Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-JRT-S2-PNJR04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: rosyjski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:
Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Zobek
Prowadzący grup: Swietłana Biczak, Teresa Zobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa z egzaminu jest wypadkową ocen z poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Ocena końcowa modułu jest wypadkową ocen z zaliczenia i egzaminu.

Egzamin pisemny uważa się za zaliczony, jeżeli student zdobędzie 65% punktów.

Skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobry

92 - 86% - dobry plus

85 - 79% - dobry

78 - 72% - dostateczny plus

71 - 65 % - dostateczny

64% i mniej - niedostateczny


Egzamin pisemny i ustny odbywa się zgodnie z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.


Pełny opis:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (60 godzin w semestrze)

Treści programowe:

I. Rosja we współczesnym świecie – polityka zagraniczna:

• Członkostwo Rosji w organizacjach międzynarodowych (WPN, ONZ, WTO, OBWE …)

• Rosja - Unia Europejska

• Rosja - NATO

• Współpraca ekonomiczna Rosji z innymi krajami import-eksport)

• Język rosyjski w świecie

II. Stosunki polsko-rosyjskie

• Wpływ historii na stosunki polsko rosyjskie w XXI w.

• Mity i stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich

• Dialog kultur

III. Problemy współczesnego świata świata

• Globalizacja – za i przeciw

• Zagrożenia (terroryzm, wojny, konflikty etniczne, sekty, korupcja).

Uwagi:

W cyklu 2015/2016L część pisemna egzaminu obejmuje:

- obszerne streszczenie po rosyjski autentycznego artykułu z czasopisma w języku polskim z zakresu tematów zawartych w treściach programowych V roku oraz komentarz do artykułu (10 zdań).

Cześć ustna:

- 3 losowo wybrane pytania z zakresu treści programowych przedmiotu PNJR obejmujących wszystkie semestry studiów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Swietłana Biczak, Teresa Zobek
Prowadzący grup: Swietłana Biczak, Teresa Zobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów: obecności i aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć, oceny z prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych.

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na każde 30 godzin zajęć. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności.

W przypadku, jeżeli liczba nieobecności przekroczy 20% odbytych zajęć, prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia.

Ocena z egzaminu jest wypadkową ocen z poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

Ocena końcowa modułu jest wypadkową ocen z zaliczenia oraz z egzaminu.


Pełny opis:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Wielkość jednostki zajęć: 90 minut.

W ramach przedmiotu kształtowana jest sprawność rozumienia, czytania, mówienia oraz pisania w języku rosyjskim w zakresie wybranych bloków tematycznych. Oprócz materiału leksykalnego realizowane są zagadnienia z gramatyki praktycznej i ortografii. Przedmiot kończy się egzaminem, który składa się z części pisemnej i ustnej.Część pisemna obejmuje:

- obszerne streszczenie po rosyjsku autentycznego artykułu z czasopisma w języku polskim z zakresu tematów zawartych w treściach programowych V roku oraz komentarz do artykułu (10 zdań).

Cześć ustna:

- 3 losowo wybrane pytania z zakresu treści programowych przedmiotu PNJR obejmujących wszystkie semestry studiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Egzamin pisemny i ustny odbywa się zgodnie z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Zobek
Prowadzący grup: Swietłana Biczak, Teresa Zobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest wypadkową ocen z zaliczenia i egzaminu.

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów: obecności i aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć, oceny z prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na każde 30 godzin zajęć. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności.

W przypadku, jeżeli liczba nieobecności przekroczy 20% odbytych zajęć, prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa z egzaminu jest wypadkową ocen z poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny uważa się za zaliczony, jeżeli student zdobędzie 65% punktów.

Skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobry

92 - 86% - dobry plus

85 - 79% - dobry

78 - 72% - dostateczny plus

71 - 65 % - dostateczny

64% i mniej - niedostateczny


Egzamin pisemny i ustny odbywa się zgodnie z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.


Pełny opis:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Wielkość jednostki zajęć: 90 minut.

Na zajęciach studenci zapoznają się z językiem rosyjskich środków masowego przekazu (czytają artykuły prasowe, oglądają programy publicystyczne, słuchają audycji radiowych i t.p.). W ramach przedmiotu kształtowana jest sprawność rozumienia, czytania, mówienia oraz pisania w języku rosyjskim w zakresie wybranych bloków tematycznych. Oprócz materiału leksykalnego realizowane są zagadnienia z gramatyki praktycznej i ortografii. Przedmiot kończy się egzaminem, który składa się z części pisemnej i ustnej.

Uwagi:

W cyklu 2017/2018L część pisemna egzaminu obejmuje:

- obszerne streszczenie po rosyjski autentycznego artykułu prasowego w języku polskim z zakresu tematów zawartych w treściach programowych II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz komentarz do artykułu (10 zdań).

Część ustna:

- 2 losowo wybrane pytania z zakresu treści programowych przedmiotu PNJR obejmujących dwa ostatnie semestry studiów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 1, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaśmina Śmiech
Prowadzący grup: Maciej Labocha, Jaśmina Śmiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie pozytywnego zweryfikowania osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów kształcenia modułu.

Ocena końcowa modułu jest ustalana na podstawie ocen uzyskanych w ramach zaliczeń poszczególnych efektów kształcenia u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia z modułu 02-FL-JRT-S2-PNJR04 oraz oceny z egzaminu obejmującego treści programowe z modułów 02-FL-JRT-S2-PNJR03 i 02-FL-JRT-S2-PNJR04.

Pełny opis:

Podstawowy cel kursu stanowi praktyczne opanowanie języka rosyjskiego.

Celem zajęć jest wypracowanie podstawowych umiejętności (rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie i tłumaczenie) z zastosowaniem wiedzy ze wszystkich poziomów języka (fonetyka, gramatyka, leksyka, składnia).

Kurs ma na celu wytworzenie kompetencji językowych w zakresie prawidłowej artykulacji, akcentuacji, intonacji, stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych, jak również zasad pisowni. Ponadto kurs zakłada zapoznanie się przez studentów z wybranymi blokami leksykalnymi w obrębie tematów przewidzianych w treściach programowych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 1, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kapela
Prowadzący grup: Tadeusz Borucki, Ewa Kapela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.