Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PODSTAWY ELEKTRODIAGNOSTYKI I ELEKTROTERAPII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0305-FM-ER-S1-12-68 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTRODIAGNOSTYKI I ELEKTROTERAPII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z wykładu "Podstawy fizyki - Elektryczność i magnetyzm"

Pełny opis:

Na wykładzie student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:

• Podstawy elektrofizjologii komórki, potencjał spoczynkowy, prądy jonowe, równanie Nernsta, równanie Goldmana-Hodgkina-Katza, fazy depolaryzacji i repolaryzacji komórki, komórki układu bodźcotwórczego i przewodzącego serca, komórki mięśniowe i nerwowe, model aksonu Hodgkina-Huxleya

• Podstawy Elektrokardiografii (EKG): standardowe odprowadzenia: kończynowe (I, II, III, aVR, aVL, aVF) i przedsercowe (V1 – V6), oś elektryczna serca (znaczenie diagnostyczne), wyznaczanie częstości rytmu serca, znaczenie diagnostyczne załamka P, odstępu PQ, zespołu QRS, załamka T; prawidłowy zapis EKG, zmiany patologiczne w EKG: zaburzenia rytmu (tachy i bradykardia zatokowa, migotanie przedsionków, bloki przedsionkowo-komorowe, oraz wiązek pęczka Hisa, ekstarsystolie, migotanie komór), zespoły wieńcowe, zawał mięśnia sercowego – lokalizacja i ewolucja czasowa w zapisie EKG

• Elektrostymulatory serca, kardiowertery – zasady działania i rodzaje

• Podstawy Elektroencefalografii (EEG): lokalizacja elektrod i ich symbole, rytmy alfa, beta, theta, delta i mu. Podstawowe zapisy patologiczne typu „iglica – fala wolna” ; padaczka – definicja kliniczna; napady wielkie i małe (grand mal i petit mal). Potencjały wywołane wzrokowe i słuchowe, zastosowanie diagnostyczne.

• Podstawy Elektromiografii (EMG) – neuron ruchowy, jednostka motoryczna, aktywna desynchronizacja jednostek motorycznych , zapisy EMG: fizjologiczne i w podstawowych zaburzeniach (dystrofie, miopatie).

• Fizykoterapia prądem stałym, prądami impulsowymi i prądami wysokiej częstości.

• Techniki analizy sygnałów fizjologicznych: analiza Fouriera, metody analizy szeregów czasowych, metody analizy nieliniowej (wymiary fraktalne, korelacyjne, wykładniki Lapunowa).

Na zajęciach laboratoryjnych student:

 poznaje budowę i działanie urządzeń elektrodiagnostycznych i elektroterapeutycznych;

 stosuje w praktyce poznane na wykładach zagadnienia ;

 uczy się obsługiwać urządzenia elektrodiagnostyczne, przedstawiać w sposób zrozumiały ich wskazania (zapisy) oraz interpretować wyniki;

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów oraz literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy;

• doskonali umiejętności niezbędne do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy;

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności: Elektroradiologia.

Literatura:

B. Dąbrowska, A. Dąbrowski, Podręcznik elektrokardiografii, PZWL, 2007

P.W. Macfarlane et al., Comprehensive electrocardiology book, Springer, 2010

Wagner G., Mandecki W., Elektrokardiografia praktyczna, Impuls, 1996

S. Konturek, Podstawy Fizjologii Człowieka - układ nerwowy i narządy zmysłów,

Wyd. U. Jagiell., 2009

S. Konturek, Fizjologia człowieka, Elsevier Urban & Partner, 2013

W. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, 2013

A. Hrynkiewicz, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa, 2013

J. Cacioppo, L. Tassinary, G.G. Berntson, The handbook of psychophysiology, t. 3, Cambridge University Press, 2007

G. Sobota, Elektromiografia i jej zastosowanie w zaburzeniach aparatu żucia, Dysfunkcje narządu żucia 6, 2012.

Nunez P.L Electric Fields of the Brain. The Neurophysics of EEG. Oxford University Press, New York, NY, 1981

C.C. Pfeiffer, J.R. Smythies, International review of neurobiology, Academic Press, 1972

M. Nuwer, Assessment of digital EEG, quantitative EEG, and EEG brain mapping: Report of the American Academy of Neurology and the American Clinical Neurophysiology Society, Neurology 49, 1997

Łazowski J.: Podstawy fizykoterapii. Wydawnictwo AWFWrocław 2000.

Taradaj J, Sieroń A, Jarzębski M, red. Fizykoterapia w praktyce. Wyd. Elamed, Katowice 2010

Val Robertson, Alex Ward, John Low, Ann Reed, red. wyd. pol. Małgorzata Łukowicz. FIZYKOTERAPIA. Aspekty kliniczne i biofizyczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie cywilizacyjne znaczenie elektrodiagnostyki i elektroterapii oraz ich rolę we współczesnej medycynie

- zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury wykorzystywanej w elektrodiagnostyce i elektroterapii

- zaznajomiony jest z technikami EKG, EEG i EMG oraz z metodami elektro- fizykoterapii

- umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki działanie podstawowych medycznych urządzeń elektrodiagnostycznych i terapeutycznych

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: Ocena na podstawie kolokwium wstępnego i sprawozdania z ćwiczenia lub aktywności na zajęciach. Wykład: test. Zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach; skala ocen 2-5.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Biesiada
Prowadzący grup: Marek Biesiada, Karina Maciejewska, Jakub Taradaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Biesiada, Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Marek Biesiada, Karina Maciejewska, Jakub Taradaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna oceny uzyskanej z laboratorium oraz oceny z egzaminu, przy czym jeżeli ocena z laboratorium lub ocena egzaminu jest niedostateczna, to ocena końcowa również jest niedostateczna.

Pełny opis:

Podstawy elektrofizjologii komórki, potencjał spoczynkowy, prądy jonowe, równanie Nernsta, równanie Goldmana-Hodgkina-Katza, fazy depolaryzacji i repolaryzacji komórki, komórki układu bodźcotwórczego i przewodzącego serca, komórki mięśniowe i nerwowe, model aksonu Hodgkina-Huxleya

Podstawy Elektrokardiografii (EKG): standardowe odprowadzenia: kończynowe (I, II, III, aVR, aVL, aVF) i przedsercowe (V1 – V6), oś elektryczna serca (znaczenie diagnostyczne), wyznaczanie częstości rytmu serca, znaczenie diagnostyczne załamka P, odstępu PQ, zespołu QRS, załamka T; prawidłowy zapis EKG, zmiany patologiczne w EKG: zaburzenia rytmu (tachy i bradykardia zatokowa, migotanie przedsionków, bloki przedsionkowo-komorowe, oraz wiązek pęczka Hisa, ekstarsystolie, migotanie komór), zespoły wieńcowe, zawał mięśnia sercowego – lokalizacja i ewolucja czasowa w zapisie EKG

Elektrostymulatory serca, kardiowertery – zasady działania i rodzaje

Podstawy Elektroencefalografii (EEG): lokalizacja elektrod i ich symbole, rytmy alfa, beta, theta, delta i mu. Podstawowe zapisy patologiczne typu „iglica – fala wolna” ; padaczka – definicja kliniczna; napady wielkie i małe (grand mal i petit mal). Potencjały wywołane wzrokowe i słuchowe, zastosowanie diagnostyczne.

Podstawy Elektromiografii (EMG) – neuron ruchowy, jednostka motoryczna, aktywna desynchronizacja jednostek motorycznych , zapisy EMG: fizjologiczne i w podstawowych zaburzeniach (dystrofie, miopatie).

Uwagi:

Studenci 6 sem. Fizyki Medycznej spec. elektroradiologia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Biesiada
Prowadzący grup: Marek Biesiada, Karina Maciejewska, Jakub Taradaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Armand Cholewka, Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Baic, Armand Cholewka, Katarzyna Knapik, Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Armand Cholewka, Katarzyna Knapik, Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.