Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM LICENCJACKIE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-035
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM LICENCJACKIE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Formułowanie celów badawczych oraz opisywanie zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy licencjackiej. Opracowanie, analiza oraz prezentacja ustna uzyskanych wyników. Sposoby przeglądu literatury. Przygotowanie konspektu i pisanie pracy licencjackiej. Prowadzenie dyskusji naukowych. Tworzenie poprawnych prezentacji multimedialnych na temat zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Moduł „Seminarium licencjackie” ma za zadanie podnieść umiejętności poprawnego formułowania myśli oraz opisywania problemów badawczych. Student poznaje sposób formułowania problemu naukowego, stawiania pytań badawczych oraz analizy uzyskanych wyników. Uczy się prowadzić dyskusje, pisać opracowania o charakterze naukowym oraz tworzyć poprawne prezentacje multimedialne.

Literatura:

1. H.F. Ebel, C. Bliefert, W.E. Russey, The art of scientific writing. From student reports to professional publications in chemistry and related fields, VCH, Weinheim, 1987.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

4. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa, 2008.

Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich.

2. Potrafi przeanalizować otrzymane wyniki oraz opracować je w formie pisemnej.

3. Potrafi prezentować treści związane z tematyką pracy licencjackiej oraz prowadzić naukową dyskusję.

4. Posiada umiejętność doboru i posługiwania się fachową literaturą. Obsługuje internetowe bazy literatury naukowej i dostępne zasoby biblioteczne uczelni.

5. Rozumie konieczność bezustannego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

6. Jest świadom konieczności systematycznej pracy nad badaniami o charakterze długoterminowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Fizycznej, Zakład Syntezy Organicznej:

Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji ustnej i prezentacji multimedialnej oraz streszczenia pracy w formie pisemnej.

Ocena bardzo dobra – student posiada rozległą wiedzę z zakresu zagadnień z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich oraz zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej;

Ocena dobra plus – student posiada rozległą wiedzę z zakresu zagadnień z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich oraz zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej, popełnia nieliczne błędy;

Ocena dobra – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich oraz zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej, popełnia nieliczne błędy;

Ocena dostateczna plus – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień

z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich oraz zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej, popełnia błędy;

Ocena dostateczna – student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z chemii poruszanych w ramach wykładów kursowych na studiach licencjackich oraz zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej, popełnia błędy;

Ocena niedostateczna – student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć

i praw.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kozik, Sławomir Kula, Mateusz Penkala, Katarzyna Pytlakowska, Anna Świtlicka
Prowadzący grup: Violetta Kozik, Sławomir Kula, Anna Maroń, Mateusz Penkala, Katarzyna Pytlakowska, Marcin Rojkiewicz, Grażyna Szafraniec-Gorol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

Ocena indywidualnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, ocenianie ciągłe


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji ustnej, zwracająca uwagę zarówno na zawartość merytoryczną, jak i kompozycję i fachowość wypowiedzi.


Zakład Chemii Fizycznej:

Średnia arytmetyczna z ocen: przygotowanej przez studenta prezentacji ustnej i prezentacji multimedialnej oraz streszczenia pracy w formie pisemnej.


Zakład Syntezy Organicznej

Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji ustnej, zwracająca uwagę zarówno na zawartość merytoryczną, jak i kompozycję i fachowość wypowiedzi.


Pełny opis:

Moduł „Seminarium licencjackie” ma za zadanie podnieść umiejętności poprawnego formułowania myśli oraz opisywania problemów

badawczych. Student poznaje sposób formułowania problemu naukowego, stawiania pytań badawczych oraz analizy uzyskanych

wyników. Uczy się prowadzić dyskusje, pisać opracowania o charakterze naukowym oraz tworzyć poprawne prezentacje multimedialne.

Literatura:

1. H.F. Ebel, C. Bliefert, W.E. Russey, The art of scientific writing. From student reports to professional publications in chemistry and related fields, VCH, Weinheim, 1987.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

4. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa, 2008.

Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Zakład Chemii Fizycznej:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)