Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S2-LN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kurs dotyczy polskiej literatury oraz życia literackiego po roku 1989. Przedmiotem uwagi są przemiany świadomości literackiej, instytucji (np. nowe czasopisma), najważniejsze zjawiska literackie okresu. Poprzez wpisanie najnowszej poezji i prozy w szerokie konteksty współczesnej kultury oraz życia intelektualnego, zajęcia zmierzać będą w stronę ujęcia historycznoliterackiego. Szczególny akcent pada na dynamikę procesu literackiego oraz czynniki zmianotwórcze.

Pełny opis:

Problematyka szczegółowa:

1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim: dyskusja o przełomie literackim, konteksty historyczne, kulturowe, ustrojowe i polityczne.

2. Zmiana typu i stylu kultury. Nowoczesność i ponowczesność: ideologia new age, anarchokonserwatyzm i komunionizm, feminizm, dekonstrukcja i filozofie różnicy, nowa lewica.

3. Nowe środowiska i pisma literackie: „bruLion” (Kraków–Warszawa), „Czas Kultury” (Poznań), „FA-art” (Śląsk), „Kresy” (Lublin), „Nowy Nurt” (Poznań), „Ha!art” (Kraków), „Krytyka Polityczna” (Warszawa) i in.

4. Kształtowanie się rynku książki: najważniejsze wydawnictwa, nowe strategie promocyjne, młoda literatura jako zjawisko rynkowe i medialne; boom literatury popularnej

5. Najważniejsze zjawiska w poezji i prozie: pokolenie „bruLionu”, literatura małych ojczyzn, postmodernizm, banalizm, literatura kobieca, roczniki siedemdziesiąte, literatura zaangażowana, literatura neomieszczańska.

Efekty uczenia się:

student ma uporządkowaną wiedzę o najważniejszych tendencjach literackich po roku 1989

zna konteksty kulturowe warunkujące literaturę po roku 1989 (postmodernizm, feminizm, komunionizm i in.)

posiada szczegółową wiedzę o instytucjach kultury oraz współczesnym życiu literackim

zna przykłady wzajemnych powiązań między zjawiskami z różnych obiegów literackich (lit. artystyczna i popularna)

potrafi zrekonstruować, poddać analizie i skonfrontować ze sobą różne stanowiska krytyczne

potrafi uchwycić związki między zjawiskami literackimi a szerszymi procesami społeczno-cywilizacyjnymi

potrafi sformułować opinię krytyczną na temat poznanego utworu z zakresu literatury po roku 1989

uczestniczy w sympozjach poświęconych najnowszej literaturze, potrafi skomentować wysłuchany referat

jest świadom znaczenia literatury dla kształtowania postaw prospołecznych

docenia kulturotwórczą i społeczną rolę pisarzy i krytyków

docenia znaczenie regionu dla ogólnopolskiego życia literackiego

interesuje się nowymi zjawiskami w życiu literackim oraz kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pracy indywidualnej: zaliczenie pisemnego sprawozdania z sympozjum (konferencji, odczytu, debaty krytycznej, spotkania autorskiego itp.) nt. literatury najnowszej – stanowi 20% oceny z ćwiczeń.

2. Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach – stanowi 80% oceny z ćwiczeń.

3. Egzamin: wymaga się znajomości lektur według spisu dla danego roku akad., ich problematyki oraz poetyki, a także zreferowania zagadnień egzaminacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)