCarthy, M. O`Dell, F. 2002. English Idioms in Use. Cambridge University Press

• McCarthy, M. O`Dell, F.2005. English Collocations in Use. Cambridge University Press.

• Dooley, J. Evans, V. 1998 Grammarway 4. Express Publishing.

• Mann, M. Taylore-Knowles, S. 2008 Destination B2. Macmillan

• Materiały ze stron internetowych wydawnictw: Pearson, Oxford University Press, Macmillan, a także BBC, British Council i inne (artykuły on-line)

• Inne materiały: oryginalne teksty z czasopism, ulotki, rozkłady jazdy, instrukcje

• Dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Opis przedstawia efekty uczenia i opisuje kompetencje studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Wiedza

• Zna terminologię gramatyczną w języku polskim i angielskim niezbędną do posługiwania się językiem angielskim na dla poziomie B2

• Wykazuje elementarną znajomość słownictwa biznesowego i zasad prowadzenia korespondencji biznesowej

• Rozróżnia różne odmiany i style języka (np. język formalny, urzędowy, nieformalny, slang, British English, American English)

Umiejętności

• Potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w języku angielskim przy użyciu różnych źródeł i sposobów dla potrzeb codziennej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym

• Sprawnie posługuje się zasobem leksykalno-gramatycznym i potrafi tworzyć wypowiedzi pisemne i przygotować wypowiedzi ustne (w tym prezentacje) oraz interpretować wypowiedzi pisemne i ustne w zakresie określonym przez kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) dla poszczególnych poziomów biegłości językowej.

• Potrafi przetłumaczyć proste teksty z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski

Kompetencje społeczne

• Rozumie potrzebę ustawicznego ćwiczenia i doskonalenia umiejętności językowych i komunikacyjnych.

• Dąży do poprawnego komunikowania się w języku angielskim, a także do wykształcenia w sobie kompetencji tłumacza lub nauczyciela języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnych i zadań pisemnych wykonywanych przez studenta w trakcie zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie testów sprawdzających po każdej jednostce, oddanych prac pisemnych i różnych form wypowiedzi ustnych

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% przewidzianego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności

Skala ocen:

100-93% = bdb (bardzo dobry)

92-86% = db+ (plus dobry)

85-79% = db (dobry)

78-72% = dst+ (plus dostateczny)

71-65% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Ilona Delekta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z całego semestru z uwzględnieniem oceny aktywności studenta na zajęciach. Wymagane jest zaliczenie na ocenę pozytywną testów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Banaś-Sieradzka
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z całego semestru z uwzględnieniem oceny aktywności studenta na zajęciach. Wymagane jest zaliczenie na ocenę pozytywną testów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uwagi:

Podział na grupy zajęciowe odbywa się na podstawie testu poziomującego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nabielska
Prowadzący grup: Jadwiga Nabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ZALICZENIE

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji.

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90-100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% przewidzianego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.


Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności


Skala ocen:

100-93% = bdb (bardzo dobry)

92-86% = db+ (plus dobry)

85-79% = db (dobry)

78-72% = dst+ (plus dostateczny)

71-65% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nabielska
Prowadzący grup: Jadwiga Nabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ZALICZENIE

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji.

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90-100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% przewidzianego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.


Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności


Skala ocen:

100-93% = bdb (bardzo dobry)

92-86% = db+ (plus dobry)

85-79% = db (dobry)

78-72% = dst+ (plus dostateczny)

71-65% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Banaś-Sieradzka
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z całego semestru z uwzględnieniem oceny aktywności studenta na zajęciach. Wymagane jest zaliczenie na ocenę pozytywną testów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.