Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S2-LN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kurs dotyczy polskiej literatury oraz życia literackiego po roku 1989. Przedmiotem uwagi są przemiany świadomości literackiej, instytucji (np. nowe czasopisma), najważniejsze zjawiska literackie okresu. Poprzez wpisanie najnowszej poezji i prozy w szerokie konteksty współczesnej kultury oraz życia intelektualnego, zajęcia zmierzać będą w stronę ujęcia historycznoliterackiego. Szczególny akcent pada na dynamikę procesu literackiego oraz czynniki zmianotwórcze.

Pełny opis:

Problematyka szczegółowa:

1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim: dyskusja o przełomie literackim, konteksty historyczne, kulturowe, ustrojowe i polityczne.

2. Zmiana typu i stylu kultury. Nowoczesność i ponowczesność: ideologia new age, anarchokonserwatyzm i komunionizm, feminizm, dekonstrukcja i filozofie różnicy, nowa lewica.

3. Nowe środowiska i pisma literackie: „bruLion” (Kraków–Warszawa), „Czas Kultury” (Poznań), „FA-art” (Śląsk), „Kresy” (Lublin), „Nowy Nurt” (Poznań), „Ha!art” (Kraków), „Krytyka Polityczna” (Warszawa) i in.

4. Kształtowanie się rynku książki: najważniejsze wydawnictwa, nowe strategie promocyjne, młoda literatura jako zjawisko rynkowe i medialne; boom literatury popularnej

5. Najważniejsze zjawiska w poezji i prozie: pokolenie „bruLionu”, literatura małych ojczyzn, postmodernizm, banalizm, literatura kobieca, roczniki siedemdziesiąte, literatura zaangażowana, literatura neomieszczańska.

Efekty uczenia się:

student ma uporządkowaną wiedzę o najważniejszych tendencjach literackich po roku 1989

zna konteksty kulturowe warunkujące literaturę po roku 1989 (postmodernizm, feminizm, komunionizm i in.)

posiada szczegółową wiedzę o instytucjach kultury oraz współczesnym życiu literackim

zna przykłady wzajemnych powiązań między zjawiskami z różnych obiegów literackich (lit. artystyczna i popularna)

potrafi zrekonstruować, poddać analizie i skonfrontować ze sobą różne stanowiska krytyczne

potrafi uchwycić związki między zjawiskami literackimi a szerszymi procesami społeczno-cywilizacyjnymi

potrafi sformułować opinię krytyczną na temat poznanego utworu z zakresu literatury po roku 1989

uczestniczy w sympozjach poświęconych najnowszej literaturze, potrafi skomentować wysłuchany referat

jest świadom znaczenia literatury dla kształtowania postaw prospołecznych

docenia kulturotwórczą i społeczną rolę pisarzy i krytyków

docenia znaczenie regionu dla ogólnopolskiego życia literackiego

interesuje się nowymi zjawiskami w życiu literackim oraz kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pracy indywidualnej: zaliczenie pisemnego sprawozdania z sympozjum (konferencji, odczytu, debaty krytycznej, spotkania autorskiego itp.) nt. literatury najnowszej – stanowi 20% oceny z ćwiczeń.

2. Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach – stanowi 80% oceny z ćwiczeń.

3. Egzamin: wymaga się znajomości lektur według spisu dla danego roku akad., ich problematyki oraz poetyki, a także zreferowania zagadnień egzaminacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Marta Baron-Milian, Anna Kałuża, Dawid Kujawa, Agnieszka Nęcka-Czapska, Bożena Szałasta-Rogowska, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. OKM stanowi średnią arytmetyczną obu ocen w proporcjach 2:1 na korzyść oceny z egzaminu. OKM wpisuje egzaminator.

Skrócony opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku).

2. Nowe czasopisma literackie lat 90. (np. „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”).

3. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego.

4. Postmodernizm – polska recepcja.

5. Literatura „małych ojczyzn”. „Hanemann" (1995) Stefana Chwina.

6. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

7. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie.

8. Patroni młodej poezji po roku 1989 (P. Sommer, B. Zadura, F. O’Hara).

9. Egzystencjalne i romantyczne wątki twórczości poetyckiej Marcina Świetlickiego.

10. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta melancholii.

11. Poezja Andrzeja Sosnowskiego jako poezja postmodernistyczna.

12. Darek Foks i problem polityczności literatury.

13. Tomasz Różycki jako przedstawiciel tradycyjnie pojętego liryzmu.

14. Poezja wobec kultury popularnej.

15. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej.

16. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia i pastisz).

17. Proza postmodernistyczna wobec problemu przedstawialności Holokaustu (np. M. Bieńczyk, M. Tulli).

18. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej).

19. Proza po roku 2000 wobec problemu odmienności (M. Witkowski: Lubiewo).

20. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego).

21. Literatura neomieszczańska (np. J. Dehnel, J. Dukaj, Sz. Twardoch).

22. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie „Dracha”).

23. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska).

24. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, kryminał „retro”).

25. Krytyka literacka po 1989 roku.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (przedruk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Nowe czasopisma literackie lat 90. (np. „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”)

materiały: roczniki wybranych czasopism (do przejrzenia).

opracowania: P. Czapliński: Niezależność (O dziedzictwie „bruLionu”). W: tegoż: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.). Kraków 2002, s. 43-59; Leksykon pism społeczno-kulturalnych w Polsce. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2009 [hasła dot. wybranych czasopism].

3. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego

materiały: J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998 [wybrane teksty]; K. Dunin: Normalka. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”. Dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65, 2000).

opracowania: D. Nowacki: Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14-37; tegoż: Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisarzy. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 116-159.

4. Postmodernizm – polska recepcja

materiały: W. Bolecki: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). „Teksty Drugie” 1993, nr 1 (lub tegoż: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999, s. 21-42); T. Komendant: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie? „Res Publica Nowa” 1993, nr 9.

opracowanie: K. Uniłowski: 1989 – inicjacja postmodernizmu. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143-151.

5. Literatura „małych ojczyzn”. „Hanemann" (1995) Stefana Chwina

materiały: L. Szaruga: Pisanie Polski. W: tegoż: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki lite-ratury po roku 1989. Sejny 1997, s. 6-15 (przedruk w antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Ka-towice 2003, s. 74-82).

opracowanie: P. Czapliński: Mapa, córka nostalgii. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105-128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek. W zbiorze: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002, s. 110-127).

6. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4) [wersja pdf: www.oska.org.pl/biuletyn/3/39.pdf]

opracowania: A. Lubańska: Być kobietą — być ofiarą?... O prozie kobiecej po 1989 roku. W zbiorze: Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Pod red. K. Maklesa i A. Nęckiej. Katowice 2010, s. 35–53; A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49.

7. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie

materiały: K. Koehler: W rytmie godzinek, na rosyjskim trupie. „Fronda”, nr 4–5 (wiosna–lato 1995), s. 287–307; J.M. Rymkiewicz: Do Jarosława Kaczyńskiego. „Rzeczpospolita” z dn. 21 kwietnia 2010

opracowanie: L. Burska: Inkwizytorzy i Sarmaci. W zbiorze: Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach. Pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego. Poznań 2004, s. 71–84 (przedruk w: tejże: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 273–287).

8. Patroni młodej poezji po roku 1989 (P. Sommer, B. Zadura, F. O’Hara)

materiały: „Literatura na świecie” 1986, nr 7 [numer nt. „szkoły nowojorskiej” – wybrane materiały]; J. Kornhauser: Bohdana Zadury kłopoty wychowawcze. W: tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003, s. 212-219.

opracowania: A. Skrendo: Poezja okolicznościowa. W zbiorze: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury. Poznań 2013, s. 29-35; T. Cieślak: „bruLion” i młodsi wobec Sommera albo kim jest Sommer dla nowej polskiej poezji. W zbiorze: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera. Poznań 2010, s. 39-49.

9. Egzystencjalne i romantyczne wątki twórczości poetyckiej Marcina Świetlickiego

materiały: K. Koehler: Oharyzm. „brulion”, nr 14-15 [1990], s. 141-142; M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39-41.

opracowania: G. Olszański: Trup, który mówi. W zbiorze: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2011, s. 64-82, T. Kunz: Postępy ciemności. W zbiorze: Mistrz świata, dz. cyt., Poznań 2011, s.12-19.

10. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta melancholii

materiały: P. Kozioł: Trzech muszkieterów melancholii. W: tegoż: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Warszawa 2011, s. 31–43.

opracowania: A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181; J. Orska: Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 99–113.

11. Poezja Andrzeja Sosnowskiego jako poezja postmodernistyczna

materiały: A. Sosnowski: O poezji flow i chart. W: tegoż: „Najryzykowniej”. Wrocław 2007, s. 64–70.

opracowania: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13–37; J. Gutorow: Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim. W: tegoż: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003, s. 179–188.

12. Darek Foks i problem polityczności literatury

opracowanie: A. Kałuża: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 167–177..

13. Tomasz Różycki jako przedstawiciel tradycyjnie pojętego liryzmu

opracowania: A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5–6 (lub w: tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001–2010. Mikołów 2010, s. 114–118); P. Śliwiński: Różycki i inni. Na chwilę razem. W: tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 285–290.

14. Poezja wobec kultury popularnej

materiały: G. Olszański: Poeci i dinozaury. „Lampa” 2005, nr 12.

opracowanie: A. Kałuża: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szczepan Kopyt i Jaś Kapela. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010, t. 1, s. 207-237 (lub w: tejże: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 9-34).

15. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.krytykapolityczna.pl/Dunin/Graviditasobsoleta/menuid-68.html

opracowanie: M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

16. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia i pastisz)

materiały: M. Witkowski: Literatura z literatury [frag. artykułu programowego pt. Recycling]. W antologii: Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”. Oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002, s. 627-633.

opracowania: P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Drugie” 1996, nr 5, s. 68-84; K. Uniłowski: Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

17. Proza postmodernistyczna wobec problemu przedstawialności Holokaustu (np. M. Bieńczyk, M. Tulli)

materiały: K. Szczuka: Miłość w czasie Zagłady. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27.

opracowanie: M. Cuber: Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice 2013, s. 33–56; 227–247.

18. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej)

materiały: J. Pilch: Monolog Silnego. „Polityka” 2002, nr 37; S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbiorze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60).

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 266–275.

19. Proza po roku 2000 wobec problemu odmienności (M. Witkowski: Lubiewo)

materiały: K. Dunin: Polska homoliteracka. „Gazeta Wyborcza” z dn. 17 grudnia 2005 (nr 293).

opracowania: B. Warkocki: Poetyka i polityka współczesnej polskiej powieści gejowskiej. W antologii: Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2009, s. 288-302; P. Czapliński: Nasi odmieńcy [fragment]. W: tegoż: Polska do wymiany. Późna no-woczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 357-368.

20. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego)

materiały: D. Nowacki: Złość nieprzedstawiona. „Gazeta Wyborcza” z dn. 20 października 2003 (nr 245); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty, np. s. 5-11, 25-35].

opracowania: A. Nęcka: „Zaangażowanie” – reaktywacja. „FA-art” 2007, nr 1-2, s. 34-41 [inna wersja w: tejże: Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. Katowice 2010, s. 132-154]; D. Kozicka: Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem? „Wielogłos” 2011, nr 1, s. 47-57.

21. Literatura neomieszczańska (J. Dehnel, J. Dukaj, Sz. Twardoch)

materiały: J. Dukaj: Lament miłośnika cegieł. „Gazeta Wyborcza” z dn. 12 listopada 2005 (nr 263); P. Śliwiński: Dehnelizacja. „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 16 (z dn. 22 kwietnia).

opracowanie: K. Uniłowski: Patyna, a nie moda. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013, s. 269–281.

22. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie Dracha)

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłow-ski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35.

23. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół ksiązki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby nawet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o reportażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

24. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, kryminał „retro”)

materiały: A. Sapkowski: wybrane opowiadanie (np. Mniejsze zło) lub fragmenty powieści z cyklu o wiedźminie Geralcie; K. Grochola: Nigdy w życiu [fragmenty]; M. Krajewski: Śmierć w Breslau [fragmenty]

opracowania: K. Kaczor: Geralt, czarownice i wampir. Recycling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego. Gdańsk 2006, s. 117-127; A. Martuszewska, J. Pyszny: Romanse z różnych sfer. Wrocław 2003 [fragmenty]; T.D. Dobek: Dokąd idziesz, retro – rzecz o polskim kry-minale historycznym. „Dekada Literacka” 2008, nr 1, s. 10-16.

25. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura pol-ska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozicka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 ro-ku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

Literatura:

A. Poezja

1. Marcin Świetlicki: Zimne kraje [1992]; Schizma [1994]; Pieśni profana [1998].

proponowana literatura: J. Orska: Co robi z nami historia literatury?; Wiszenie. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006. Kraków 2006, s. 113–138; G. Olszański: Trup, który mówi. W zbiorze: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2011, s. 64–82.

2. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Nenia i inne wiersze [1990]; Młodzieniec o wzorowych oby-czajach [1994]; Piosenka o zależnościach i uzależnieniach [2008].

proponowana literatura: P. Śliwiński: O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257; A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.

3. Andrzej Sosnowski: Życie na Korei [1992], Sezon na Helu [1994], Konwój. Opera [1999], Po tęczy [2007].

proponowana literatura: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13-37; T. Pióro: Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy. „Odra” 2000, nr 1 [przedruk w zbiorze: Lekcja żywego języka, dz. cyt., s. 107–115.

4. Darek Foks: Co robi łączniczka [2005 – wspólnie z Z. Liberą]; Przecena map [2005]; Ustalenia z Maastricht [2006].

proponowana literatura: Sz. Wróbel: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006, nr 8, s. 39-57; I. Kowalczyk: Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”). W: tejże: Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa 2010, s. 357–398.

5. Tomasz Różycki: Wiersze [2004]; Dwanaście stacji [2005]; Kolonie [2006].

proponowana literatura: A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5-6 (przedruk w: tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001-2010. Mikołów 2010, s. 114-118).

6. Szczepan Kopyt: yass / możesz czuć się bezpiecznie [2006], buch [2011], kir [2013]

proponowana literatura: A. Kałuża: Energia, materia, grawitacja. Poeta jako krytyk systemu władzy. W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 69–95.

7. Justyna Bargielska: Szybko przez wszystko [2013], Nudelmann [2014].

proponowana literatura: A. Kałuża: Czy kobiety muszą mieć ciała? Poetka jako materializacja męskiej fantazji (Justyna Bargielska). W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 95–113.

B. Proza

1. Marek Bieńczyk: Tworki [1999]

proponowana literatura: A. Morawiec: Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Ruch Literacki” 2005, nr 2.; M. Kłosiński: Melancholia i styl. W zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 9–32.

2. Stefan Chwin: Hanemann [1995]

proponowana literatura: P. Czapliński: O kruchości istnienia. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219; P. Pietrych: Powieść o porcelanie. Inne spojrzenie na „Hanemanna” Stefana Chwina. W zbiorze: Literatura polska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 266–294.

3. Izabela Filipiak: Absolutna amnezja [1995]

proponowana literatura: M. Janion: Ifigenia w Polsce. W: tejże: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996 (wyd. II: 2006, s. 320–345).

4. Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [2002]

proponowana literatura: Z. Mitosek: Opracowanie do rzeczywistości. W: tejże: Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331-348.

5. Magdalena Tulli: Skaza [2006]

proponowana literatura: E. Wiegandt: Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli. W zbiorze: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 231–242).

6. Michał Witkowski: Lubiewo [2005] lub Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej [2007]

proponowana literatura: W. Rusinek: Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2-3, s. 180–189 (inna wersja w zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 583–603).

7. Szczepan Twardoch: Drach [2014]

proponowana literatura: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłowski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

8. Wybrany reportaż: M. Szczygieł: Gottland (2006), M. Szejnert: Czarny ogród (2007), L. Ostałowska: Farby wodne (2011), A. Domosławski: Śmierć w Amazonii (2013)

9. Wybrany utwór z kręgu literatury popularnej: A. Sapkowski: Czas pogardy (1995); M. Krajewski: Śmierć w Breslau (1999); K. Grochola: Nigdy w życiu (2001); J.L. Wiśniewski: S@motność w sieci (2001).

Ponadto wymaga się znajomości twórczości dwojga poetów oraz dwóch tomów prozy różnych autorów z listy lektur nadobowiązkowych podanych do wiadomości studentów

C. Literatura przedmiotu – podręczniki, kalendaria, opracowania zbiorowe

P. Czapliński, P. Śliwiński: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki: Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Kraków 2003.

Co dalej, literaturo? Jak się zmienia współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Pod red. A. Brodzkiej-Wald, H. Gosk i A. Wernera. Warszawa 2008.

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008.

20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010 (t. 1), Katowice 2011 (t. 2).

Leksykon pism społeczno-kulturalnych w Polsce. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2009.

Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1-2.

Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2009.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.

Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żu-kowskiego. Warszawa 2013.

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014.

Uwagi:

Teksty wymieniane w rubryce „literatura proponowana”, „materiały" oraz opracowania nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią wskazówki bibliograficzne, który powinny pomóc przy samodzielnym opracowaniu lektury bądź zagadnienia egzaminacyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Marta Baron-Milian, Anna Kałuża, Dawid Kujawa, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. OKM stanowi średnią arytmetyczną obu ocen w proporcjach 2:1 na korzyść oceny z egzaminu. OKM wpisuje egzaminator.

Skrócony opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku).

2. Nowe czasopisma literackie lat 90. (np. „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”).

3. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego.

4. Postmodernizm – polska recepcja.

5. Literatura „małych ojczyzn”. „Hanemann" (1995) Stefana Chwina.

6. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

7. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie.

8. Patroni młodej poezji po roku 1989 (P. Sommer, B. Zadura, F. O’Hara).

9. Egzystencjalne i romantyczne wątki twórczości poetyckiej Marcina Świetlickiego.

10. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta melancholii.

11. Poezja Andrzeja Sosnowskiego jako poezja postmodernistyczna.

12. Darek Foks i problem polityczności literatury.

13. Tomasz Różycki jako przedstawiciel tradycyjnie pojętego liryzmu.

14. Poezja wobec kultury popularnej.

15. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej.

16. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia i pastisz).

17. Proza postmodernistyczna wobec problemu przedstawialności Holokaustu (np. M. Bieńczyk, M. Tulli).

18. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej).

19. Proza po roku 2000 wobec problemu odmienności (M. Witkowski: Lubiewo).

20. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego).

21. Literatura neomieszczańska (np. J. Dehnel, J. Dukaj, Sz. Twardoch).

22. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie „Dracha”).

23. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska).

24. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, kryminał „retro”).

25. Krytyka literacka po 1989 roku.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (przedruk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Nowe czasopisma literackie lat 90. (np. „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”)

materiały: roczniki wybranych czasopism (do przejrzenia).

opracowania: P. Czapliński: Niezależność (O dziedzictwie „bruLionu”). W: tegoż: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.). Kraków 2002, s. 43-59; Leksykon pism społeczno-kulturalnych w Polsce. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2009 [hasła dot. wybranych czasopism].

3. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego

materiały: J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998 [wybrane teksty]; K. Dunin: Normalka. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”. Dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65, 2000).

opracowania: D. Nowacki: Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14-37; tegoż: Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisarzy. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 116-159.

4. Postmodernizm – polska recepcja

materiały: W. Bolecki: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). „Teksty Drugie” 1993, nr 1 (lub tegoż: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999, s. 21-42); T. Komendant: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie? „Res Publica Nowa” 1993, nr 9.

opracowanie: K. Uniłowski: 1989 – inicjacja postmodernizmu. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143-151.

5. Literatura „małych ojczyzn”. „Hanemann" (1995) Stefana Chwina

materiały: L. Szaruga: Pisanie Polski. W: tegoż: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki lite-ratury po roku 1989. Sejny 1997, s. 6-15 (przedruk w antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Ka-towice 2003, s. 74-82).

opracowanie: P. Czapliński: Mapa, córka nostalgii. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105-128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek. W zbiorze: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002, s. 110-127).

6. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4) [wersja pdf: www.oska.org.pl/biuletyn/3/39.pdf]

opracowania: A. Lubańska: Być kobietą — być ofiarą?... O prozie kobiecej po 1989 roku. W zbiorze: Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Pod red. K. Maklesa i A. Nęckiej. Katowice 2010, s. 35–53; A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49.

7. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie

materiały: K. Koehler: W rytmie godzinek, na rosyjskim trupie. „Fronda”, nr 4–5 (wiosna–lato 1995), s. 287–307; J.M. Rymkiewicz: Do Jarosława Kaczyńskiego. „Rzeczpospolita” z dn. 21 kwietnia 2010

opracowanie: L. Burska: Inkwizytorzy i Sarmaci. W zbiorze: Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach. Pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego. Poznań 2004, s. 71–84 (przedruk w: tejże: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 273–287).

8. Patroni młodej poezji po roku 1989 (P. Sommer, B. Zadura, F. O’Hara)

materiały: „Literatura na świecie” 1986, nr 7 [numer nt. „szkoły nowojorskiej” – wybrane materiały]; J. Kornhauser: Bohdana Zadury kłopoty wychowawcze. W: tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003, s. 212-219.

opracowania: A. Skrendo: Poezja okolicznościowa. W zbiorze: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury. Poznań 2013, s. 29-35; T. Cieślak: „bruLion” i młodsi wobec Sommera albo kim jest Sommer dla nowej polskiej poezji. W zbiorze: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera. Poznań 2010, s. 39-49.

9. Egzystencjalne i romantyczne wątki twórczości poetyckiej Marcina Świetlickiego

materiały: K. Koehler: Oharyzm. „brulion”, nr 14-15 [1990], s. 141-142; M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39-41.

opracowania: G. Olszański: Trup, który mówi. W zbiorze: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2011, s. 64-82, T. Kunz: Postępy ciemności. W zbiorze: Mistrz świata, dz. cyt., Poznań 2011, s.12-19.

10. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta melancholii

materiały: P. Kozioł: Trzech muszkieterów melancholii. W: tegoż: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Warszawa 2011, s. 31–43.

opracowania: A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181; J. Orska: Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 99–113.

11. Poezja Andrzeja Sosnowskiego jako poezja postmodernistyczna

materiały: A. Sosnowski: O poezji flow i chart. W: tegoż: „Najryzykowniej”. Wrocław 2007, s. 64–70.

opracowania: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13–37; J. Gutorow: Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim. W: tegoż: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003, s. 179–188.

12. Darek Foks i problem polityczności literatury

opracowanie: A. Kałuża: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 167–177..

13. Tomasz Różycki jako przedstawiciel tradycyjnie pojętego liryzmu

opracowania: A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5–6 (lub w: tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001–2010. Mikołów 2010, s. 114–118); P. Śliwiński: Różycki i inni. Na chwilę razem. W: tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 285–290.

14. Poezja wobec kultury popularnej

materiały: G. Olszański: Poeci i dinozaury. „Lampa” 2005, nr 12.

opracowanie: A. Kałuża: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szczepan Kopyt i Jaś Kapela. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010, t. 1, s. 207-237 (lub w: tejże: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 9-34).

15. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.krytykapolityczna.pl/Dunin/Graviditasobsoleta/menuid-68.html

opracowanie: M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

16. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia i pastisz)

materiały: M. Witkowski: Literatura z literatury [frag. artykułu programowego pt. Recycling]. W antologii: Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”. Oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002, s. 627-633.

opracowania: P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Drugie” 1996, nr 5, s. 68-84; K. Uniłowski: Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

17. Proza postmodernistyczna wobec problemu przedstawialności Holokaustu (np. M. Bieńczyk, M. Tulli)

materiały: K. Szczuka: Miłość w czasie Zagłady. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27.

opracowanie: M. Cuber: Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice 2013, s. 33–56; 227–247.

18. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej)

materiały: J. Pilch: Monolog Silnego. „Polityka” 2002, nr 37; S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbiorze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60).

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 266–275.

19. Proza po roku 2000 wobec problemu odmienności (M. Witkowski: Lubiewo)

materiały: K. Dunin: Polska homoliteracka. „Gazeta Wyborcza” z dn. 17 grudnia 2005 (nr 293).

opracowania: B. Warkocki: Poetyka i polityka współczesnej polskiej powieści gejowskiej. W antologii: Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2009, s. 288-302; P. Czapliński: Nasi odmieńcy [fragment]. W: tegoż: Polska do wymiany. Późna no-woczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 357-368.

20. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego)

materiały: D. Nowacki: Złość nieprzedstawiona. „Gazeta Wyborcza” z dn. 20 października 2003 (nr 245); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty, np. s. 5-11, 25-35].

opracowania: A. Nęcka: „Zaangażowanie” – reaktywacja. „FA-art” 2007, nr 1-2, s. 34-41 [inna wersja w: tejże: Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. Katowice 2010, s. 132-154]; D. Kozicka: Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem? „Wielogłos” 2011, nr 1, s. 47-57.

21. Literatura neomieszczańska (J. Dehnel, J. Dukaj, Sz. Twardoch)

materiały: J. Dukaj: Lament miłośnika cegieł. „Gazeta Wyborcza” z dn. 12 listopada 2005 (nr 263); P. Śliwiński: Dehnelizacja. „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 16 (z dn. 22 kwietnia).

opracowanie: K. Uniłowski: Patyna, a nie moda. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013, s. 269–281.

22. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie Dracha)

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłow-ski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35.

23. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół ksiązki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby nawet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o reportażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

24. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, kryminał „retro”)

materiały: A. Sapkowski: wybrane opowiadanie (np. Mniejsze zło) lub fragmenty powieści z cyklu o wiedźminie Geralcie; K. Grochola: Nigdy w życiu [fragmenty]; M. Krajewski: Śmierć w Breslau [fragmenty]

opracowania: K. Kaczor: Geralt, czarownice i wampir. Recycling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego. Gdańsk 2006, s. 117-127; A. Martuszewska, J. Pyszny: Romanse z różnych sfer. Wrocław 2003 [fragmenty]; T.D. Dobek: Dokąd idziesz, retro – rzecz o polskim kry-minale historycznym. „Dekada Literacka” 2008, nr 1, s. 10-16.

25. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura pol-ska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozicka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 ro-ku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

Literatura:

A. Poezja

1. Marcin Świetlicki: Zimne kraje [1992]; Schizma [1994]; Pieśni profana [1998].

proponowana literatura: J. Orska: Co robi z nami historia literatury?; Wiszenie. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006. Kraków 2006, s. 113–138; G. Olszański: Trup, który mówi. W zbiorze: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2011, s. 64–82.

2. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Nenia i inne wiersze [1990]; Młodzieniec o wzorowych oby-czajach [1994]; Piosenka o zależnościach i uzależnieniach [2008].

proponowana literatura: P. Śliwiński: O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257; A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.

3. Andrzej Sosnowski: Życie na Korei [1992], Sezon na Helu [1994], Konwój. Opera [1999], Po tęczy [2007].

proponowana literatura: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13-37; T. Pióro: Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy. „Odra” 2000, nr 1 [przedruk w zbiorze: Lekcja żywego języka, dz. cyt., s. 107–115.

4. Darek Foks: Co robi łączniczka [2005 – wspólnie z Z. Liberą]; Przecena map [2005]; Ustalenia z Maastricht [2006].

proponowana literatura: Sz. Wróbel: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006, nr 8, s. 39-57; I. Kowalczyk: Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”). W: tejże: Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa 2010, s. 357–398.

5. Tomasz Różycki: Wiersze [2004]; Dwanaście stacji [2005]; Kolonie [2006].

proponowana literatura: A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5-6 (przedruk w: tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001-2010. Mikołów 2010, s. 114-118).

6. Szczepan Kopyt: yass / możesz czuć się bezpiecznie [2006], buch [2011], kir [2013]

proponowana literatura: A. Kałuża: Energia, materia, grawitacja. Poeta jako krytyk systemu władzy. W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 69–95.

7. Justyna Bargielska: Szybko przez wszystko [2013], Nudelmann [2014].

proponowana literatura: A. Kałuża: Czy kobiety muszą mieć ciała? Poetka jako materializacja męskiej fantazji (Justyna Bargielska). W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 95–113.

B. Proza

1. Marek Bieńczyk: Tworki [1999]

proponowana literatura: A. Morawiec: Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Ruch Literacki” 2005, nr 2.; M. Kłosiński: Melancholia i styl. W zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 9–32.

2. Stefan Chwin: Hanemann [1995]

proponowana literatura: P. Czapliński: O kruchości istnienia. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219; P. Pietrych: Powieść o porcelanie. Inne spojrzenie na „Hanemanna” Stefana Chwina. W zbiorze: Literatura polska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 266–294.

3. Izabela Filipiak: Absolutna amnezja [1995]

proponowana literatura: M. Janion: Ifigenia w Polsce. W: tejże: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996 (wyd. II: 2006, s. 320–345).

4. Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [2002]

proponowana literatura: Z. Mitosek: Opracowanie do rzeczywistości. W: tejże: Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331-348.

5. Magdalena Tulli: Skaza [2006]

proponowana literatura: E. Wiegandt: Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli. W zbiorze: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 231–242).

6. Michał Witkowski: Lubiewo [2005] lub Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej [2007]

proponowana literatura: W. Rusinek: Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2-3, s. 180–189 (inna wersja w zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 583–603).

7. Szczepan Twardoch: Drach [2014]

proponowana literatura: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłowski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

8. Wybrany reportaż: M. Szczygieł: Gottland (2006), M. Szejnert: Czarny ogród (2007), L. Ostałowska: Farby wodne (2011), A. Domosławski: Śmierć w Amazonii (2013)

9. Wybrany utwór z kręgu literatury popularnej: A. Sapkowski: Czas pogardy (1995); M. Krajewski: Śmierć w Breslau (1999); K. Grochola: Nigdy w życiu (2001); J.L. Wiśniewski: S@motność w sieci (2001).

Ponadto wymaga się znajomości twórczości dwojga poetów oraz dwóch tomów prozy różnych autorów z listy lektur nadobowiązkowych podanych do wiadomości studentów

C. Literatura przedmiotu – podręczniki, kalendaria, opracowania zbiorowe

P. Czapliński, P. Śliwiński: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki: Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Kraków 2003.

Co dalej, literaturo? Jak się zmienia współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Pod red. A. Brodzkiej-Wald, H. Gosk i A. Wernera. Warszawa 2008.

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008.

20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010 (t. 1), Katowice 2011 (t. 2).

Leksykon pism społeczno-kulturalnych w Polsce. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2009.

Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1-2.

Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2009.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.

Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żu-kowskiego. Warszawa 2013.

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014.

Uwagi:

Teksty wymieniane w rubryce „literatura proponowana”, „materiały" oraz opracowania nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią wskazówki bibliograficzne, który powinny pomóc przy samodzielnym opracowaniu lektury bądź zagadnienia egzaminacyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kałuża, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Anna Depta, Piotr Gorliński-Kucik, Anna Kałuża, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. OKM stanowi średnią arytmetyczną obu ocen w proporcjach 2:1 na korzyść oceny z egzaminu. OKM wpisuje egzaminator.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE W ROKU AKAD. 2017/2018

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały*: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeży-łeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (prze-druk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie cią-głości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego

materiały: J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998 [wybrane teksty]; K. Dunin: Normalka. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”. Dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65, 2000).

opracowania: D. Nowacki: Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14-37; tegoż: Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisa-rzy. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Ka-towice 2011, s. 116-159.

3. Postmodernizm i jego polska recepcja

materiały:J.-F. Lyotard: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985. Przeł. J. Mi-gasiński. Warszawa 1998, s. 7-34; T. Komendant: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie? „Res Publica Nowa” 1993, nr 9.

opracowanie: G. Dziamski: Postmodernizm. W: Od awangardy do postmodernizmu. Ency-klopedia kultury polskiej XX wieku. Red. G. Dziamski. Warszawa 1986, s. 389-401; K. Uniłowski: 1989 – inicjacja postmodernizmu. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143-151 (wersja elektroniczna: http://krzysztofunilowski.academia.edu/research#papers)

4. Literatura „małych ojczyzn”. Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk

materiały: L. Szaruga: Pisanie Polski. W: tegoż: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki lite-ratury po roku 1989. Sejny 1997, s. 6-15 (przedruk w antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Ka-towice 2003, s. 74-82).

opracowanie: P. Czapliński: Mapa, córka nostalgii. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105-128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek. W zbiorze: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002, s. 110-127).

5. Problem literatury kobiecej

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4); Warkoczami. Antologia nowej poezji. Red. S. Głuszak, B. Gula, J. Mueller. Warszawa 2016 [fragmenty].

opracowania: A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49; M Świerkosz, W przestrzeniach tradycji. Proza Iza-beli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa 2014, s. 19-197; K. Szopa, M. Glosowitz: Oddaj nam świat, oddaj nam przestrzeń. [Posłowie do:] Warkoczami. Antologia nowej poezji. Warszawa 2016, s. 364-476.

6. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie

materiały: K. Koehler: W rytmie godzinek, na rosyjskim trupie. „Fronda”, nr 4–5 (wiosna–lato 1995), s. 287–307; J.M. Rymkiewicz: Do Jarosława Kaczyńskiego. „Rzeczpospolita” z dn. 21 kwietnia 2010

opracowanie: L. Burska: Inkwizytorzy i Sarmaci. W zbiorze: Normalność i konflikty. Rozwa-żania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach. Pod red. P. Czaplińskiego, P. Śli-wińskiego. Poznań 2004, s. 71–84 (przedruk w: tejże: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 273–287).

7. Marcin Świetlicki jako spadkobierca nowoczesnego wzoru poety

materiały: K. Koehler: Oharyzm. „brulion”, nr 14-15 [1990], s. 141-142; M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39-41.

opracowania: ; P. Śliwiński, Wiersze graniczne. W: tegoż, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002, s. 142–149, T. Kunz: Postępy ciemności. W zbiorze: Mistrz świata, dz. cyt., Poznań 2011, s.12-19.

8. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta posttraumatyczny

materiały: P. Kozioł: Trzech muszkieterów melancholii. W: tegoż: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Warszawa 2011, s. 31–43.

opracowania: A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181; J. Orska: Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 99–113.

9. Eksperyment poetycki po awangardzie. Andrzej Sosnowski i Darek Foks

materiały: A. Sosnowski: O poezji flow i chart. W: tegoż: „Najryzykowniej”. Wrocław 2007, s. 64–70.

opracowania: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13–37; A. Kału-ża: Zamrożone aktywa. W: Pracownia Poetycka Silesius: Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Red. A. Kałuża, G. Jankowicz. Wrocław 2015, s. 24–37 [dostęp elektroniczny http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/zamrozone-aktywa/ ].

10. Poezja wobec kultury popularnej

materiały: G. Olszański: Poeci i dinozaury. „Lampa” 2005, nr 12.

opracowanie: A. Kałuża: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szczepan Kopyt i Jaś Kapela. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010, t. 1, s. 207-237 (lub w: tejże: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 9-34).

11. Artykulacje kobiecości w poezji Marty Podgórnik i Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,8793343,Graviditas_obsoleta.html

opracowania: A. Kałuża: Seks odczarowany. „Długi maj” Marty Podgórnik. W: tejże: Bu-merang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 128–132; M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

12. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, pa-rodia i pastisz)

materiały: M. Witkowski: Literatura z literatury [frag. artykułu programowego pt. Recyc-ling]. W antologii: Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”. Oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002, s. 627-633.

opracowania: P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Dru-gie” 1996, nr 5, s. 68-84; K. Uniłowski: Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

13. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej i poezji po roku 2000)

materiały: S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbio-rze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty]; Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, Stronie Śląskie 2016.

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narra-cje. Warszawa 2009, s. 266–275.

14. Proza po roku 2000 i queer (M. Witkowski: Lubiewo)

materiały: K. Dunin: Polska homoliteracka. „Gazeta Wyborcza” z dn. 17 grudnia 2005 (nr 293).

opracowania: B. Warkocki: Poetyka i polityka współczesnej polskiej powieści gejowskiej. W antologii: Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2009, s. 288-302; P. Czapliński: Nasi odmieńcy [fragment]. W: tegoż: Polska do wymiany. Późna no-woczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 357-368.

15. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35; E. Dutka: Tajna historia mówiona. „Drach” Szczepana Twardocha jako głos (z) peryferii. „Świat i Słowo” 2016, nr 2, s. 59–73 (wersja elektr.: http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis27/sis_27_art_05.pdf)

16. Współczesna dramaturgia i teatr krytyczny

materiały: R. Pawłowski: Wstęp. [Do:] Pokolenie porno i inne niesmaczne sztuki teatralne. Red. H. Sułek. Wybór i oprac. R. Pawłowski. Kraków 2003; P. Demirski: Teatr dramtopi-sarzy. „Krytyka Polityczna” nr 13 (2007).

opracowanie: D. Nowacki: Szybko, szybciej – słusznie, słuszniej. W: tegoż: Kto im dał skrzy-dła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 161–35.

17. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół ksiązki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby na-wet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o re-portażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

18. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, krymi-nał „retro”)

materiały: A. Sapkowski: wybrane opowiadanie (np. Mniejsze zło) lub fragmenty powieści z cyklu o wiedźminie Geralcie; K. Grochola: Nigdy w życiu [fragmenty]; M. Krajewski: Śmierć w Breslau [fragmenty]

opracowania: K. Kaczor: Geralt, czarownice i wampir. Recycling kulturowy Andrzeja Sap-kowskiego. Gdańsk 2006, s. 117-127; A. Nęcka: Emancypacyjne fortele. W: tejże: Co waż-ne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku. Mikołów 2012, s. 11–48; V. Wrób-lewska: Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku. „Literatura i Kultura Popularna” nr 17 (2011), s. 127-145.

19. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura pol-ska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozic-ka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 ro-ku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

Uwagi:

Teksty wymieniane w rubryce „literatura proponowana”, „materiały" oraz opracowania nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią wskazówki bibliograficzne, który powinny pomóc przy samodzielnym opracowaniu lektury bądź zagadnienia egzaminacyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kałuża, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Monika Glosowitz, Piotr Gorliński-Kucik, Anna Kałuża, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. OKM stanowi średnią arytmetyczną obu ocen w proporcjach 2:1 na korzyść oceny z egzaminu. OKM wpisuje egzaminator.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE W ROKU AKAD. 2018/2019

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały*: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeży-łeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (prze-druk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie cią-głości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego

materiały: J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998 [wybrane teksty]; K. Dunin: Normalka. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”. Dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65, 2000).

opracowania: D. Nowacki: Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14-37; tegoż: Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisa-rzy. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Ka-towice 2011, s. 116-159.

3. Postmodernizm i jego polska recepcja

materiały:J.-F. Lyotard: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985. Przeł. J. Mi-gasiński. Warszawa 1998, s. 7-34; T. Komendant: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie? „Res Publica Nowa” 1993, nr 9.

opracowanie: G. Dziamski: Postmodernizm. W: Od awangardy do postmodernizmu. Ency-klopedia kultury polskiej XX wieku. Red. G. Dziamski. Warszawa 1986, s. 389-401; K. Uniłowski: 1989 – inicjacja postmodernizmu. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143-151 (wersja elektroniczna: http://krzysztofunilowski.academia.edu/research#papers)

4. Literatura „małych ojczyzn”. Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk

materiały: L. Szaruga: Pisanie Polski. W: tegoż: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki lite-ratury po roku 1989. Sejny 1997, s. 6-15 (przedruk w antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Ka-towice 2003, s. 74-82).

opracowanie: P. Czapliński: Mapa, córka nostalgii. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105-128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek. W zbiorze: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002, s. 110-127).

5. Problem literatury kobiecej

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4); Warkoczami. Antologia nowej poezji. Red. S. Głuszak, B. Gula, J. Mueller. Warszawa 2016 [fragmenty].

opracowania: A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49; M Świerkosz, W przestrzeniach tradycji. Proza Iza-beli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa 2014, s. 19-197; K. Szopa, M. Glosowitz: Oddaj nam świat, oddaj nam przestrzeń. [Posłowie do:] Warkoczami. Antologia nowej poezji. Warszawa 2016, s. 364-476.

6. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie

materiały: K. Koehler: W rytmie godzinek, na rosyjskim trupie. „Fronda”, nr 4–5 (wiosna–lato 1995), s. 287–307; J.M. Rymkiewicz: Do Jarosława Kaczyńskiego. „Rzeczpospolita” z dn. 21 kwietnia 2010

opracowanie: L. Burska: Inkwizytorzy i Sarmaci. W zbiorze: Normalność i konflikty. Rozwa-żania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach. Pod red. P. Czaplińskiego, P. Śli-wińskiego. Poznań 2004, s. 71–84 (przedruk w: tejże: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 273–287).

7. Marcin Świetlicki jako spadkobierca nowoczesnego wzoru poety

materiały: K. Koehler: Oharyzm. „brulion”, nr 14-15 [1990], s. 141-142; M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39-41.

opracowania: ; P. Śliwiński, Wiersze graniczne. W: tegoż, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002, s. 142–149, T. Kunz: Postępy ciemności. W zbiorze: Mistrz świata, dz. cyt., Poznań 2011, s.12-19.

8. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta posttraumatyczny

materiały: P. Kozioł: Trzech muszkieterów melancholii. W: tegoż: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Warszawa 2011, s. 31–43.

opracowania: A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181; J. Orska: Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 99–113.

9. Eksperyment poetycki po awangardzie. Andrzej Sosnowski i Darek Foks

materiały: A. Sosnowski: O poezji flow i chart. W: tegoż: „Najryzykowniej”. Wrocław 2007, s. 64–70.

opracowania: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13–37; A. Kału-ża: Zamrożone aktywa. W: Pracownia Poetycka Silesius: Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Red. A. Kałuża, G. Jankowicz. Wrocław 2015, s. 24–37 [dostęp elektroniczny http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/zamrozone-aktywa/ ].

10. Poezja wobec kultury popularnej

materiały: G. Olszański: Poeci i dinozaury. „Lampa” 2005, nr 12.

opracowanie: A. Kałuża: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szczepan Kopyt i Jaś Kapela. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010, t. 1, s. 207-237 (lub w: tejże: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 9-34).

11. Artykulacje kobiecości w poezji Marty Podgórnik i Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,8793343,Graviditas_obsoleta.html

opracowania: A. Kałuża: Seks odczarowany. „Długi maj” Marty Podgórnik. W: tejże: Bu-merang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 128–132; M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

12. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, pa-rodia i pastisz)

materiały: M. Witkowski: Literatura z literatury [frag. artykułu programowego pt. Recyc-ling]. W antologii: Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”. Oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002, s. 627-633.

opracowania: P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Dru-gie” 1996, nr 5, s. 68-84; K. Uniłowski: Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

13. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej i poezji po roku 2000)

materiały: S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbio-rze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty]; Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, Stronie Śląskie 2016.

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narra-cje. Warszawa 2009, s. 266–275.

14. Proza po roku 2000 i queer (M. Witkowski: Lubiewo)

materiały: K. Dunin: Polska homoliteracka. „Gazeta Wyborcza” z dn. 17 grudnia 2005 (nr 293).

opracowania: B. Warkocki: Poetyka i polityka współczesnej polskiej powieści gejowskiej. W antologii: Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2009, s. 288-302; P. Czapliński: Nasi odmieńcy [fragment]. W: tegoż: Polska do wymiany. Późna no-woczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 357-368.

15. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35; E. Dutka: Tajna historia mówiona. „Drach” Szczepana Twardocha jako głos (z) peryferii. „Świat i Słowo” 2016, nr 2, s. 59–73 (wersja elektr.: http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis27/sis_27_art_05.pdf)

16. Współczesna dramaturgia i teatr krytyczny

materiały: R. Pawłowski: Wstęp. [Do:] Pokolenie porno i inne niesmaczne sztuki teatralne. Red. H. Sułek. Wybór i oprac. R. Pawłowski. Kraków 2003; P. Demirski: Teatr dramtopi-sarzy. „Krytyka Polityczna” nr 13 (2007).

opracowanie: D. Nowacki: Szybko, szybciej – słusznie, słuszniej. W: tegoż: Kto im dał skrzy-dła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 161–35.

17. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół ksiązki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby na-wet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o re-portażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

18. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, krymi-nał „retro”)

materiały: A. Sapkowski: wybrane opowiadanie (np. Mniejsze zło) lub fragmenty powieści z cyklu o wiedźminie Geralcie; K. Grochola: Nigdy w życiu [fragmenty]; M. Krajewski: Śmierć w Breslau [fragmenty]

opracowania: K. Kaczor: Geralt, czarownice i wampir. Recycling kulturowy Andrzeja Sap-kowskiego. Gdańsk 2006, s. 117-127; A. Nęcka: Emancypacyjne fortele. W: tejże: Co waż-ne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku. Mikołów 2012, s. 11–48; V. Wrób-lewska: Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku. „Literatura i Kultura Popularna” nr 17 (2011), s. 127-145.

19. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura pol-ska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozic-ka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 ro-ku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

Uwagi:

Teksty wymieniane w rubryce „literatura proponowana”, „materiały" oraz opracowania nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią wskazówki bibliograficzne, który powinny pomóc przy samodzielnym opracowaniu lektury bądź zagadnienia egzaminacyjnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.