Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BIOMAKROMOLEKUŁY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-032
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BIOMAKROMOLEKUŁY
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot Biomakromolekuły obejmuje tylko wykład (15 godzin). Zakres merytoryczny obejmuje wiedzę teoretyczną.

Pełny opis:

1. Lipidy: proste, złożone; woski, fosfolipidy. Lipofilowość. Micele, liposomy, warstwa podwójna. Budowa błony biologicznej. Metody otrzymywania lipidów (3godz.).

2. Aminokwasy: podział, właściwości, metody otrzymywania (2godz.).

3. Peptydy: zabezpieczenia grup funkcyjnych aminokwasów, tworzenie wiązania peptydowego (2godz.).

4. Białka, budowa, funkcje biologiczne, metody otrzymywania (metoda Merrifielda, metoda Lutsingera) (2godz.).

5. Cukry proste: aldozy, ketozy, stereochemia cukrów, reakcje cukrów, mutarotacja, anomeryzacja, degradacja. Otrzymywanie cukrów. Reakcje cukrów (3godz.).

6. Cukry złożone. Dicukry. Policukry: celuloza, skrobia, chityna, pektyny – budowa, funkcje biologiczne, reakcje – degradacja (2godz.).

7. Wstępne informacje na temat budowy kwasów nukleinowych: zasady purynowe i pirymidynowe, nukleotydy, nukleozydy. Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy poszczególnymi fragmentami łańcucha kwasu nukleinowego. Znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych (1godz).

Literatura:

1. K.Dołowy, A.Szewczyk, S.Pikuła, Błony biologiczne, Wyd. Śląsk, 2003.

2. R.K.Murray, D.K.Granner, P.A.Mayes, V.W.Rodwell, Biochemia Harpera, Wyd.Lekarskie PZWL, 1995.

3. J.M.Berg, J.L.Tymoczko, L.Stryer, Biohemia, PWN, 2007.

4. A.Wiśniewski, J.Madaj, Podstawy chemii cukrów, Agra-Envira Lab., 1997.

5. S.Doonan, Białka, peptydy, PWN, 2008.

6. J.McMurry, Chemia organiczna, PWN, 2008.

7. H.D.Jakubke, H.Jeschkeit, Aminokwasy, peptydy, białka, PWN, 1989.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie elementarne pojęcia związane z omawianymi tematami.

Potrafi objaśnić związki jakie występują pomiędzy budową molekularną omawianych związków, a właściwościami makroskopowymi materii biologicznej, w której te związki występują.

Zna podstawowe zasady nazewnictwa lipidów, peptydów, cukrów.

Wykorzystuje pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków bioorganicznych

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy studenta będzie polegała na egzaminie w formie pisemnej, opisowej. Ocenie podlega dokładność opisu zagadnienia występującego w pytaniu. Ilość pytań: 8-10. Czas przeznaczony na odpowiedzi: 2 godziny lekcyjne.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś
Prowadzący grup: Piotr Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)