Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PODSTAWY CHEMII B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY CHEMII B
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Podstawy Chemii B

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia I stopnia, stacjonarne

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Wykład:

Kinetyka chemiczna. Właściwości i stężenie substancji reagujących. Temperatura. Kataliza. Teoria zderzeń. Reakcje wielostopniowe (następcze). Reakcje łańcuchowe. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Stała równowagi. Równowaga w układach wielofazowych. Przesunięcia równowagi. Zasada Le Châteliera. Typy roztworów. Obniżenie temperatury krzepnięcia i podwyższenie temperatury wrzenia roztworów. Ciśnienie osmotyczne. Wykorzystanie ebulioskopii, krioskopii i ciśnienia osmotycznego do wyznaczania ciężaru cząsteczkowego substancji. Koloidy. Kwasy i zasady. Zobojętnianie. Kwasy wieloprotonowe. Równoważniki kwasów i zasad. Reakcje utleniania – redukcji w roztworach. Stechiometria roztworów. Hydroliza i amfoteryczność. Równowagi dysocjacji w roztworze wodnym. Obliczenia z wykorzystaniem Kdys. Dysocjacja wody; pH. Miareczkowanie i wskaźniki. Roztwory buforowe. Dysocjacja jonów kompleksowych w roztworach wodnych. Strącanie. Równowagi złożone. Przewodność elektryczna. Elektroliza. Ilościowe aspekty elektrolizy. Ogniwa galwaniczne. Potencjały elektrodowe. Równanie Nernsta.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Wyznaczanie równoważnika chemicznego metalu.

2.Mechanizm reakcji chemicznych.

3.Otrzymywanie i własności związków kompleksowych.

4.Kataliza i jej wpływ na szybkość reakcji chemicznych.

5.Preparatyka związków organicznych i nieorganicznych.

6.Równowaga i szybkość reakcji chemicznych.

7. Stężenia jonów wodorowych. Hydroliza.

8.Elektroliza i reaktywność metali.

Literatura:

M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, 1997

J.R. Paśko, R. Sitko, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1996

A. Hendrich, „Chemia ogólna. Ćwiczenia laboratoryjne”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993

L. Pajdowski, „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa, 1997

W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

Efekty uczenia się:

dostrzega rolę chemii w życiu codziennym, rozumie jej znaczenie dla rozwoju cywilizacji i techniki oraz pojmuje interdyscyplinarny charakter chemii jako nauki

zna i rozumie elementarne prawa i pojęcia chemiczne rządzące mikroświatem i potrafi zilustrować je odpowiednimi przykładam

zna zasady nomenklatury związków chemicznych, zasady tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych, potrafi wymienić podstawowe grupy związków chemicznych

zna i potrafi wyjaśnić budowę elektronową małych cząsteczek

rozumie strukturę elektronową atomów w korelacji z położeniem w układzie okresowym pierwiastków

potrafi objaśnić związki pomiędzy budową molekularną, a właściwościami makroskopowymi otaczającej go materii

rozwiązuje podstawowe zadania rachunkowe z określonych działów chemii

posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne

opracowuje sprawozdania i raporty z przeprowadzonych eksperymentów/ćwiczeń/zadań

odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Egzamin w postaci udzielenia pisemnej odpowiedzi na 10 pytań

Punktacja przedstawia się następująco:

Odpowiedź na 6 pytań: ndst

Odpowiedź na 7 pytań: dst

Odpowiedź na 7,5 pytania: plus dst

Odpowiedź na 8 pytań: db

Odpowiedź na 8,5 pytań: plus db

Odpowiedź na 9, 9,5, 10 pytań: bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)